REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Turcy zrealizują drogę S19 Jawornik – Lutcza

Rzeszowski Oddział GDDKiA wybrał ofertę tureckiej firmy Kolin İnsaat Turizm Sanayi ve Ticaret jako najkorzystniejszą w przetargu na realizację odcinka drogi ekspresowej S19 Jawornik – Lutcza.

Grafika: GDDKiA O/Rzeszów, www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/

Przetarg

Postępowanie przetargowe ogłoszono 30 czerwca 2022 r. Otwarcie ofert nastąpiło 23 września 2022 r. W przetargu złożono siedem ofert:

– Koli̇n İnşaat Turi̇zm Sanayi̇ ve Ti̇caret – 1 849 563 300 zł,

– Gülermak/Budimex – 1 909 653 720 zł,

– Stecol – 1 930 397 201,62 zł,

– PORR – 2 160 236 700 zł,

– NDI/NDI Sopot/Doğuş İnşaat ve Ticaret – 2 700 832 938,51 zł,

– Nurol İnşaat ve Ticaret – 2 772 879 697,03 zł,

– Mostostal Warszawa/Acciona Construccion – 2 863 008 747,50 zł.

Sprawdzenie i ocenę złożonych ofert przeprowadzono według czterech kryteriów: ceny (60 proc.), przedłużenia okresu gwarancji jakości na wyposażenie tunelu, budynków technicznych oraz instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (20 proc.), przedłużenia okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem (10 proc.), a także przedłużenia okresu gwarancji jakości na tunele oraz konstrukcje oporowe w tym portale tuneli (10 proc.).

W toku prowadzonej weryfikacji ofert, w listopadzie 2022 r., GDDKiA zwróciła się do jednego z wykonawców o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty (tzw. pytania techniczne). Wówczas na czynność wezwania do wyjaśnień wykonawca złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), która uwzględniła odwołanie. Nie zgadzając się z wyrokiem KIO, w styczniu 2023 r., GDDKiA złożyła skargę do Sądu Okręgowego w Warszawie. Sąd wyrokiem z 27 września 2023 r. przychylił się do argumentów GDDKiA i uznał zasadność zadania pytań technicznych.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret. Wykonawca zaoferował zrealizowanie zadania za kwotę 1 849 563 300 zł brutto w terminie 59 miesięcy, przedłużając okres gwarancji o 5 lat.

Zakres prac

Inwestycja realizowana będzie w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych w systemie „Projektuj i buduj”. Odcinek szlaku Via Carpatia pomiędzy Jawornikiem i Lutczą, o długości ok. 5,2 km, poprowadzony będzie m.in. estakadą nad istniejącą drogą krajową nr 19. Długość tego obiektu to około 780 m, a filary będą miały nawet do 36 m wysokości. Estakada przejdzie w dwunawowy tunel o długości niemal 3 km pod górą Kamieniec. Będzie to najdłuższy z trzech tuneli jakie powstaną w województwie podkarpackim w ciągu S19.

Zakres prac obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o długości ok. 5,2 km, o przekroju dwujezdniowym, po dwa pasy ruchu w obu kierunkach wraz z pasem awaryjnym. W ciągu trasy głównej wybudowane zostaną też obiekty inżynierskie, w tym wspomniana wcześniej estakada i tunel, a także most pełniący funkcję przejścia dla małych zwierząt.

W ramach zadania powstanie też Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) Jawornik w kierunku Barwinka. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD), infrastrukturę systemu zarządzania ruchem oraz urządzenia ochrony środowiska. Zostaną także wybudowane dodatkowe jezdnie obsługujące teren przyległy, przebudowane zostaną drogi kolidujące z inwestycją a także infrastruktura techniczna.

Drogowcy planują, że prace projektowe i roboty budowlane zostaną ukończone w ciągu maksymalnie 59 miesięcy od daty podpisania umowy, z wyłączeniem okresów zimowych (tj. od 1 grudnia do 31 marca, liczonych jako cztery miesiące), w czasie robót budowlanych. 

Charakterystyka terenu

Odcinek drogi ekspresowej S19 Jawornik – Lutcza przebiega przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej, składającej się ze zlepieńców, piaskowców i łupków ilastych, charakterystycznej dla fliszu karpackiego. Wykonane w szerokim zakresie rozpoznanie budowy geologicznej podłoża wykazało bardzo zmienne warunki geologiczne wzdłuż projektowanego odcinka. Teren przyszłej inwestycji charakteryzuje się również różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem terenu, przechodząc na przemian przez wzniesienia i doliny. W rejonie tunelu dominują obszary leśne i nieużytki.

Tak różnorodna budowa geologiczna oraz ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo. W ramach rozpoznania geologicznej budowy podłoża wykonano badania geofizyczne, wiercenia i sondowania oraz wykonano sieć monitoringu geotechnicznego, obejmującą obszary osuwiskowe oraz obszary predysponowane osuwiskowo.

Ponieważ trasa S19 przebiegać będzie po terenie, zarówno zróżnicowanym wysokościowo jak i charakteryzującym się skomplikowaną budową geologiczną, na etapie budowy konieczne zatem będzie zabezpieczenie stwierdzonych osuwisk oraz terenów predysponowanych osuwiskowo.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA