REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Wydano ZRID dla budowy S19 Miejsce Piastowe – Dukla

Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla ponad 10 km odcinka drogi ekspresowej S19 Miejsce Piastowe – Dukla. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 2025 rok.

Grafika: GDDKiA O/Rzeszów, www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/

Plac budowy w rękach wykonawcy

Odcinek realizowany jest w systemie „Projektuj i buduj”. Wykonawca, firma Strabag, opracował dokumentację techniczną, która była niezbędna do złożenia wniosku o ZRID. Teraz, kiedy decyzja ZRID została wydana, można rozpoczynać roboty budowlane.

Plac budowy zostanie niezwłocznie przekazany wykonawcy. W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzona niezbędna inwentaryzacja, wytyczenie trasy oraz punktów wysokościowych. Następnie przeprowadzone zostaną rozpoznania saperskie oraz środowiskowe. Kolejnym etapem będą prace związane z wycinką terenów zadrzewionych i zakrzaczonych, usuwaniem korzeni, karpin oraz wykonaniem prac archeologicznych.

Następnie rozpocznie się pierwszy etap robót ziemnych, obejmujący odhumusowanie terenu, wykonanie wykopów oraz nasypów. Wykonawca przystąpi do budowy dróg technologicznych oraz objazdów tymczasowych, a także wykonania wykopów oraz wzmocnień podłoża na obiektach mostowych. Równocześnie kontynuowane będą dostawy materiałów na zaplecze. Dodatkowo, wykonawca będzie realizował prace związane z wyburzeniami budynków, budową wodociągu do Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) oraz usuwaniem kolizji z sieciami gazowymi, elektroenergetycznymi, teletechnicznymi oraz wodociągowo-kanalizacyjnymi.

Zakres prac i terminy

W ramach zadania wybudowany zostanie nowy odcinek drogi ekspresowej o długości 10,1 km, o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Powstanie także węzeł drogowy zlokalizowany w rejonie miejscowości Dukla, łączący drogę ekspresową S19 z obecną drogą krajową nr 19 oraz drogą powiatową relacji Zręcin – Wietrzno – Zboiska (nr 1956R). Wychodząc naprzeciw wnioskom zgłoszonym przez władze samorządowe, rozwiązania projektowe węzła (węzeł typu karo) umożliwiają późniejsze włączenie do niego nie tylko drogi krajowej i drogi powiatowej, ale także drogi wojewódzkiej nr 993 relacji Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla.

Na tym odcinku S19 powstanie 20 obiektów inżynierskich w ciągu głównym drogi ekspresowej (trzy estakady, pięć wiaduktów, dziewięć mostów, jedno przejście dolne dla średnich zwierząt i dwa przepusty), przejście górne dla dużych zwierząt nad drogą ekspresową, a także pięć konstrukcji oporowych. Droga zostanie wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane lub rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki wodne i urządzenia melioracyjne. Wybudowane zostaną również dwa Miejsca Obsługi Podróżnych na wysokości miejscowości Równe. 

Zakończenie prac zaplanowano w 2025 roku. Wartość umowy to 478 907 636,94 zł. Zadanie realizowane jest w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych.

Charakterystyka terenu

Odcinek drogi ekspresowej S19 Miejsce Piastowe – Dukla przebiega przez teren o złożonej budowie geologicznej. W związku z tym już na etapie opracowania Koncepcji programowej GDDKiA wykonała w szerokim zakresie rozpoznanie budowy geologicznej podłoża. Teren ten charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem, przechodząc przez wzniesienia i doliny.

Specyficzne ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem osuwisk i obszarów predysponowanych osuwiskowo, na których prowadzony jest monitoring osuwisk (wgłębny i powierzchniowy).

Ponadto ten odcinek S19 przebiega przez teren i obszar górniczy Bóbrka-Równe I, o intensywnej niegdyś eksploatacji górniczej ropy naftowej metodą otworową (i potencjalnie za pomocą tzw. kopanek).

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA