REKLAMA
Energetyka Wiadomości
1 Minuta czytania

Umowa na projekt południowego odc. gazociągu Polska – Litwa

12 stycznia GAZ-SYSTEM zawarł umowę z Górniczym Biurem Projektów PANGAZ Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”.

Wykonawca zaprojektuje gazociąg i zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień, zgód, opinii, pozwoleń, decyzji i przekazania kompletnej dokumentacji projektowej inwestorowi w II połowie 2019 r. Spółka będzie również sprawować nadzór autorski nad realizacją prac budowlano-montażowych.

Południowy odcinek gazociągu będzie miał długość ok. 153 km i średnicę 700 mm. Zlokalizowany jest na terenie dwóch województw: podlaskiego i mazowieckiego. Trasa przechodzi przez obszar 7 powiatów i teren 18 gmin.

Powstanie gazociągu pozytywnie wpłynie na szanse rozwoju gospodarczego regionu, wzrost jego konkurencyjności i polepszenie standardów życia mieszkańców, dzięki możliwości zastąpienia paliw stałych paliwem gazowym i zmniejszeniu emisji szkodliwych substancji do otoczenia. Nowa infrastruktura przesyłowa umożliwi odbiór paliwa gazowego przez odbiorców indywidualnych oraz odbiorców przemysłowych, co może zainicjować w tym rejonie lokalizację ośrodków produkcyjnych różnych branż i stworzenie nowych miejsc pracy.

Szczególne korzyści odniesie województwo podlaskie i wschodni rejon Mazowsza, które obecnie charakteryzują się niskim poziomem zużycia gazu w porównaniu do innych regionów kraju, a wynika to z niedostatecznego dostępu do infrastruktury dostarczającej gaz ziemny.

Dzięki realizacji inwestycji możliwy będzie:

– rozwój systemu przesyłowego na nowych terenach oraz poprawa parametrów technicznych sieci w skali całego kraju; 

– podniesienie atrakcyjności północno-wschodnich regionów Polski dla nowych inwestycji;

– promocja wykorzystania gazu ziemnego jako niskoemisyjnego paliwa do realizacji celów środowiskowych i klimatycznych Unii Europejskiej.

Istotną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany przez GAZ-SYSTEM podatek od nieruchomości w wysokości do 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą będzie można przeznaczyć na potrzeby społeczności lokalnych.

Autor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA