REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości
3 Minuty czytania

Wsparcie dla Sulejówka i Zielonej Góry na efektywne wykorzystywanie wody opadowej

Unijne i krajowe dofinansowanie, przekazane przez NFOŚiGW, pozwoli Sulejówku i Zielonej Górze rozwinąć system gospodarowania „deszczówką”.

Grafika: NFOŚiGW
Grafika: NFOŚiGW
Efektami podjętych przez Sulejówek i Zieloną Górę działań będą: większa odporność na niebezpieczeństwo zalania i nagłych podtopień oraz wykorzystanie zgromadzonej wody w czasie suszy.

Wsparty przez NFOŚiGW projekt zagospodarowania wód opadowych w Sulejówku, którego całkowity koszt wyniesie ponad 62 mln zł, będzie związany m.in. z budową nowej kanalizacji deszczowej o długości ok. 19 km oraz remontem istniejących odcinków kanalizacji deszczowej o długości ponad 1 km. Powstanie także 5 zbiorników retencyjnych.

Całość przedsięwzięcia umożliwi zwiększenie ilości zatrzymanych i retencjonowanych wód opadowych w miejscach ich powstawania, a tym samym opóźnienia ich odpływu. Powstaną zasoby wody, które będą mogły być wykorzystane w okresach suszy na podlewanie zieleni miejskiej (m.in. w sezonie wegetacyjnym, w miejscowym Parku Glinianki) lub w celach przeciwpożarowych. Gromadzenie wody spowoduje, że będzie ona stopniowo uwalniana przez infiltrację i parowanie. W mniejszym zaś stopniu – powierzchniowo spływać będzie bezpośrednio do odbiorników. Ma zapewnić to wybudowana, odpowiednia infrastruktura.

System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Sulejówka zostanie wybudowany do końca marca 2023 r. Łączna powierzchnia zlewni objętych przedsięwzięciem wyniesie 257,3 ha (w tym powierzchnia zlewni, z których wody opadowe będą retencjonowane i zatrzymywane – 197,4 ha). Objętość retencjonowanej wody sięgnie ponad 43 tys. m3, a systemem zagospodarowania wód opadowych zostanie objętych ok. 9,7 tys. osób.

Umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia sumą 39 mln zł ze środków europejskich 14 maja br. w Warszawie podpisali: Wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski oraz Burmistrz Miasta Sulejówek Arkadiusz Śliwa. Źródłem dofinansowania jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska” (typ projektu 2.1.5 „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich”).

Dofinansowanie projektu o podobnym charakterze – pn. „Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na obszarze Aglomeracji Zielona Góra – etap I” – niskooprocentowaną pożyczką w wysokości ok. 7,8 mln zł ze środków krajowych Narodowego Funduszu pozwoli wesprzeć dodatkowo przedsięwzięcie, które już wcześniej otrzymało unijną dotację (ponad 44 mln zł z działania 2.1 POIiŚ 2014-2020).

W ramach zadania w Zielonej Górze nastąpi modernizacja gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi, która pozwoli m.in. na zbieranie i podczyszczanie tych wód, oraz na ich retencję i odprowadzanie do środowiska przez rozsączanie. Co więcej, uzyskane zmniejszenie obciążeń kanałów ogólnospławnych zmniejszy ryzyko awarii i skażenia środowiska ściekami nieoczyszczonymi. Zostanie też ograniczona ilość wód opadowych oraz ścieków komunalnych dopływających do oczyszczalni. Wyeliminuje to możliwość lokalnych podtopień. Ponadto odwodnione będą drogi, place manewrowe i parkingi oraz generalne zwiększy się bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. Lepiej chronione będą także wody powierzchniowe i podziemne na terenie całej aglomeracji.

Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej w Zielonej Górze wyniesie ok. 4,7 km. Remont funkcjonującej już sieci kanalizacji deszczowej został przewidziany na odcinku 7,7 km. Objętość retencjonowanej wody sięgnie 6303 m3.

Całkowity koszt przedsięwzięcia – które powinno być sfinalizowane do końca 2023 r. – to w sumie ponad 63 mln zł. Umowę o dofinansowanie 13 maja br. zawarli: Dyrektor Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu NFOŚiGW Anna Czyżewska i Prezes Zarządu Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Krzysztof Witkowski.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA