REKLAMA
Hydrotechnika Wiadomości
2 Minuty czytania

Wody Polskie: Poradnik dla miast w zakresie identyfikacji obszarów zagrożonych wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych

Powodzie opadowe, powodzie miejskie to ekstremalne zdarzenia, które w ostatnich latach regularnie nawiedzają Polskę. Niestety będziemy się z nimi mierzyć w kolejnych latach coraz częściej. Analizy w obszarze zmian klimatu jednoznacznie wskazują i potwierdzają zwiększenie dni z intensywnymi opadami, generując tym samym większe straty związane z lokalnymi zalaniami i podtopieniami.

Grafika: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, www.gov.pl/web/wody-polskie/

Wpływ na wielkość tych strat ma także postępująca urbanizacja, coraz wyższe uszczelnienie w miastach, jak również niedostosowana do tych warunków opadowych kanalizacja deszczowa, projektowana wiele lat temu. Dlatego tak ważne jest rozpoczęcie odpowiednich działań, przez jednostki odpowiedzialne za zarządzanie wodą w mieście, jak najszybciej, najpierw tych analityczno-planistycznych, a następnie wdrożeniowych.

W świetle zobowiązań prawnych obowiązek ochrony przed powodzią leży po stronie administracji rządowej i samorządowej oraz Wód Polskich. W ostatnich latach w okresie letnim obserwowaliśmy nawałnice, zalewające domy i posesje, wody opadowe blokujące przejazdy na wiele godzin w centrach miast w całym kraju. Wychodząc naprzeciw zgłaszanym ogólnie problemom z podtopieniami miejskimi, jak również istniejącemu niedostatkowi wiedzy w tym obszarze, dążąc do promowania jednolitych praktyk w obszarze zagrożenia powodzią w naszych kraju, Wody Polskie przygotowały praktyczny Poradnik dla miast, zawierający szczegółowe podejście metodyczne do wyznaczenia obszarów zagrożonych wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych. W Poradniku zaproponowano konkretne rozwiązania metodyczne wyznaczania obszarów zagrożonych wodami opadowymi dla 3 wariantów, które mogą zostać wybrane w zależności od dostępnych danych i potrzeb jednostek samorządu terytorialnego. Metodyka została przygotowana w oparciu o przeprowadzone analizy pilotażowe dla dwóch wybranych miast na terenie naszego kraju: Nowego Sącza i Puław.

Metody uproszczone pozwalają włodarzom miast wstępnie zdiagnozować skalę problemu i potencjalne zagrożenia, aby w dalszej kolejności skupić się na obszarach najbardziej zagrożonych oraz najbardziej problemowych ze względu na potencjalne straty i inne ryzyka. Najbardziej zaawansowane metody, powinny być stosowane w miejscach, które zostaną zidentyfikowane jako wymagające interwencji i planowane jest tam wdrożenie odpowiednich działań redukujących zagrożenie.

Niniejszy Poradnik można potraktować jako materiał wspierający prace samorządów terytorialnych i współpracujących z nimi podmiotów. Informacje zawarte w Poradniku mogą zostać z powodzeniem wykorzystane do opracowywania własnych metodyk prac lub zakresów zamówień, zlecanych na zewnątrz. Mamy nadzieję, że zwłaszcza dla tych miast, które dopiero rozpoczynają działania w zakresie kompleksowego zagospodarowania wód opadowych, Poradnik okaże się skutecznym, wspierającym ich działania, materiałem.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA