Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Trwają prace na autostradowej obwodnicy Częstochowy

Przed rozpoczęciem prac, w pierwszej kolejności, wykonawca przeprowadził na całym odcinku pełną inwentaryzację robót po poprzednim wykonawcy.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice
Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice
 
Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice
Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice
Po inwentaryzacji wykonano wszystkie niezbędne naprawy. Teraz trwa profilowanie i humusowanie skarp oraz wykonywane są roboty ziemne: wykopy i nasypy na wszystkich dostępnych frontach, również na drogach poprzecznych. Rozebrano niespełniające wymagań technicznych i kontraktowych warstwy podbudowy z kruszywa i warstwy technologicznej, a na odcinkach wykopowych wykonywane jest ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem oraz warstwa mrozoochronną. Jednocześnie tam, gdzie jest już to możliwe, wykonywane są podbudowy: warstwy technologicznej z dwóch niezależnych mieszalników, oraz podbudowy z kruszywa łamanego. Układana jest również podbudowa z chudego betonu i nawierzchnia z betonu cementowego. Beton do dwóch zespołów układających nawierzchnie dostarczany jest z dwóch wytwórni. Przystąpiono do robót konstrukcyjnych i wykończeniowych na wszystkich obiektach (zasypki przyczółków, układanie izolacji, wykonanie kap chodnikowych, płyt przejściowych, montaż desek gzymsowych, umocnienie stożków). Rozpoczęto również roboty brukarskie na drogach poprzecznych. Niezależnie wykonywane są roboty branżowe na sieciach wodociągowych, kanalizacji deszczowej oraz zbiornikach retencyjnych.

Kolejnym krokiem do udostępnienia kierowcom jeszcze w tym roku tego fragmentu autostrady A1 jest realizacja prac niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, których to nie obejmuje zakres robót zabezpieczających. 6 września, z powodu braku ofert, unieważniliśmy przetarg nieograniczony pn. „Kontynuacja robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia w zakresie oddania do ruchu ciągu głównego autostrady”. Dlatego niezwłocznie podejmiemy działania mające na celu uruchomienie kolejnego postępowania, w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wyłonienia wykonawcy na realizację tych robót. Termin wykonania pozostaje niezmienny – 15 grudnia br.

Postępowanie to dotyczyć będzie elementów niezbędnych do oddania do użytkowania ciągu głównego A1 i włączenia A1 w istniejący ślad DK1. Zakres tego zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie i zainstalowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w tym:
– oznakowania poziomego grubowarstwowego,
– oznakowania pionowego wraz ze słupkami, podporami kratowymi, bramownicami,
– słupków prowadzących oraz znaków kilometrowych i hektometrowych,
– barier ochronnych betonowych i stalowych,
– osłon energochłonnych,
– ogrodzenia dróg i zbiorników w tym furtek, bram i ogrodzeń naprowadzających dla płazów,
– oświetlenia dróg – węzeł Częstochowa Północ;
– ekranów akustycznych,
– opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej docelowej organizacji ruchu dla ciągu głównego autostrady wraz z włączeniem węzła Częstochowa Północ do istniejącej drogi krajowej DK1.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Katowice

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI