REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Wybrano ofertę na wykonanie KP dla S19 Babica – Domaradz

W zeszłym tygodniu rzeszowski Oddział GDDKiA wybrał najkorzystniejszą ofertę na wykonanie Koncepcji Programowej (KP) odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Babica do węzła Domaradz.

Jeśli w ciągu 10 dni nie wpłyną odwołania, to po wniesieniu finansowego zabezpieczenia możliwe będzie podpisanie z wyłonionym Wykonawcą umowy na wykonanie KP tego ponad 23-kilometrowego odcinka S19.

Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm Promost Consulting Sp. z o.o., IRP Biuro Projektów Sp. z o.o. oraz Zakład Usług Geologicznych i Projektowych Budownictwa i Ochrony Środowiska GEOTECH Sp. z o.o. Wartość oferty to ponad 17 mln zł, zaoferowany termin wykonania dokumentacji projektowej stadium Koncepcji Programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym: 26 miesięcy od daty podpisania umowy.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oprócz kryterium cena, brała pod uwagę także kryteria pozacenowe, stanowiące 40 punktów na 100 możliwych do uzyskania. Dla tego odcinka S19 kryteriami pozacenowymi były: termin realizacji, doświadczenie głównego projektanta drogowego, doświadczenie głównego projektanta mostowego, doświadczenie projektanta tunelu.

Zakres Koncepcji Programowej

W ramach zamówienia Wykonawca:
– przygotuje Koncepcję Programową (KP) w tym m.in.: analizę i prognozę ruchu, wariantowe rozwiązania techniczne planowanej drogi wraz z obiektami inżynierskimi, dokumentację bezpieczeństwa tunelu, plan działań ratowniczych dla stadium Koncepcji Programowej, opracowania ekonomiczno-finansowe, analizę zagrożenia powodziowego, organizację i bezpieczeństwo ruchu oraz analizę wielokryterialną;
– wykona kompleksowe rozpoznanie geologiczne w tym m.in.: opracuje opinię geotechniczną, dokumentację hydrogeologiczną, dokumentacje geologiczno- inżynierską, dokumentację badań podłoża gruntowego oraz będzie prowadził monitoring występujących na tym odcinku osuwisk i monitoring hydrogeologiczny;

Koncepcja Programowa doprecyzuje dotychczas wypracowane przez GDDKiA założenia projektowe i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Celem jej będzie umożliwienie podjęcia decyzji dotyczących preferencji GDDKiA dla etapu Projektu Budowlanego odnośnie docelowych rozwiązań projektowych i technologii realizacji, uściśli również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja stanowiąca część szlaku Via Carpatia, przewidziana jest do realizacji w systemie „projektuj-buduj”. Rozwiązania projektowe Koncepcji Programowej pozwolą na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, w oparciu o który zostanie wyłoniony przyszły Wykonawca drogi ekspresowej S19.

W ramach odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Babica do węzła Domaradz (długość ok. 23,45 km) przewiduje się wykonanie obiektów inżynierskich w tym 3 tuneli o łącznej długości ok. 4,65 km. Droga będzie posiadać przekrój poprzeczny dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Przebieg S19 będzie zgodny z przebiegiem wariantu, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w dniu 06.11.2015 r. wydał decyzję środowiskową (4.11.2016 r. decyzja środowiskowa stała się ostateczna).

Odcinek S19 Babica – Domaradz (Zadanie 1), na który dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, jest częścią dużego przetargu obejmującego wykonanie Koncepcji Programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym na S19 Babica – Barwinek (gr. państwa). Aktualnie trwa procedura wyboru najkorzystniejszych ofert dla kolejnych odcinków, tj.:
– Zadanie 2: Węzeł „Domaradz” (bez węzła) – Węzeł „Miejsce Piastowe” (z węzłem) dł. ok. 22,70 km,
– Zadanie 3: Węzeł „Miejsce Piastowe” (bez węzła) – Węzeł „Dukla” (z węzłem) dł. ok. 10,40 km,
– Zadanie 4: Węzeł „Dukla” (bez węzła) – Barwinek (Granica Państwa) dł. ok. 18,335 km.

Autor: GDDKiA O/Rzeszów

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA