REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Studenci PŚ w laboratorium drogowym

Katowicki Oddział GDDKiA dzieli się wiedzą, doświadczeniem i prezentuje adeptom drogownictwa wyposażenie swojego laboratorium drogowego. Wzorcowany i sprawdzany sprzęt, ciągłe doskonalenie osiągniętych kompetencji technicznych personelu, wiarygodność, miarodajność oraz obiektywizm wyników badań przekładają się na pozytywne oceny Polskiego Centrum Akredytacji.

Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/

Akredytacją objęto już 28 najważniejszych badań, a katalog badań to aż 136 pozycji. Tym razem laboratorium drogowe odwiedzili studenci Politechniki Śląskiej. Spotkanie było też okazją do przekazania wiedzy i doświadczeń z wykonywanych badań terenowych i laboratoryjnych. Studenci mieli okazje poznać zakres badań pięciu zespołów.

Zespół Gruntów i Geotechniki

Wewnątrz tego zespołu GDDKiA bada grunty podłoża, materiały do budowy nasypów, kruszyw i mieszanek związanych spoiwami hydraulicznymi. Realizowane są również polowe badania podłoża gruntowego i robót ziemnych oraz materiałów do zimowego utrzymania dróg, m.in.: uziarnienie, wilgotność naturalna, wskaźnik zagęszczenia, maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, współczynnik filtracji, granica plastyczności, granica płynności, zawartość części organicznych, wskaźnik nośności CBR, badania fizykochemiczne soli drogowej.

Zespół Kruszyw

Określa właściwości kruszyw w zakresie przydatności do mieszanek mineralno-asfaltowych, produkcji betonu oraz mieszanek związanych i niezwiązanych, przeznaczonych do zastosowania w warstwach podbudowy lub nawierzchni z kruszywa niezwiązanego, m.in.: uziarnienie, odporność na rozdrabnianie, mrozoodporność, wskaźnik piaskowy, wskaźnik nośności CBR, współczynnik filtracji, reaktywność alkaliczna kruszyw, wskaźnik kształtu, wskaźnik różnoziarnistości, zawartość pyłów.

Zespół Asfaltów i Mieszanek Mineralno-Asfaltowych

Do najważniejszych zadań w tym zespole należą: badania lepiszcza asfaltowego, mieszanek mineralno-asfaltowych i zagęszczonych warstw nawierzchni bitumicznych. Zespół bada m.in. uziarnienie, zawartość lepiszcza, gęstość, zawartość wolnej przestrzeni, spływność lepiszcza, odporność na deformacje trwałe, wrażliwość na działanie wody, grubość warstwy, wskaźnik zagęszczenia warstwy czy też szczepność warstw nawierzchni.

Zespół Betonów i Materiałów Wiążących

Prowadzi badania mieszanek betonowych, stwardniałego betonu, betonowych i kamiennych prefabrykowanych elementów drogowych, cementu i mieszanek związanych hydraulicznie. Weryfikuje m.in.: konsystencję, zawartość powietrza w mieszance betonowej, wytrzymałość na ściskanie, mrozoodporność, nasiąkliwość, głębokość penetracji wody pod ciśnieniem, wytrzymałość na zginanie, rozciąganie przy rozłupywaniu, a także charakterystykę porów powietrznych.

Zespół Diagnostyki Nawierzchni

Realizuje badania diagnostyczne nawierzchni drogowych bitumicznych i betonowych w zakresie cech eksploatacyjnych. Bada oznakowanie poziome i pionowe pod względem widzialności i odblaskowości. Prowadzi także badania nośności i zagęszczenia podłoża i warstw konstrukcyjnych, rozpoznania konstrukcji nawierzchni, m.in.: równość podłużna (IRI), pomiar retroreflektometrem współczynnika odblasku, modułu odkształcenia (VSS).

Nowoczesne laboratoria GDDKiA

Studenci PŚ poznali nie tylko zakres badań, jakie wykonują pracownicy laboratorium, ale również nowoczesny sprzęt badawczy. Laboratoria drogowe GDDKiA są w stanie zbadać prawie każdy rodzaj i jakość zastosowanego na budowie materiału – zaczynając od najdrobniejszych pyłów, piasków, kruszyw, cementów, asfaltów przez betony, mieszanki mineralno-asfaltowe, a kończąc na gotowym produkcie – drodze i jej właściwościach.

Jakość przede wszystkim

Na każdym etapie realizacji inwestycji Laboratorium GDDKiA sprawdza, czy droga jest budowana przez wykonawców zgodnie z normami jakościowymi wskazanymi w projektach i obowiązujących przepisach oraz specyfikacjach technicznych. Badania przechodzą wszystkie nowo budowane, przebudowywane i remontowane drogi krajowe w ramach obowiązującego w GDDKiA systemu monitorowania jakości.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA