REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości

Wsparcie inwestycji wodno-ściekowej w Gozdnicy

27 czerwca podpisano umowy pożyczki i pożyczki płatniczej na dofinansowanie zadania pn. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w Gozdnicy (II etap) wraz z przebudową stacji uzdatniania wody”, realizowanego przez Gminę Gozdnica.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną grawitacyjno – tłoczna i kanalizację deszczową w m. Gozdnica. W ramach zadania przewiduje się do zrealizowania 7 340 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przykanalików w liczbie 227 szt. o łącznej długości 1 490 m, kanalizacji tłocznej o długości 1 094 m oraz trzech przepompowni ścieków. Ponadto w ramach niniejszego zadania zostanie przebudowana istniejąca SUW w Gozdnicy w zakresie technologii uzdatniania wody.

Umowy podpisali: Mariusz Herbut – Prezes WFOŚiGW oraz Krzysztof Jarosz – Burmistrz Miasta Gozdnica przy kontrasygnacie Heleny Mazur – Skarbnika Miasta Gozdnica.

Koszt całkowity zadania wynosi 16 132 577,82 zł.

Wysokość udzielonej pomocy ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze wynosi 8 779 125,00 zł, z czego pożyczka stanowi 5 231 256,00 zł, a pożyczka płatnicza – 3 547 869,00 zł.

Termin realizacji Zadania przypada na okres od 24.11.2017 r. do 20.08.2018 r.

Autor: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA