REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Umowa na budowę S7 w. Szczepanowice – w. Widoma

8 stycznia 2018 r. GDDKiA podpisała z firmą Mota-Engil Central Europe umowę na projekt i budowę drogi S7 granica woj. świętokrzyskiego – Kraków na odc. II węzeł Szczepanowice – węzeł Widoma.

Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny być ukończone w ciągu 34 miesięcy od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca), natomiast do czasu przeznaczonego na projektowanie inwestycji okresy zimowe są wliczane.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

– realizację drogi ekspresowej S7 jako drogi dwujezdniowej z pasem dzielącym ziemnym oraz pasami awaryjnymi,
– budowę węzłów drogowych łączących S7 z istniejącym układem komunikacyjnym,
– budowę obiektów inżynierskich w ciągu planowanej drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z nią (wraz z wykonaniem, w niezbędnym zakresie, korekty przebiegu tych dróg na odcinkach dojazdów do obiektów),
– budowę elementów odwodnienia drogi i obiektów towarzyszących,
– budowę dróg dojazdowych,
– budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
– realizację rozwiązań wynikających z oceny oddziaływania na środowisko,
– usunięci kolizji z istniejącymi obiektami budowlanymi,
– przełożenie fragmentów cieków wodnych kolidujących z droga S7,
– budowę infrastruktury technicznej stanowiącej wyposażenie techniczne drogi,
– budowę kanałów technologicznych i urządzeń infrastruktury technicznej.

Koszt inwestycji wyniesie ponad 508 mln 135 tys. zł a gwarancja jakości 10 lat.

Parametry techniczne drogi ekspresowej S7:

– Prędkość projektowa – 100 km/h (na terenie miasta Krakowa 80 km/h),
– Szerokość pasa ruchu – 3,5 m,
– Szerokość pasa dzielącego jezdnie (z opaskami) 12 m (rozwiązanie etapowe) 5 m (rozwiązanie docelowe w tym opaski 2×0,5 m),
– liczba jezdni – 2,
– liczba pasów ruchu – 2×2 pasy ruchu – rozwiązanie etapowe poza granicami m. Krakowa,
– 2×3 pasy ruchu – rozwiązanie docelowe,
– Pasy awaryjne – 2×2,5 m,
– Minimalna szerokość pobocza gruntowego 0,75 m,
– Skrajnia pionowa (wysokość od nawierzchni do spodu wiaduktu) min. 5,0 m (na terenie kolejowym min. 7 m).

55,6-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S7 granica woj. świętokrzyskiego – Kraków (włączenie do istniejącego węzła Kraków Nowa Huta, ul. Igołomska) został podzielony na trzy części realizacyjne.

Dla odcinka I S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Szczepanowic (bez węzła Szczepanowice), długości ok. 23,3 km, podzielonego dodatkowo na dwie części inwestycyjne – 29.06.2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą na:
– dla części I granica województwa – węzeł Miechów: projekt budowlany i uzyskanie decyzji ZRID do 28 sierpnia 2018 r.
– dla części II tzw. „Poradowskiej”: uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie koncepcji programowej do 28 sierpnia 2018.

W przypadku odcinka III węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska), długości ok. 18,3 km trwa analiza złożonych przez wykonawców ofert. Na projekt i budowę odcinka III węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska) złożyło oferty 11 firm, wszystkie zaproponowały 10 lat gwarancji i realizację zamówienia w 34 miesiące.

Droga ekspresowa S7 powstaje by usprawnić ruch na kierunku północ-południe Polski. Połączy bezpośrednio Gdańsk, Warszawę i Kraków. Wybudowanie drogi ekspresowej S7 przyczyni się do: skrócenia czasu podróży, zwiększenia przepustowości i płynności ruchu, poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze istniejącej, zmniejszenia wypadkowości, poprawy warunków życia mieszkańców miejscowości zlokalizowanych w sąsiedztwie istniejącej drogi krajowej nr 7, aktywizacji gospodarczej terenów położonych w otoczeniu inwestycji, uporządkowania układu komunikacyjnego w północno-wschodnim obszarze miasta Krakowa oraz odciąży miasto z ruchu tranzytowego.

Poprzez węzeł Mistrzejowice połączy się z drogą ekspresową S52 Północną Obwodnicą Krakowa, odciążając Południową Autostradową Obwodnicą Krakowa. S7 stanowić będzie jednocześnie obwodnice dla miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki.

Nowa droga ma mieć 8 węzłów: „Książ”, „Miechów”, „Szczepanowice”, „Widoma”, „Łuczyce”, „Raciborowice”, węzeł zespolony „Kraków Mistrzejowice”, węzeł zespolony „Kraków Grębałów”.

Autor: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA