REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wybrano wykonawcę Koncepcji Programowej dla S19 Dukla – Barwinek

Rzeszowski Oddział GDDKiA wybrał najkorzystniejszą ofertę na wykonanie Koncepcji Programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym drogi S19 od węzła Dukla do Barwinka (granica państwa).

Kwota 8 410 641,60 zł oraz 22 miesiące na opracowanie KP to oferta, jaką złożyła firma Multiconsult Polska Sp. z o.o. Podpisanie umowy na wykonanie KP tego ponad 18-kilometrowego odcinka trasy Via Carpatia będzie możliwe w przypadku braku odwołań od wyboru i po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oprócz kryterium ceny, brała pod uwagę także kryteria pozacenowe, stanowiące 40 punktów na 100 możliwych do uzyskania. Dla tego odcinka S19 dodatkowymi kryteriami były: termin realizacji, doświadczenie głównego projektanta drogowego i doświadczenie głównego projektanta mostowego.

Koncepcja Programowa doprecyzuje wypracowane dotychczas przez GDDKiA założenia projektowe i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Celem jej będzie umożliwienie podjęcia decyzji dotyczących preferencji GDDKiA dla etapu Projektu Budowlanego odnośnie docelowych rozwiązań projektowych i technologii realizacji, uściśli również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji.

Rozwiązania projektowe Koncepcji Programowej pozwolą na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, w oparciu o który zostanie wyłoniony przyszły Wykonawca drogi ekspresowej S19. Przedmiotowa inwestycja stanowiąca część szlaku Via Carpatia, przewidziana jest do realizacji w systemie „projektuj-buduj”. Droga będzie posiadać przekrój poprzeczny dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Przebieg S19 będzie zgodny z przebiegiem wariantu, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w dniu 06.11.2015 r. wydał decyzję środowiskową (04.11.2016 r. decyzja środowiskowa stała się ostateczna).

Odcinek S19 Dukla – Barwinek, jest częścią dużego przetargu na wykonanie Koncepcji Programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym S19 Babica-Barwinek (gr. państwa). Ten prawie 75-kilometrowy odcinek został podzielony na cztery zadania realizacyjne:
– Zadanie 1: Węzeł „Babica” (bez węzła) – Węzeł „Domaradz” (z węzłem) o długości ok. 23,45 km,
– Zadanie 2: Węzeł „Domaradz” (bez węzła) – Węzeł „Miejsce Piastowe” (z węzłem) o długości ok. 22,70 km,
– Zadanie 3: Węzeł „Miejsce Piastowe” (bez węzła) – Węzeł „Dukla” (z węzłem) o długości ok. 10,40 km,
– Zadanie 4: Węzeł „Dukla” (bez węzła) – Barwinek (Granica Państwa) o długości ok. 18,335 km.

27 marca 2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na Zadanie 4. Na pozostałych odcinkach Wykonawcy opracowują już Koncepcje Programowe.

Autor: GDDKiA O/Rzeszów

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA