Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Umowa na dokończenie S3 Kaźmierzów – Lubin Północ

20 listopada br. wrocławski Oddział GDDKiA podpisał umowę z konsorcjum firm: Mota-Engil Central Europe (lider), Masfalt i Drogomex (partnerzy) na zakończenie robót na odc. drogi S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ.

 
Droga ekspresowa S3, fot. GDDKiA O/Wrocław
Droga ekspresowa S3, fot. GDDKiA O/Wrocław
Wykonawca ma 12 miesięcy na dokończenie robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (z wyłączeniem okresów zimowych trwających od 23 grudnia do 15 marca). Zakończenie robót przewidziane jest w II kwartale 2021 r. Prace na odcinku o długości ok. 14,4 km zrealizuje konsorcjum firm: Mota-Engil Central Europe (lider), Masfalt oraz Drogomex (partnerzy). Wartość umowy to ok. 228,4 mln zł.

Co zostało do zrobienia


Do wykonania pozostało ok. 25 proc. prac przewidzianych w pierwotnym kontrakcie. Nowy wykonawca będzie musiał m.in. dokończyć budowę drogi ekspresowej (na odcinku Kaźmierzów – Polkowice 2 jezdnie po 2 pasy ruchu i pasy awaryjne, na odcinku Polkowice – Lubin Północ 2 jezdnie po 3 pasy ruchu i pasy awaryjne) oraz węzły Kaźmierzów, Polkowice i Lubin Północ. Ponadto do zadań wykonawcy będzie należało dokończenie budowy 25 obiektów inżynierskich, wykonanie systemów odwodnienia i urządzeń ochrony środowiska. Wykonawca będzie musiał uzyskać również decyzję o pozwoleniu na użytkowanie i oddać trasę do ruchu.

Rozwiązanie umowy koniecznością


Po wielokrotnych wezwaniach dotychczasowego wykonawcy do powrotu na budowę i prowadzenia robót zgodnie z kontraktem, w oparciu o twarde dane GDDKiA podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy z wykonawcą drogi ekspresowej S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ. Konsorcjum firm, z Salini Polska w roli lidera, mimo wielokrotnych wezwań nie realizowało prac objętych kontraktem. Wykonawca prowadził kontrakt niezgodnie z zawartą umową, nie wypełniał zapisów dotyczących realizacji kontraktu, w tym realizacji postępu robót zgodnego z harmonogramem oraz nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów.

W związku z powyższym naliczyliśmy dotychczasowemu wykonawcy kary umowne w wysokości blisko 84,5 mln zł za przekroczenie czasu na zakończenie robót z jego winy. Dodatkowo jesteśmy uprawnieni do obciążenia wykonawcy dalszymi karami umownymi, w tym w szczególności karą za odstąpienie od części robót (15% wartości niezakończonych robót). Na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wartość przedmiotowej kary została oszacowana na kwotę ponad 20,5 mln zł. Dokładna kwota będzie znana po zakończeniu procedury rozliczenia robót. Od gwaranta otrzymaliśmy wypłatę z gwarancji należytego wykonania umowy w kwocie ponad 56 mln zł.
 
Droga ekspresowa S3, fot. GDDKiA O/Wrocław
Droga ekspresowa S3, fot. GDDKiA O/Wrocław

Podwykonawcy, usługodawcy i dostawcy

We wszystkich umowach podpisanych przez GDDKiA zawarte są mechanizmy zabezpieczające podwykonawców, usługodawców i dostawców (PUD). Nie inaczej było i w tym przypadku. Do tej pory bezpośrednio, tj. z pominięciem dotychczasowego wykonawcy, wypłaciliśmy ok. 18 mln złotych na rzecz podwykonawców, usługodawców i dostawców. Po wezwaniach wykonawcy i spotkaniach z GDDKiA, wykonawca wypłacił PUD dodatkowe ponad 46 mln złotych w latach 2017 i 2018 oraz kolejne ponad 40 mln złotych w 2019 r. należnych im środków.

Kalendarium

22 grudnia 2014 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą (Konsorcjum: Salini Polska Sp. z o.o. (Lider), Salini Impregilo S.p.A. (Partner), Todini Construzioni Generali S.p.A. (Partner), Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych Export-Pribex Sp. z o.o. (Partner).
30 marca 2016 r. – uzyskanie decyzji ZRID zmieniającą decyzję z 25 lutego 2014 r.
29 kwietnia 2019 r. – rozwiązanie umowy z Wykonawcą.
19 czerwca 2019 r. – wszczęcie postępowania na kontynuację zadania pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól –Legnica (A4), zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ (…)”.
9 września 2019 r. – otwarcie ofert w przetargu.
3 października 2019 r. – ogłoszenie wyboru najkorzystniejszej oferty.
3-29 października 2019 r. – kontrola uprzednia UZP.
20 listopada 2019 r. – podpisanie umowy.

Tekst i zdjęcia: GDDKiA O/Wrocław

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI