Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Wiem kto rozbuduje i przebuduje DK84 Sanok – Zagórz

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów z Rzeszowa złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Rozbudowa i przebudowa drogi krajowej nr 84 na odcinku Sanok – Zagórz o dł. 4,28 km (od km 3+150 do km 7+428).

Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
MPDiM zadeklarowało zrealizowanie wszystkich prac za 28 685 778,51 zł z terminem wykonania zamówienia do 32 miesięcy od daty podpisania umowy i z okresem gwarancji: 60 miesięcy.

Pozostałe oferty:
1. Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum – Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. Partner Konsorcjum – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. w Sanoku za kwotę 52 965 768,00 zł.
2. STRABAG Sp. z o.o. za kwotę 32 759 344,63 zł.
3. Konsorcjum Firm: Lider – PBI Infrastruktura S.A. Partner – PBI WMB Sp. z o.o. za kwotę 39 437 501,02 zł.

Roboty budowlane będą polegały na rozbudowie drogi krajowej nr 84 na odcinku km 3+150 – km 7+428 związanej ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni na przedmiotowym odcinku, przebudowie skrzyżowań, budową chodników i ścieżek rowerowych. Powyższy odcinek zlokalizowany jest w powiecie sanockim na terenie gmin Sanok i Zagórz.

Wykonawca będzie miał za zadanie zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty:
– rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 84,
– wzmocnienie nawierzchni jezdni DK84 do przenoszenia obciążeń do 115 kN/oś,
– budowę/przebudowę infrastruktury dla pieszych w postaci chodników, ścieżek rowerowych, wydzielonych przejść dla pieszych oraz wysp dzielących (azylów) w rejonie skrzyżowania,
– przebudowę skrzyżowania DK84 z drogą gminną w km 4+323,
– budowę pasa do lewoskrętu do szkoły w km 6+795,
– przebudowę skrzyżowania DK84 z DW 892 w km 7+245,
– przebudowę istniejących wlotów dróg gminnych, powiatowych w ciągu projektowanego odcinka,
– budowę i przebudowę zatok autobusowych,
– przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych w rejonie inwestycji,
– przebudowę systemu odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, rowy kryte, kanalizację deszczową i inne,
– oczyszczenie i udrożnienie istniejących rowów przydrożnych dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego, ewentualną korektę skarp i przeciwskarp rowów, bądź w razie konieczności umocnienie skarp (lub wprowadzenie murków oporowych) w związku z koniecznością lokalizacji elementów przekroju w pasie drogowym,
– przebudowę istniejących przepustów pod koroną drogi,
– umocnienie wlotów i wylotów przepustów, umocnienie wylotów z kanalizacji deszczowej,
– przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych – w razie konieczności,
– budowę oświetlenia drogowego,
– w razie konieczności wycinkę kolidującej zieleni wraz z nasadzeniami zastępczymi,
– opracowanie i wprowadzenie nowej organizacji ruchu.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI