REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości
1 Minuta czytania

Światowy Dzień Wody 2021

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody, który jest świętem ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 r. Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim ONZ wpływu właściwej gospodarki wodnej na kondycję gospodarczą, społeczną i środowiskową na świecie.

 
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury
Kampania Światowego Dnia Wody 2021 skierowana jest zarówno do instytucji odpowiedzialnych za gospodarkę wodną, jak i do indywidualnych użytkowników wód.

Woda jako fundamentalny zasób naturalny, stanowiący dziedzictwo ludzkości, zajmuje nadrzędne miejsce wśród działań Organizacji Narodów Zjednoczonych. Kierunek polityki wodnej ONZ został zdefiniowany w Agendzie 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, przyjętej przez rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ we wrześniu 2015 r., zgodnie z którą celem ONZ jest zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do wody i urządzeń sanitarnych.

W ramach obchodów Światowego Dnia Wody 2021 wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk wziął udział w spotkaniu wysokiego szczebla w sprawie realizacji celów wodnych Agendy 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, zorganizowanym przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych.

– Kondycja zasobów wodnych w Polsce jest poddawana różnorakim presjom. Poziom dostępnych zasobów wodnych per capita oraz wielkość retencji wodnej nie zapewniają odpowiedniego zaopatrzenia kraju w wodę. Dlatego instytucje administracji publicznej prowadzą liczne działania i inicjatywy na rzecz podnoszenia jakości i ilości zasobów wodnych –
powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Pomimo wysiłków podejmowanych przez państwowe i międzynarodowe instytucje zarządzające zasobami wodnymi, w regionach świata zagrożonych ubóstwem sytuacja związana z dostępnością wody jest niezadowalająca. W Polsce dostęp do wody i urządzeń sanitarnych nie wiąże się z koniecznością ponoszenia niewspółmiernego wysiłku i kosztów mieszkańców, jednakże zapewnienie dyspozycyjnych zasobów wodnych dla zaspokojenia potrzeb społeczeństwa, środowiska i gospodarki przy zachowaniu opłacalności ekonomicznej to niezmiennie trudne i odpowiedzialne zadanie.

Opracowywane obecnie w Ministerstwie Infrastruktury programy inwestycyjne służyć będą m.in. poprawie bezpieczeństwa wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz zwiększeniu dostępności do zasobów wodnych w najbardziej potrzebujących regionach kraju. W 2020 roku Polska uczestniczyła w drugim cyklu sprawozdań podsumowujących poszczególne wskaźniki realizacji celu wodnego Agendy 2030. Raporty wykazały postęp we wdrażaniu tego celu w Polsce.

Tekst: Ministerstwo Infrastruktury
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA