REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości
3 Minuty czytania

Studia podyplomowe dla wodociągowców na PK

Politechnika Krakowska – Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska (Ś-3) – zaprasza na studia podyplomowe Eksploatacja i Zarządzanie Systemami Wodociągowymi i Kanalizacyjnymi. Kierownikiem studiów jest dr inż. Tadeusz Żaba. Studia są jednoroczne i trwają od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r.

Celem drugiej edycji studiów podyplomowych jest umożliwienie zdobycia, pogłębienia i uaktualnienia wiedzy z zakresu zarządzania i eksploatacji systemów wodociągowo-kanalizacyjnych.

Nieustanny rozwój miast przekłada się na intensywną rozbudowę systemów wod.-kan. w granicach miast, jak również na terenach gmin sąsiadujących, co w dobie postępu technicznego, automatyzacji oraz coraz bardziej zaawansowanych technik komputerowych powoduje dynamiczny rozwój branży wod.-kan. Jednocześnie zmieniające się uwarunkowania prawne wymuszają stosowanie coraz bardziej skomplikowanych technologii oraz rozwiniętego systemu monitoringu jako elementu zarządzania ryzkiem, ciągłością działania oraz bezpieczeństwem infrastruktury. Systematyczny wzrost kosztów wymusza stosowanie rozwiązań pozwalających na poprawę efektywności funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.

Postępujące zmiany klimatu i wynikające z tego sytuacje ekstremalne wymagają nowoczesnego podejścia do zarządzania oraz utrzymania obiektów i urządzeń wodociągowych. Oznacza to na konieczność systematycznej rozbudowy i modernizacji obiektów wod.-kan. oraz stosowania nowoczesnych technik wspomagających. Jednocześnie rosnące wymagania odbiorców stawiają nowe wyzwania przed przedsiębiorstwami wodociągowymi.

Powyższym zagadnieniom, jak również tematom dotyczącym m.in. zastosowania nowoczesnych technologii jako narzędzia wspomagającego eksploatację i zarządzanie systemami wod.-kan. poświęcone są planowane studia podyplomowe. Myślą przewodnią przy opracowaniu programu było uwzględnienie w nich kwestii, z którymi na co dzień spotykają się osoby zajmujące się w szczególności zarządzaniem, eksploatacją, projektowaniem i budową systemów wod.-kan. Założono również, aby program studiów dawał podstawową wiedzę i przygotowanie specjalistom z innych branż pracującym w przedsiębiorstwach wodociągowych, co nieodzownie przyczyni się do lepszego zrozumienia procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz zależności i wpływu na decyzje zarządcze.

Zakres tematyczny studiów podyplomowych obejmuje całe spektrum wiedzy związanej z zarządzaniem oraz bieżącym funkcjonowaniem systemów wod.-kan., optymalizacji ich pracy oraz zrównoważonego rozwoju. W ramach studiów słuchacze będą mogli zapoznać się m.in. z następującymi zagadnieniami:
– podstawy teorii kosztów, kontrolingu i rachunkowości zarządczej, planowanie i zarządzanie kosztami;
– zasady opracowania wniosku taryfowego;
– przygotowanie oraz realizacja inwestycji i remontów;
– zarządzanie systemem zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w sytuacjach kryzysowych;
– zarządzanie ryzykiem;
– zarządzanie energią.

Ukończenie studiów przyczyni się do ugruntowania i uaktualnienia wiedzy związanej z bieżącymi standardami utrzymania systemów wod.-kan. Studia umożliwią poznanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, technologicznych oraz aktualnego stanu prawnego. Będą stanowiły też istotny element przygotowawczy dla sprostania zwiększającym się oczekiwaniom odbiorców.

W ramach studiów przewidziano 270 godzin wykładowych. Założono organizację studiów  w cyklu dwusemestralnym. W pierwszym semestrze zaplanowano 130 godzin wykładowych, a w drugim semestrze 140 godzin.
Zajęcia będą się odbywały w formie dwudniowych zjazdów (sobota – niedziela) co drugi tydzień w miesiącu. Zakłada się realizację ok. 8 godzin wykładowych w ciągu jednego dnia. Rozpoczęcie studiów nastąpi w październiku 2023 r.

Rekrutacja

Realizacja programu studiów to wieloaspektowe przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwie świadczącym usługi użyteczności publicznej, pozwalający na szczegółowe poznanie zagadnień technicznych, technologicznych, ale również organizacyjnych, które powinno spełniać przedsiębiorstwo wod.-kan. na poziomie lidera branży.
Organizacja studiów: dwusemestralne.
Opłata za studia podyplomowe: 7000 zł (1 semestr: 3500 zł x 2).
Forma zjazdów: dwudniowe zjazdy (sobota – niedziela, co drugi tydzień w miesiącu).
Rekrutacja ciągła odbywa się w terminie od 17 lipca 2023 r. drogą e-mailową.
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest przesłanie karty zgłoszenia.

Osoby przyjmujące zgłoszenia:
Małgorzata Wojdak (administracja), tel. 12 628 28-30 w godz. 7.00–15.00; e-mail: malgorzata.wojdak@pk.edu.pl
dr inż. Anna Młyńska (koordynator), wyłącznie e-mail: anna.mlynska@pk.edu.pl

https://wisie.pk.edu.pl/studia-podyplomowe-eksploatacja-i-zarzadzanie-systemami-wodociagowymi-i-kanalizacyjnymi/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA