REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
3 Minuty czytania

Wyniki Grupy Mostostal Warszawa w 2019 r.

Grupa Mostostal Warszawa w 2019 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 1,3 mld zł. Zysk brutto w wysokości 8,1 mln zł, a także wysoki poziom pozycji gotówkowej.

 
Zdjęcie: Mostostal Warszawa
Zdjęcie: Mostostal Warszawa
Mniejsze ryzyko obecnie realizowanych projektów

W okresie 12 miesięcy 2019 roku Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa zawarła nowe kontrakty o łącznej wartości 1.650 mln zł. Wartość portfela zleceń Grupy, z uwzględnieniem kontraktu na budowę Elektrowni Ostrołęka, na koniec 2019 r. wyniosła 2.469,7 mln zł, co zapewnia uzyskanie przychodów w kolejnych 2 latach na poziomie zbliżonym do 2019 r., przy czym spółki Grupy biorą aktywny udział w kolejnych postępowaniach przetargowych. Struktura portfela jest coraz bardziej zbilansowana. Wypełniają go kontrakty z sektora ogólnobudowlanego w 31,63%, infrastrukturalnego w 32,77% oraz przemysłowego i energetycznego w 35,60%. W ostatnich latach Grupa powiększyła zespoły ofertowe i w ramach ciągłej dywersyfikacji portfela, doprowadziła do jego zrównoważenia, co stanowi silną podbudowę do dalszego jej rozwoju. W ujęciu rok do roku liczba zawartych w 2019 roku umów wzrosła czwarty raz z rzędu.

Wyzwania ubiegłych lat, stojące przed sektorem budowlanym, do których zaliczyć należy czynniki takie jak rosnące koszty materiałów budowlanych i usług podwykonawców, wzrastające koszty pracy, dostępność siły roboczej, na tle wciąż długo trwających postępowań przetargowych, których okres pomiędzy złożeniem oferty a rozstrzygnięciem sięgał często wielu miesięcy – wciąż są odczuwalne dla branży. Spółki Grupy w 2019 r. finalizowały projekty pozyskane jeszcze w latach poprzednich, które były podatne na w wyżej wymienione czynniki. Jednakże sytuacja ze wzrostem cen usług i materiałów ustabilizowała się w roku 2019, co skutkuje tym, że bieżące projekty nie są już narażone w takim stopniu na fluktuację cen jak te pozyskane w latach wcześniejszych.

Pozycja gotówkowa Grupy Kapitałowej na koniec roku wyniosła 274 mln PLN. Wygenerowanie gotówki z działalności operacyjnej na wysokim poziomie pozwoliło na spłatę części pożyczek korporacyjnych.

Zatrudnienie osiągnęło poziom 1.454 pracowników, utrzymując się na zbliżonym poziomie w porównaniu do stanu na koniec 2018 r.

Mimo pandemii Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa zachowuje potencjał produkcyjny


Wyzwaniem dla Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa na najbliższy rok będą skutki stanu epidemicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2. Pomimo tych okoliczności wszystkie spółki Grupy zachowują ciągłość działalności. Budowy, zakłady i biura bezustannie pracują, swoje obowiązki wykonują pracownicy Grupy, jak i firm podwykonawczych. Utrudnienia w funkcjonowaniu łańcucha dostaw, jak dotychczas, nie wpływają w sposób znaczący na działalność operacyjną. Również w sposób nieprzerwany realizowane są funkcje wsparcia produkcji, obejmujące m.in. bezpieczeństwo i higienę pracy, aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, zakupy, aspekty prawne, zarządzanie roszczeniami czy administrację.

Od początku epidemii spółki Grupy z pełną determinacją podejmowały działania zorientowane na zachowanie ciągłości działalności, przy zachowaniu środków ochrony pracowników, zwiększając w miarę możliwości pracę zdalną, zapewnieniu środków ochrony indywidualn. Wprowadzono stały monitoring wpływu skutków koronawirusa na bieżącą działalność oraz wdrożono instrukcje postępowania w przypadku wystąpienia ryzyk opóźnień czy zwiększonych kosztów.

Powyższe ryzyka, zostały rozpoznane i są adekwatnie zarządzane. Aktualnie nie wpływają w istotny sposób na działalność Grupy Mostostalu.

Prognozujemy tymczasowe spowolnienie w zakresie nowych inwestycji prywatnych, ale jednocześnie spodziewamy się, że poziom inwestycji publicznych pozostanie niezmieniony. Zdywersyfikowana oferta Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa pozwala na dostosowanie naszej strategii do dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku.

Pomimo zidentyfikowanych przez nas zagrożeń celem Grupy Kapitałowej na 2020 r. jest utrzymanie pozytywnego trendu w zakresie poziomu kontraktacji i wyników finansowych.

Źródło: Mostostal Warszawa S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA