REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
4 Minuty czytania

Umowa na projekt dwóch warszawskich stacji metra

Rozpoczyna się projektowanie dwóch nowych stacji metra na pierwszej linii – A12 Plac Konstytucji i A16 Muranów. 20 listopada podpisano umowę na dokumentację potrzebną do ich budowy.

 
Zdjęcie: ZTM Warszawa
Zdjęcie: ZTM Warszawa
Zdjęcie: ZTM Warszawa
Zdjęcie: ZTM Warszawa
Wybudowanie stacji metra Plac Konstytucji i Muranów poprawi dostępność Warszawskiego Transportu Publicznego w centrum miasta. Stacja metra Plac Konstytucji zlokalizowana będzie między stacjami Politechnika a Centrum, pod ul. Marszałkowską, po północnej stronie skrzyżowania ulicy Koszykowej i Pięknej. Stacja Muranów będzie między stacjami Ratusz-Arsenał a Dworzec Gdański, pod ul. gen. W. Andersa po północnej stronie skrzyżowania z ulicą Świętojerską i M. Anielewicza. Odległości między stacjami na tych odcinkach zmniejszą się do ok. 700 metrów (dziś jest to ok. 1500 m, to dwa najdłuższe odcinki międzystacyjne na linii M1). Po ich wybudowaniu pasażer znajdujący się pomiędzy stacjami metra w Śródmieściu będzie miał nie więcej niż 400 metrów do najbliższego wejścia jednej ze nich. Łatwiej do metra będą mieli mieszkańcy m.in. ulic Poznańskiej, Kruczej, Hożej, Wspólnej oraz, a w przypadku stacji Muranów, ulic Nowolipki, Pawiej, Dzielnej, L. Zamenhoffa, Stawki, Bonifraterskiej. Co ważne, według wstępnych założeń, uruchomienie dodatkowych przystanków nie wpłynie na częstotliwość kursowania pociągów na I linii metra.

W ramach postępowania, podzielonego na dwa niezależne zadania, projektanci będą musieli wykonać prace przedprojektowe oraz przygotować projekt budowlany dla dwóch stacji A12 Plac Konstytucji i A16 Muranów na I linii metra, wraz z zaprojektowaniem niezbędnej rozbudowy lub przebudowy infrastruktury towarzyszącej (tunele, wentylatornie, systemy sterowania ruchem etc.). Wszystkie dokumenty muszą być przygotowane w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę.

Metroprojekt musi przyjąć rozwiązania projektowe minimalizujące wpływ budowy nowych stacji na eksploatowaną linię i otoczenie. Zgodnie z założeniami, w czasie pracy powinno być możliwe prowadzenie przejazdów eksploatacyjnych na linii M1 oraz dążenie do utrzymania przejezdności dla komunikacji zbiorowej i indywidualnej w czasie robót na powierzchni.

Budowa dwóch stacji – Plac Konstytucji i Muranów – jest wskazana w aktualnym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (SUiKZP). Na przygotowanie i uzyskanie pozwolenia na budowę, Metro Warszawskie przewiduje 24 miesiące od daty podpisania umowy. Natomiast przewidziany kontraktem nadzór autorski skończy się w chwili odbioru końcowego robót budowlanych, ale nie później niż do końca 2026 roku.

Którędy metro na Pradze-Południe?


19 listopada 2019 r. Komisja Przetargowa Metra Warszawskiego dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na opracowanie studium technicznego dla III linii metra na Pragę-Południe. Spośród pięciu ofert, które wpłynęły w postępowaniu, za najkorzystniejszą uznana została oferta Konsorcjum: Egis Poland Sp. z o.o. (Lider), „Transeko” Brzeziński, Dybicz, Szagala Sp.j., Egis Rail S.A. Projektant wycenił swoją pracę na kwotę 1 906 500,00zł zł brutto.

Zadaniem zwycięzcy postępowania będzie opracowanie dokumentacji, która odpowie na najważniejsze pytania dotyczące przebiegu i lokalizacji stacji III linii metra na odcinku od stacji C14 „Stadion Narodowy” do projektowanej stacji E6 „Gocław”, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka. Dodatkowo studium udzieli również m.in. informacji o szacunkowych kosztach inwestycji.

Wyłoniony zwycięzca tego postępowania będzie musiał poddać szczegółowej analizie trzy warianty przebiegu I etapu budowy linii M3 na Pradze-Południe:
– Wariant I – przebieg na odcinku: stacja C14 „Stadion Narodowy” – stacja E6 „Gocław”, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka – zgodnie z wytycznymi zawartymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (SUiKZP);
– Wariant II – przebieg na odcinku: stacja C14 „Stadion Narodowy” – stacja E5 „Gocław”, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka – zgodnie z koncepcją prezentowaną przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego;
– Wariant III – przebieg na odcinku: stacja C14 „Stadion Narodowy” – stacja Gocław, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka – zgodnie z koncepcją zaproponowaną przez autorów opracowania.

Analiza porównawcza wariantów przebiegu III linii metra musi zostać wykonana z uwzględnieniem: kryteriów funkcjonalno-przewozowych w tym wielkości przewozów, integracji różnych podsystemów transportowych), przestrzennych (kolizje z zagospodarowaniem), środowiskowych (oddziaływanie na środowisko i warunki zamieszkania), a także ekonomicznych. Dzięki temu możliwe będzie podjęcie kolejnych prac przygotowawczych tj. wykonanie badań geologicznych, opracowanie studium wykonalności, wykonanie projektów koncepcyjnych oraz projektów budowlanych.

Tekst i zdjęcie: Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA