REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Umowa na projekt przebudowy DK12 Lipinki Łużyckie – Żary

Zielonogórski Oddział GDDKiA podpisał umowę na wykonanie dokumentacji technicznej pozwalającej na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie DK12 na odc. Lipinki Łużyckie – Żary wraz z uzyskaniem DŚU oraz ZRID.

Termin na wykonanie dokumentacji to 30 miesięcy.

Planowane przedsięwzięcie dotyczy odcinka drogi krajowej nr 12 o długości 9 km (od km 25,95 do km 34,95). Zakres prac projektowych ma obejmować rozbudowę drogi z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez poszerzenie jezdni do 8 m, likwidację niebezpiecznych miejsc na drodze, budowę zatok autobusowych, ciągów pieszych, kanalizację ruchu w miejscowościach oraz wyspy spowalniające przed miejscowościami. Ponadto zostanie przywrócony odcinkowi DK12 standard drogi klasy GP poprzez doprowadzenie do nośności 11,5 t/oś oraz uzyskanie jednolitej szerokości nawierzchni 8 m.

Zakres planowanej inwestycji obejmie:
– rozbudowę skrzyżowań drogi krajowej z drogami powiatowymi i gminnymi,
– przebudowy i poszerzenia istniejącej nawierzchni jezdni,
– wykonanie w obrębie skrzyżowań brukowanych wysp dzielących – skrzyżowania skanalizowane,
– budowę nowych i remont istniejących chodników dla pieszych,
– budowę zatok autobusowych,
– budowę przejść dla pieszych wraz z azylami,
– budowę systemu odprowadzenia wód opadowych z budową nowych odcinków kanalizacji, deszczowej,
– wykonania nowych i odbudowy istniejących rowów drogowych dla odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni drogi,
– zainstalowanie w niezbędnym zakresie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery ochronne, wygrodzenia dla pieszych),
– wykonanie nowego oznakowania drogowego i drogowskazowego oraz instalacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– przebudowę istniejących obiektów inżynierskich,
– przebudowę w niezbędnym zakresie kolidujących sieci obcych,
– budowę kanału technologicznego,
– przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
– budowę miejsc do ważenia i kontroli pojazdów.

W ramach umowy wykonawca firma Eco-Investment Poland Sp. z o.o. zobowiązana jest również do udzielanie odpowiedzi na etapie procedury przetargowej w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych oraz pełnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych. Wartość całej umowy opiewa na kwotę 1,2 mln zł.

Autor: GDDKiA O/Zielona Góra

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA