REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
4 Minuty czytania

Wyniki Grupy Budimex po III kwartałach 2019 r.

Grupa Budimex przestawiła wyniki finansowe po III kwartałach 2019 roku. Niektóre wyniki Grupy Budimex są porównywalne do tych z 2018 roku.

 
Grafika: Budimex
Grafika: Budimex
Sytuacja rynkowa:
– Produkcja budowlano-montażowa wzrosła po trzech kwartałach 2019 roku o 9% osiągając poziom 73 mld złotych.
– Dane GUS wskazują na niewielką poprawę rentowności największych podmiotów: wskaźnik rentowności brutto w pierwszym półroczu 2019 roku wyniósł 1,4% w porównaniu do -0,4% w pierwszym półroczu 2018 roku. Mniejsze spółki korzystają ze wzrostu rynku, ich rentowność brutto w pierwszym półroczu osiągnęła 10%.
– Pomimo ogólnej niewielkiej poprawy rentowności, kolejne miesiące przynoszą rozwiązane umowy i dalsze pogorszenie sytuacji finansowej części podmiotów.

Wyniki Grupy Budimex:

– Sprzedaż po trzech kwartałach 2019 roku była porównywalna rok do roku i osiągnęła poziom 5,38 mld złotych.
– Rentowność zysku brutto Grupy Budimex wyniosła 4,0%. Natomiast w samym trzecim kwartale rentowność osiągnęła poziom 4,9% m.in. ze względu na zmianę umowy wsparcia strategicznego (redukcja wynagrodzenia z 0,5% do 0,33% przychodów ze sprzedaży) i jednorazowe powiększenie wyniku o 34,8 mln złotych.
– Rentowność zysku brutto w segmencie budowlanym była relatywnie dobra i wyniosła 2,7% (w porównaniu do 3,8% w analogicznym okresie 2018 roku).
– Segment deweloperski osiągnął bardzo dobrą rentowność zysku brutto na poziomie 17,3%.
– Począwszy od lipca w segmencie usługowym rozpoczęliśmy konsolidację wyników Grupy FBSerwis. W trzecim kwartale Grupa FBSerwis osiągnęła 131 mln złotych sprzedaży oraz 17 mln złotych zysku operacyjnego.

Sytuacja gotówkowa Grupy Budimex:

– Na koniec września stan gotówki netto Grupy Budimex wyniósł 570 mln złotych i był zbliżony do poziomu z końca trzeciego kwartału roku ubiegłego.
– W trzecim kwartale, pomimo wydatku na zakup FBSerwis, saldo gotówki netto uległo poprawie o 306 mln złotych w porównaniu do stanu z końca drugiego kwartału.
– Gotówka pozostaje pod presją opóźnień po stronie inwestorów w procesie akceptacji i fakturowania.

Wyniki segmentu budowlanego Grupy Budimex:

– Sprzedaż segmentu budowlanego wzrosła o 1% osiągając dynamikę nieco niższą niż branża – niezmiennie koncentrujemy się na budowie rentownego portfela zamówień.
– Rentowność zysku brutto części budowlanej wyniosła 2,7%, znacznie powyżej benchmarku rynkowego.
– Portfel zamówień Grupy Budimex utrzymał się na wysokim poziomie 10,7 mld złotych.
– Dzięki podpisaniu kolejnego kontraktu kolejowego na linii Most Wisła – Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg weszliśmy do grona liderów w tym obszarze. Atrakcyjnie wyglądają również prace w segmencie hydrotechnicznym, gdzie z sukcesem realizujemy m.in.: zbiornik przeciwpowodziowy w Raciborzu oraz zbiornik poprzemysłowy dla KGHM.
– Tempo kontraktacji w kolejnych kwartałach może ulec osłabieniu ze względu na niedoszacowane budżety inwestorskie oraz przeciągające się procesy przetargowe.

Wyniki segmentu deweloperskiego Grupy Budimex:

– Klienci Budimex Nieruchomości w ciągu pierwszych trzech kwartałów roku podpisali 1 229 aktów notarialnych.
– Rozszerzenie oferty dało efekt w postaci wysokiej przedsprzedaży na poziomie 1 286 mieszkań.
– Przychody segmentu deweloperskiego wzrosły o 3% i wyniosły 422 miliony złotych, a zysk brutto 73 miliony złotych przy wysokiej rentowności 17,3%.
– Aktualna oferta Budimex Nieruchomości to nieco ponad 1 700 mieszkań w 5 lokalizacjach.

Najbliższe kwartały okiem Grupy Budimex

– Sytuacja Grupy Budimex jest stabilna, a wysoki poziom portfela zamówień pozwala na w pełni efektywne wykorzystanie zasobów i zabezpiecza front prac na najbliższe kilka kwartałów.
– Średnia rentowność portfela jest relatywnie dobra, a realizacja większości trudnych kontraktów z obszaru infrastruktury oraz budownictwa ogólnego, podpisanych kilka lat temu, została zakończona. Rentowność segmentu energetyki pozostaje pod presją kontraktów w Turowie oraz Wilnie.
– Zidentyfikowane straty na projektach w realizacji są uwzględnione w wynikach, dlatego też nie spodziewamy się znacznych zmian rentowności portfela. Złożyliśmy też pierwsze roszczenia sądowe o ponadnormatywny wzrost cen na podstawie klauzuli „rebus sic stantibus”.
– Ceny materiałów ropopochodnych, stali i kruszywa są zbliżone do poziomu z roku ubiegłego. W dalszym ciągu obserwujemy wzrost kosztów robocizny i usług podwykonawczych.
– Ciągle obserwujemy agresywne zachowania konkurencji – składane odważne oferty przez podmioty, które często nie mają lokalnego doświadczenia w realizacji, nie są weryfikowane przez zamawiających. Warunki kontraktowe nie poprawiają się, dlatego wyzwaniem na najbliższe kwartały pozostaje zrównoważenie ryzyk miedzy wykonawcami i zamawiającymi.
– Sytuacja na rynku pracy poprawia się, braki kadrowe w branży są niższe. Problemem ciągle pozostaje dostępność wykwalifikowanych pracowników z obszaru kolejowego.

Tekst i grafika: Budimex SA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA