REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
4 Minuty czytania

Wyniki Grupy ERBUD w 2017 r.

Grupa ERBUD miała w 2017 r. 132 mln zł skonsolidowanego wyniku ze sprzedaży, czyli 2% więcej niż w 2016 r. Jednocześnie wynik netto Grupy wyniósł 24 mln zł, a więc po odliczeniu zdarzeń jednorazowych był wyższy o 10% niż w 2016 r.

Grupa dysponuje bogatym portfelem zleceń o wartości ponad 2 mld zł, co pozwala oczekiwać zrównoważonego wzrostu wyników w kolejnych okresach.

Przychody ze sprzedaży Grupy ERBUD na koniec 2017 r. wyniosły 1,805 mld zł i były o 1% wyższe niż rok wcześniej. Mimo problemów deklarowanych przez polską branżę budowlaną Grupa ERBUD zwiększyła przychody z budownictwa kubaturowego w kraju. Na koniec 2017 r. wyniosły one 1,197 mld zł i były o 14% wyższe niż w roku poprzednim.

– Konsekwentnie realizujemy cel, jakim jest utrzymanie bezpiecznego tempa wzrostu przychodów na poziomie kilku procent rocznie. W sytuacji, gdy w budownictwie rosną ceny materiałów i koszty pracy, jest to zadanie trudne, ale dla Grupy ERBUD jak najbardziej realne do spełnienia, głównie dzięki zdywersyfikowanej działalności oraz doświadczeniu i profesjonalizmowi naszej kadry –
mówi Dariusz Grzeszczak, Prezes Zarządu ERBUD S.A.

W strukturze przychodów Grupy warto zwrócić uwagę na segment budownictwa inżynieryjno-drogowego, który w 2017 r. przyniósł 219 mln zł przychodów (prawie 40% więcej niż w 2016 r.) i EBIT na poziomie 13,7 mln zł (wzrost o 113% r/r). Co istotne, wzrosły także (o 5% r/r) przychody Grupy w segmencie energetyczno-serwisowym. Projekty inżynieryjne i serwisowe w branży energetycznej i szeroko rozumianym przemyśle przyniosły 225 mln zł przychodów. Na wzrost tego segmentu znaczący wpływ miały wysokie roczne obroty pionu serwisu. Wyniosły one 140 mln zł, co oznacza wzrost o 31% w stosunku do roku poprzedniego.

– Dobry rezultat segmentu energetyczno-serwisowego cieszy tym bardziej, że wciąż mamy w Polsce do czynienia ze spowolnieniem w budownictwie energetycznym, spowodowanym małą liczbą przetargów i zamówień publicznych oraz wojną cenową między wykonawcami. Największą szansę rynkową upatrujemy w trwającym procesie modernizacji obiektów energetycznych w ciepłownictwie, polegającym na dostosowaniu ich norm środowiskowych –
komentuje Dariusz Grzeszczak.

W listopadzie 2017 r. Grupa ERBUD podpisała wartą prawie 50 mln zł umowę na modernizację instalacji oczyszczania spalin w ciepłowni Fortum w Częstochowie. W marcu 2018 r. Grupa pozyskała kolejny tego typu kontrakt na przebudowę elektrociepłowni Michelin Polska w Olsztynie, warty 38 mln zł. Obie te realizacje wpisują się w nowo otwarty cykl inwestycji energetycznych, służących poprawie jakości powietrza i dostosowaniu infrastruktury przemysłowej w Polsce do norm środowiskowych. Grupa ERBUD liczy na aktywny udział w realizacji kolejnych podobnych projektów.

Portfel zleceń zgromadzony przez Grupę ERBUD na koniec 2017 r. wyniósł 2,044 mld zł, co oznacza wzrost o 2% w stosunku do roku poprzedniego. Na rok 2018 przypadało 1,8 mld zł. Od 1 stycznia do 27 marca 2018 r. Grupa ERBUD podpisała 31 umów o łącznej wartości 292 mln zł.

Grupa ERBUD konsekwentnie wzmacnia swoją pozycję za granicą i kontynuuje politykę dywersyfikacji, zarówno segmentowej, jak i geograficznej. W lutym 2018 r. ERBUD S.A. przejęła za 8,5 mln euro niemiecką spółkę IVT Weiner + Reimann GmbH z siedzibą w Oberhausen w Zagłębiu Ruhry, działającą w sektorze serwisu dla przemysłu. Spółka IVT osiągnęła w 2017 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 100 mln zł. Zarząd oczekuje, że po przejęciu IVT segment energetyczno-serwisowy będzie generował co najmniej 23% przychodów Grupy, a udział przychodów z działalności zagranicznej wzrośnie do ponad 20%.

– W związku z kumulacją robót na polskim rynku budowlanym, kluczowe jest odpowiedzialne powiększanie portfela zamówień. Celem Grupy ERBUD jest dalsza efektywna selekcja przetargów i zleceń, które mogą zapewnić jak najwyższe marże i odpowiednią rentowność. Dla wyników w kolejnych okresach kluczowa może okazać się znajomość rynków Europy Zachodniej i mądrze rozwijana działalność zagraniczna. Zamierzamy wykorzystywać trwające ożywienie w Niemczech, Belgii i Holandii, a więc tam, gdzie są obecne spółki z naszej Grupy. Skala inwestycji na tych rynkach jest znacznie większa niż w krajach Europy Środkowej. Dla przykładu, niemiecki rynek usług serwisowych w przemyśle, a zatem obejmujących obszar działalności spółki IVT, jest wart ok. 20 mld euro, czyli 10 razy więcej niż rynek polski –
zaznacza prezes ERBUD S.A.

Podczas gdy polska branża budowlana boryka się z niedoborami kadrowymi, Grupa ERBUD zwiększa zatrudnienie. Na koniec 2017 r. w Grupie pracowało 2336 osób, a więc 16% więcej niż na koniec roku poprzedniego. Dodatkowo, akwizycja spółki IVT przyniosła Grupie ERBUD ok. 240 kolejnych pracowników.

W związku z bardzo dobrą sytuacją finansową Grupy ERBUD, brakiem zadłużenia finansowego netto oraz posiadanymi środkami pieniężnymi, Zarząd ERBUD S.A. będzie rekomendował Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 1,10 zł na akcję, co daje łączną wypłatę w wysokości 14,1 mln zł. 12,5 mln zł będzie pochodziło z zysku netto wygenerowanego w roku 2017, natomiast 1,6 mln zł z kapitału zapasowego spółki.

Autor: ERBUD S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA