REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
5 Minut czytania

Wyniki Grupy Budimex po III kw. br.

Budimex wypracował po III kwartałach 2020 roku wyższą sprzedaż i lepszą rentowność. Stabilny poziom portfela zamówień pozwala na w pełni efektywne wykorzystanie zasobów.

Podpisane długoterminowe kontrakty drogowe i  kolejowe pozwolą na utrzymanie odpowiedniego portfela zamówień w  obszarze inżynieryjnym w  perspektywie przynajmniej kilkunastu miesięcy.

Sytuacja rynkowa:


– Produkcja budowlano-montażowa wzrosła po trzech kwartałach 2020 roku o 1% osiągając poziom 73,7 mld złotych.

- Obserwujemy istotny spadek zamówień po stronie inwestorów prywatnych i  samorządowych, który wpływa na obniżanie cen ofertowych przez firmy budowlane kosztem rentowności kontraktów.

- Pandemia koronawirusa w  ograniczonym stopniu wpłynęła na wyniki Grupy Budimex. Pomimo utrudnień wynikających ze stanu epidemii Grupa Budimex zachowuje ciągłość działania we wszystkich segmentach operacyjnych.


Wyniki Grupy Budimex:


– Sprzedaż po trzech kwartałach 2020 roku osiągnęła poziom 6,17 mld złotych i  była wyższa rok do roku o  15% odnotowując wzrosty w  każdym z  segmentów.
- Rentowność zysku brutto Grupy Budimex wyniosła 5,7% w  porównaniu do 4,0% w  okresie trzech kwartałów 2019 rok.

- Rentowność zysku brutto w  części budowlanej wyniosła 3,5% w  porównaniu do 2,7% w  analogicznym okresie 2019 roku. Ograniczenia związane z  wprowadzeniem stanu epidemii nie zakłóciły w  istotny sposób działalności Grupy w  tym obszarze.

- W  segmencie deweloperskim w  ostatnich miesiącach notujemy znaczący wzrost liczby zawartych umów notarialnych, wynikający z  harmonogramów realizacji poszczególnych inwestycji mieszkaniowych. Po okresie spowolnienia w  drugim kwartale 2020 roku widoczna jest odbudowa i  stabilizacja miesięcznych wolumenów przedsprzedaży.


Sytuacja gotówkowa Grupy Budimex:


- Na koniec września stan gotówki netto Grupy Budimex wyniósł 2 145 mln złotych.

- W  okresie trzech kwartałów 2020 roku saldo gotówki netto uległo poprawie o  790 mln złotych.

- Pozycja gotówkowa wspierana była przede wszystkim przez sprawne fakturowanie bieżących robót i  szybkie regulowanie należności przez inwestorów, a  także dodatnie przepływy operacyjne na wczesnych etapach nowo podpisanych kontraktów infrastrukturalnych.

Wyniki segmentu budowlanego Grupy Budimex:


– Sprzedaż segmentu budowlanego wzrosła o  7% osiągając dynamikę nieco lepszą niż rynek. Rentowność zysku brutto części budowlanej wyniosła 3,5% w  porównaniu do 2,7% w  analogicznym okresie 2019 roku. W  ostatnich kwartałach obserwujemy stabilizację rentowności portfela zamówień, z  wyłączeniem kilku projektów, we wszystkich segmentach działalności.
– Od początku roku podpisaliśmy kontrakty o  wartości 7,0 mld złotych dzięki czemu portfel zamówień na koniec września wzrósł do 12,9 mld złotych.
– Kontrakty pozyskane w  obszarze infrastruktury to w  większości (3,1 mld złotych) projekty typu „projektuj i  buduj”, co pozwala na odpowiednie zaplanowanie prac i  efektywne wykorzystanie mocy produkcyjnych w  perspektywie 2-3 lat.
– Aktualnie realizacja kontraktów budowlanych przebiega bez większych zakłóceń, a  współpraca z  zamawiającymi jest na bardzo dobrym poziomie.

Wyniki segmentu deweloperskiego Grupy Budimex:


- Klienci Budimex Nieruchomości w  okresie trzech kwartałów 2020 roku podpisali 1 087 aktów notarialnych, z  czego 465 umów w  3 kwartale 2020 roku.

- Przychody segmentu deweloperskiego wyniosły 553 mln złotych i  były o  31% wyższe w  porównaniu do 2019 roku, a  zysk brutto osiągnął 121 mln złotych (wzrost o  65%).

- Przedsprzedaż mieszkań w  okresie trzech kwartałów 2020 roku wyniosła 1 199 sztuk. Po okresie spowolnienia w  marcu i  kwietniu od kilku miesięcy notujemy stopniowy wzrost zainteresowania mieszkaniami.

- Aktualna oferta Budimex Nieruchomości to nieco ponad 1 500 mieszkań w  5 miastach.

Wyniki segmentu usługowego Grupy Budimex:


- Sprzedaż segmentu usługowego wyniosła 431 mln złotych i  była o  20% wyższa* niż w  analogicznym okresie roku poprzedniego.

- Zysk brutto segmentu wyniósł 51 mln złotych, a  rentowność osiągnęła poziom 11,7%.

Prognoza Budimeksu na najbliższe kwartały:

– Stabilny poziom portfela zamówień pozwala na w  pełni efektywne wykorzystanie zasobów. Podpisane długoterminowe kontrakty drogowe i  kolejowe pozwolą na utrzymanie odpowiedniego portfela zamówień w  obszarze inżynieryjnym w  perspektywie przynajmniej kilkunastu miesięcy.
– Wyzwaniem w  najbliższych kwartałach będzie pozyskanie kontraktów w  części kubaturowej, gdzie widoczne jest ograniczenie nowych inwestycji prywatnych oraz częściowe wstrzymanie planowanych inwestycji publicznych.

- W  ostatnich miesiącach obserwujemy bardziej agresywne zachowania konkurencji. Najtańsze oferty często odbiegają od naszych, rzetelnie skalkulowanych, kosztorysów nawet o  20-30% i  są istotnie niższe niż budżet inwestorski.

- Szacujemy, że dotychczasowy wpływ pandemii koronawirusa na wyniki Grupy Budimex to nieco ponad 30 mln złotych i  dotyczy głównie dodatkowych kosztów związanych z  wydłużeniem czasu realizacji kilku projektów budowlanych. Od kilku tygodni obserwujemy jednak przyrost liczby zakażonych pracowników Grupy co wpływa na destabilizację prac i  generuje opóźnienia na kolejnych kontraktach. Spodziewamy się dalszego wzrostu liczby nowych przypadków.

- Niemniej jednak, w  perspektywie kolejnych kwartałów, liczymy na stabilizację biznesu, co przy aktualnej strukturze i  jakości portfela zamówień pozwala z  optymizmem patrzeć na rentowność segmentu budowlanego.

- Podjęliśmy decyzję o  przeglądzie opcji strategicznych segmentu deweloperskiego. Rozważamy kilka scenariuszy, natomiast aktualnie opcją analizowaną w  pierwszej kolejności jest badanie zainteresowania rynku zbyciem udziałów Budimex Nieruchomości. Pierwszych wyników analiz rynku spodziewamy się na przełomie listopada i  grudnia br.

- Chcemy rozwijać działalność w  segmencie usługowym, zwłaszcza w  obszarze utylizacji i  zagospodarowania odpadów. Analizujemy kilka projektów akwizycyjnych średniej wielkości, ale nie wykluczamy również większych inwestycji.

- Budimex pozostaje największym płatnikiem podatku CIT wśród firm budowlanych w  kraju. Według rankingu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów Budimex awansował od 2017 roku z  61 na 25. miejsce wśród największych płatników indywidualnych podatku CIT w  Polsce.

Źródło: Budimex SA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA