Drogi Wiadomości

Umowa na rozbudowę DK84 Lesko – Glinne

Rzeszowski Oddział GDDKiA podpisał umowę z konsorcjum firm: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Sanoku na rozbudowę drogi krajowej nr 84 na odcinku Lesko – Glinne o dł. 2,3 km.

Wartość zadania to 13 778 829 zł. Zakończenie prac planowane jest w 2021 r.

Inwestycja realizowana będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres prac obejmował będzie w szczególności:
1. Opracowanie koncepcji projektowej;
2. Uzyskanie warunków technicznych dla zabezpieczenia istniejących sieci kolidujących z projektowaną rozbudową dróg;
3. Opracowanie projektu budowlanego dla rozbudowy odcinka drogi krajowej;
4. Uzyskanie wymaganych prawem opinii, uzgodnień, decyzji oraz zezwoleń;
5. Opracowanie dokumentacji projektowej – projekty wykonawcze, wielobranżowe;
6. Wykonanie robót budowlanych:
– rozbudowę drogi wraz z wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni do 115 KN/oś,
– przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
– budowę brakujących chodników,
– przebudowę i remont istniejących chodników,
– przebudowę i odtworzenie systemu odwodnienia,
– przebudowę lub zabezpieczenie urządzeń obcych,
– budowę urządzeń technicznych drogi,
– budowę kanałów technologicznych,
– budowę stacji meteo.
7. Pełnienie nadzoru autorskiego.

Zakończenie prac projektowych i robót wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie planowane jest w 2021 r. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca) wliczane są jedynie do czasu objętego projektowaniem.

Autor: GDDKiA O/Rzeszów

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI