REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości
9 Minut czytania

Unijne wsparcie dla 8 inwestycji wod-kan

Mieszkańcy następnych 8 miejscowości w Polsce będą korzystać z nowoczesnych systemów wodno-kanalizacyjnych, których rozbudowę lub modernizację dofinansuje ze środków unijnych NFOŚiGW.

Pieniądze z Funduszu Spójności – łącznie ponad 197 mln zł – trafią do: Celestynowa, Chełmży, Chojnic, Łodzi, Pruszcza Gdańskiego, Skawiny, Strzelec Opolskich i Tarnowa Podgórnego.

Koszt całkowity tych inwestycji wyniesie prawie 380 mln zł, a źródłem dofinansowania (ponad 197 mln zł) będzie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, realizowane w ramach II osi priorytetowej, które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wdraża w porozumieniu z instytucją pośredniczącą – Ministerstwem Środowiska (instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju). Umowy z ośmioma beneficjentami zawarto na przełomie czerwca i lipca 2018 r. Dotychczas, w ramach trzeciego konkursu z działania 2.3, NFOŚiGW podpisał już 120 porozumień dotyczących projektów wod-kan w całej Polsce.

Celestynów (woj. mazowieckie, powiat otwocki)

21 995 469 zł dofinansowania otrzymała gmina Celestynów na projekt pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – etap II”. Umowę regulującą przekazanie subwencji podpisali w lipcu br.: Dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW Ewa Kamieńska oraz Wójt Gminy Celestynów Witold Kwiatkowski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Celestynów Agnieszki Kurek.

Całkowity koszt projektu wyniesie 42 209 298 zł, przy równoczesnym zaangażowaniu środków własnych beneficjenta. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gmin Celestynów oraz Karczew o długości ponad 39 km.

W konsekwencji liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej wyniesie 3 009 osób. Inwestycja realizowana będzie w ramach 19 kontraktów (9 na roboty budowlane, 10 na usługi). Pełny zakres prac zostanie zrealizowany do końca 2022 r., natomiast osiągniecie tzw. efektu ekologicznego spodziewane jest do końca 2023 r.

Chełmża (woj. kujawsko-pomorskie, powiat toruński)

„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży” – projekt zgłoszony przez Gminę i Miasto Chełmża otrzymał wsparcie w wysokości 13 429 834 zł. Umowa w tej sprawie została podpisana w czerwcu br. przez Dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW Ewę Kamieńską oraz Zastępcę Burmistrza Miasta Chełmża Marka Kuffla.

Koszt całkowity inwestycji oszacowano na 25 755 027 zł. Jego składową – oprócz unijnej dotacji – będzie jeszcze niskooprocentowana pożyczka, udzielona przez NFOŚiGW Gminie Chełmża w wysokości 7 000 000 zł, oraz gminne środki własne. Plan inwestycji (która będzie realizowana właśnie w mieście Chełmża leżącym na terenie aglomeracji Toruń) przewiduje budowę ponad 5,58 km kanalizacji sanitarnej i jej przebudowę na odcinku 1,60 km. Ponadto ma zostać zbudowane 1,84 km sieci wodociągowej. Wszystko to zostanie zrealizowane do końca grudnia 2020 r.

Efektem ekologicznym – w wyniku realizacji projektu – będzie przyłączenie do sieci 332 nowych użytkowników. Zostanie on uzyskany do końca grudnia 2021 r. Cały projekt będzie zrealizowany w ramach 10 kontraktów (1 na roboty budowlane, 1 na dostawy, 8 na usługi).

Chojnice (woj. pomorskie, powiat chojnicki)

NFOŚiGW przekaże 12 820 837 zł dofinansowania Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie Aglomeracji Chojnice – etap II”. Umowa w tej sprawie została podpisana w lipcu br. przez Dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW Ewę Kamieńską oraz Prezesa Zarządu GZGK Sp. z o.o. w Chojnicach Arkadiusza Wedera.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 24 554 784 zł. Oprócz zaangażowania środków własnych, beneficjent wykorzysta niskooprocentowaną pożyczkę udzieloną przez NFOŚiGW w wysokości 7 000 000 zł.

Projekt realizowany będzie przez JRP (jednostka realizująca projekt), która wyodrębniona zostanie w strukturach GZGK Sp. z o.o. i będzie obejmował kilka zadań inwestycyjnych. W Charzykowach i Ciechocinie zostanie zbudowana i zmodernizowana kanalizacja sanitarna o długości ok. 10 km. W samych Charzykowach powstanie sieć kanalizacji deszczowej. Wybudowana także zostanie instalacja fotowoltaiczna na terenie SUW Charzykowy. Ponadto zakupiony i uruchomiony będzie system klasy GIS do zarządzania strukturą sieciową.

Inwestycja zrealizowana będzie w ramach 12 kontraktów (5 na roboty budowlane, 7 na usługi). Zostanie zakończona pod koniec lutego 2021 r. Uzyskanie efektu ekologicznego spodziewane jest rok później – będzie to 250 dodatkowych osób korzystających z dobrostanu infrastruktury kanalizacyjnej.

Łódź (woj. łódzkie, powiat Łódź)

Miasto Łódź otrzyma dofinansowanie w wysokości 68 851 434 zł na projekt pn. „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”. Przekazanie grantu umożliwi umowa podpisana w czerwcu br. przez Dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW Ewę Kamieńską oraz Prezydenta Miasta Łodzi Hannę Zdanowską przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Łodzi Krzysztofa Mączkowskiego.

W finansowanie działań zaangażowane będą także środki własne beneficjenta, a koszt całkowity projektu wyniesie 132 541 720 zł.

Projekt realizowany będzie na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej (GOŚ ŁAM) i będzie obejmował kilka zadań inwestycyjnych. Przewidziana jest budowa zbiorników retencyjnych umożliwiających efektywną pracę GOŚ ŁAM w okresach deszczowych, modernizacja urządzeń oczyszczania mechanicznego (węzła piaskowego), zastosowanie nowej technologii oczyszczania ścieków w części oczyszczalni oraz modernizacja instalacji odwadniania osadów pościekowych. W celu zmniejszenia ilości substancji organicznych w osadach przewidziana jest także budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu z usuwaniem azotu i odzyskiem fosforu z odcieków. W wyniku zastosowania procesu hydrolizy termicznej zwiększy się natomiast produkcja biogazu na oczyszczalni (a tym samym produkcja energii elektrycznej wykorzystywanej na jej potrzeby).

Modernizacja oczyszczalni ma zakończyć się do końca 2022 r. Oczekiwanym efektem ekologicznym, który ma zostać osiągnięty do końca grudnia 2023 r. będzie uzyskanie suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania w ilości 25,80 tys. ton/rok.

Projekt realizowany będzie w ramach 10 kontraktów (7 na roboty budowlane oraz 3 na usługi).

Pruszcz Gdański (woj. pomorskie, powiat gdański)

Kwota 2 583 652 zł subwencji trafi do firmy Eksploatator Sp. z o.o. w Straszynie, która przeprowadzi inwestycję na ternie aglomeracji Gdańsk w ramach projektu pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pruszcz Gdański”. Umowę w tej sprawie podpisali w lipcu br. Dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW Ewa Kamieńska oraz Prezes Zarządu Eksploatator Sp. z o.o. Marek Palusiński.

Koszt całkowity wszystkich działań budowlanych przewidziano tu na poziomie 3 738 697 zł (zostaną uruchomione również środki własne beneficjenta). Głównym zakresem przedsięwzięcia będzie budowa ok. 5 km kanalizacji sanitarnej oraz budowa ok. 1 km sieci wodociągowej. Koniec prac nastąpi 31 grudnia 2018 r., a tzw. efekt ekologiczny zostanie uzyskany do końca 2019 r. Jednym z jego mierników będzie spodziewana liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączą się do sieci w wyniku realizacji projektu. Wyniesie ona 224 RLM (równoważna liczba mieszkańców). Natomiast z ulepszonego zaopatrzenia w wodę skorzysta 1 800 osób.

Projekt realizowany będzie w ramach 5 kontraktów (2 na roboty budowlane i 3 na usługi).

Skawina (woj. małopolskie, powiat krakowski)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie otrzyma 28 192 092 zł, w formie dotacji na projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Skawina – Etap II”. Beneficjent podejmie prace projektowe na terenie aglomeracji Skawina w województwie małopolskim, w obszarze miasta Skawina i terenach wiejskich takich jak: Jaśkowice-Wielkie Drogi, Zelczyna i Grabie-Krzęcin. Umowa potwierdzająca przekazanie dotacji została podpisana w czerwcu br. przez Dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW Ewę Kamieńską oraz Prezesa ZWiK Sp. z o.o. Jerzego Siomę.

Całkowity koszt projektu sięgnie 55 449 831 zł. W ramach przedsięwzięcia do końca roku 2021, zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna o długości ok. 32 km oraz stacja uzdatniania wody. Dzięki niniejszym staraniom 4 182 nowych osób przyłączy się do sieci kanalizacyjnej. Ponadto ilość uzdatnianej wody po zakończeniu projektu wyniesie 3 071 277 m3/rok. Ten efekt ekologiczny w pełni zostanie uzyskany do końca 2022 r.

Niniejszy projekt realizowany będzie w ramach 7 kontraktów (5 na roboty budowlane i 2 na usługi).

Strzelce Opolskie (woj. opolskie, powiat strzelecki)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał subwencję w wysokości 36 665 659 zł Strzeleckim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. na realizację projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków, systemu sieci wodno-kanalizacyjnych i budowa suszarni osadów ściekowych w Gminie Strzelce Opolskie”. Dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW Ewa Kamieńska oraz Prezes Zarządu SWiK Sp. z o.o. Marian Antoni Waloszyński podpisali w czerwcu br. umowę umożliwiającą przekazanie dofinansowania.

Koszt całej inwestycji wyniesie tu 71 173 815 zł. W projekt zostaną zaangażowane środki własne beneficjenta, który dodatkowo otrzyma pożyczkę z WFOŚiGW w Opolu w wysokości 14 307 139 zł.

Inwestycja realizowana będzie w Strzelcach Opolskich i obejmie 8 kontraktów budowlanych. Zmodernizowana zostanie część mechaniczna i biologiczna oczyszczalni ścieków oraz system sterowania. Powstanie suszarnia osadów i instalacja OZE. W planach przewidziana została także dostawa agregatu pompowego oraz koparko-ładowarki dla potrzeb zakładu oczyszczalni ścieków. Planuje się również budowę i modernizację ok. 8 km sieci kanalizacji sanitarnej. Nastąpi także budowa odcinka 0,65 km sieci wodociągowej, a na długości prawie 13 km zostanie ona zmodernizowana. Oddzielnym zadaniem będzie modernizacja 4 stacji uzdatniania wody.

Prace potrwają do 30 czerwca 2022 r. Tak jak przy innych programach, zaplanowano tu osiągnięcie trzyskładnikowego efektu ekologicznego. Po pierwsze ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania wyniesie 0,38 tys. ton /rok. Ponadto 211 nowych użytkowników przyłączy się do sieci kanalizacyjnej, a liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę sięgnie 82 osób. Efekt ekologiczny zostanie osiągnięty do 30 czerwca 2023 r. Wykonanie prac projektowych nastąpi w ramach 15 kontraktów (8 na roboty budowlane, 6 na usługi oraz 1 na dostawy).

Tarnowo Podgórne (woj. wielkopolskie, powiat poznański)

Projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym” zostanie dofinansowany kwotą 12 615 266 zł. Całkowity jego koszt wyniesie 24 340 043 zł, przy czym obok zaangażowania środków własnych beneficjenta w planie finansowym przewidziane zostało jeszcze pozyskanie niskooprocentowanej pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 7 173 386 zł. Umowa pozwalająca na przekazanie ww. bezzwrotnej subwencji została podpisana w lipcu br. Sygnowała ją Dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW Ewa Kamieńska oraz reprezentujący beneficjenta (Tarnowską Gospodarkę Komunalną TP-KOM Sp. z o.o.) Prezes Zarządu Waldemar Nowak.

Działania projektowe skupią się na rozbudowie miejscowej oczyszczalni ścieków, a konkretnie zwiększeniu jej przepustowości z 4 000 m3 do 8 000 m3. Zostaną one zakończone do końca 2020 r. Efekt ekologiczny, którego miarą będzie m.in. przetwarzanie komunalnych osadów ściekowych w ilości 0,35 tys. ton/ rok, zostanie osiągnięty rok po zakończeniu inwestycji. Projekt będzie realizowany w ramach 6 kontraktów (1 na roboty budowlane, 4 na usługi, 1 na dostawy).

Autor: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA