Budownictwo Wiadomości
3 Minuty czytania

Wyniki Grupy ERBUD za I półrocze br.

Grupa ERBUD w I półroczu 2018 r. zanotowała 29,9 mln zł straty netto wobec 7 mln zł zysku w tym samym okresie 2017 r. To wynik przeszacowania 6 realizowanych jeszcze kontraktów – 3 w kraju i 3 za granicą – oraz rozliczenie 3 już zakończonych inwestycji w Polsce.

Niekorzystne wyniki segmentu kubaturowego zostały częściowo zniwelowane przez zyski w innych sektorach działalności Grupy.

Obserwowana obecnie na rynku kumulacja inwestycji – zarówno publicznych, jak i prywatnych – nieustannie zwiększa popyt, prowadząc do znacznego wzrostu cen surowców i materiałów budowlanych, a także pogłębiającego się niedoboru wykwalifikowanych pracowników i rosnących kosztów zatrudnienia. W związku z zaistniałą sytuacją Zarząd ERBUD S.A. podjął decyzję o przeszacowaniu rentowności aktualnie wykonywanych kontraktów. Na dzień 30 czerwca 2018 roku stratę wykazały trzy projekty realizowane w Polsce i trzy w Niemczech. Ujemny wynik przyniosło także ostateczne rozliczenie trzech już zakończonych inwestycji na krajowym rynku, w przypadku których inwestorzy nie zgodzili się na pokrycie kosztów dodatkowych robót.

– Gwałtowna zmienność otoczenia rynkowego w sposób drastyczny zachwiała stabilnością wyników branży budowlanej. W przypadku Grupy ERBUD spadek marż dotyczy szczególnie segmentu kubaturowego, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Ujemną rentowność wykazało kilka kontraktów kalkulowanych i podpisywanych między początkiem 2015 a drugą połową 2017 roku. Od tamtego czasu koszty działalności firm budowlanych znacząco wzrosły –
tłumaczy Dariusz Grzeszczak, Prezes Zarządu ERBUD S.A.

Dodatkowo w sierpniu 2018 roku ERBUD S.A. odstąpił od umowy z jednym z deweloperów z powodu jego złej sytuacji finansowej, co skutkowało utworzeniem rezerwy na ewentualne straty w kwocie 6,4 mln zł.

Łączne przychody Grupy ERBUD wyniosły na koniec czerwca 2018 roku 960 mln zł i wzrosły o 24% rok do roku. Z kolei sprzedaż zagraniczna wzrosła o 50%, do 139 mln zł, dzięki akwizycji niemieckiej spółki IVT działającej w sektorze inżynierii i serwisu dla przemysłu i energetyki. Przychody IVT w pierwszym półroczu wyniosły 40 mln zł, a zysk netto 3,6 mln zł.

Warto również zaznaczyć, że Grupa odnotowała czterokrotny wzrost przychodów, z 28 mln zł do 114 mln zł, w segmencie budownictwa inżynieryjno-drogowego, w którym działa inna spółka zależna – PBDI S.A.

– Wyniki poszczególnych segmentów w pierwszym półroczu pokazują, że przyjęta w Grupie ERBUD polityka, opierająca się na dywersyfikacji geograficznej i segmentowej, przynosi pozytywne rezultaty. Zysk przejętej w pierwszym kwartale spółki serwisowej IVT częściowo niweluje niekorzystne wyniki wygenerowane w segmencie kubaturowym. Podobnie jest w przypadku spółki inżynieryjno-drogowej PBDI, która zanotowała bardzo wyraźny wzrost. Dzięki dywersyfikacji naszej działalności, w chwili spadku koniunktury w jednym segmencie możemy liczyć na wypracowanie solidnych marż w pozostałych –
mówi Dariusz Grzeszczak.

W pierwszym półroczu 2018 roku łączne przychody Grupy ERBUD ze sprzedaży w Polsce wyniosły 821 mln zł i wzrosły 20% rok do roku. Z kolei przychody ze sprzedaży za granicą wzrosły o 50%, do 139 mln zł. Segment energetyczno-serwisowy zwiększył przychody o 33%, do 136 mln zł.

Na koniec czerwca 2018 roku Grupa ERBUD miała portfel zleceń w wysokości 2 583 mln zł, z czego 1 151 mln zł przypada na 2018 rok, 1 159 mln zł na 2019 rok oraz 273 mln zł na dalsze lata (2020-2021). Udział zamówień publicznych w portfelu wyniósł 19%.

– Wynikami za pierwsze półrocze 2018 roku odcinamy przeszłość i skupiamy się na przyszłości. W kolejnych okresach pokażemy poprawę wyników. Pozycja płynnościowa spółki jest stabilna. Pozostałe, obecnie realizowane kontrakty generują dodatnią marżę, a projekty oferowane od drugiej połowy 2017 roku są kalkulowane według aktualnych cen rynkowych –
mówi Prezes Zarządu ERBUD S.A.

Na koniec czerwca 2018 roku zatrudnienie w Grupie wynosiło 2 643 osób i wzrosło o 307 pracowników (w tym 240 zatrudnionych w przejętej spółce IVT) w stosunku do początku roku. Oznacza to wzrost o 13%.

Autor: ERBUD S.A.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI