REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

Wyniki Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa za 2017 r.

Komentarz Prezesa Zarządu Mostostal Warszawa S.A. Andrzeja Goławskiego do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Mostostal Warszawa za 2017 rok.

Grupa Mostostal Warszawa w 2017 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 1,1 mld zł, zanotowała zysk brutto w wysokości 26,9 mln zł oraz poniosła stratę netto w wysokości 5,0 mln zł. Zmniejszenie poziomu przychodów za rok 2017 w stosunku do roku 2016 spowodowane było zmniejszającymi się, zgodnie z harmonogramem, przerobami na budowie bloków energetycznych w Opolu, a także niższą niż oczekiwano kontraktacją w latach wcześniejszych. Ponadto, na osiągnięte wyniki znaczący wpływ miały zdarzenia jednorazowe takie jak spisanie części aktywa z tytułu podatku odroczonego i utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności od Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w związku z przegranym sporem przed Sądem Arbitrażowym, a także rozpoznanie aktywa praktycznie pewnego na tle postępowań sądowych obejmujących roszczenia Spółki. Ponadto, działając na podstawie wydanej w 2017 roku rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie dokonania ponownego przeglądu zaksięgowanych przez Spółkę przychodów z tytułu roszczeń oraz dokonania właściwej korekty sprawozdań finansowych, przeprowadziliśmy analizę wszystkich sporów sądowych i arbitrażowych z udziałem Spółki. W rezultacie tych czynności, stosując się do rekomendacji, dokonaliśmy istotnej aktualizacji kwot uznanych uprzednio za przychód. Nie zmienia to jednak podejścia Mostostalu Warszawa w zakresie dochodzenia roszczeń wcześniej rozpoznanych, czy to w drodze negocjacji, czy też w ramach toczących się sporów. Naszym celem jest odzyskanie wszystkich należności. Każda otrzymana z nich kwota wpłynie pozytywnie na sprawozdania finansowe w przyszłości.

Obecnie Grupa odbudowuje portfel zleceń. Od początku 2017 roku zawarliśmy kilkanaście nowych kontraktów o łącznej wartości 1,1 mld zł. Najbardziej owocną kontraktację odnotowaliśmy w budownictwie ogólnym, gdzie zasadniczą część stanowią inwestycje mieszkaniowe (osiedla Vis á Vis Wola, apartamentowiec Mennica Residence II, Lipowe Zacisze w Pruszkowie), biurowe (budynek LPP w Gdańsku, Libra BC II w Warszawie), publiczne (Mediateka w Piotrkowie Trybunalskim, kryty basen w Bydgoszczy) oraz budynki dydaktyczne dla Politechniki Poznańskiej i AGH. Realizujemy również nowe zadania w sektorze ochrony środowiska. Są to modernizacje oczyszczalni w Krośnie i w Otwocku. Portfel Grupy wypełniają kontrakty z sektora ogólnobudowlanego, przemysłowego, energetycznego i infrastrukturalnego. Systematycznie uzupełniany portfel zamówień pozwoli na dalszy, stabilny rozwój Grupy.

Profil zadłużenia finansowego nie uległ zmianie w porównaniu do ubiegłego roku i nadal jest dla nas bardzo korzystny. Tylko 29 mln zł z 222 mln zł to kredyty bankowe i leasing (17 mln zł według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.). Pozostała kwota to pożyczki otrzymane od spółki matki – Acciona Construcción z siedzibą w Madrycie.

Na koniec 2017 roku kapitał własny ogółem Grupy Mostostal Warszawa wyniósł 139 mln zł. Zatrudnienie osiągnęło poziom 1.552 pracowników, utrzymując się na zbliżonym poziomie w porównaniu do stanu na koniec 2016 roku.

Naszym celem na rok 2018 jest dalszy wzrost portfela zamówień i poprawa wyników finansowych. Ten cel chcemy zrealizować poprzez konsekwentny rozwój wszystkich obszarów biznesowych.

Autor: Mostostal Warszawa S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA