Budownictwo Wiadomości
3 Minuty czytania

Wyróżniono rolę kobiet w Budimeksie

Budimex znalazł się w pierwszej dziesiątce firm budowlanych na świecie w rankingu Financial Times – Diversity Leaders 2024. Polska spółka zdobyła 71,6 na 100 możliwych punktów i wyprzedziła wielu czołowych graczy rynku międzynarodowego.

Zdjęcie: Budimex SA, www.media.budimex.pl

Wyróżnienie to efekt prowadzenia konsekwentnej polityki wspierania różnorodności oraz systematycznego wspierania rozwoju zawodowego kobiet.

Organizowany po raz czwarty ranking to efekt wszechstronnych badań opierających się na analizie ankiet zebranych od ponad 100 tys. pracowników z 16 krajów. Wynik bazuje w 70% na badaniach ankietowych ponad 100 tysięcy pracowników różnych firm z całego świata, a w 30% na wskaźnikach HR, takich jak: udział kobiet w stanowiskach kierowniczych, czy komunikacja różnorodności przez firmę. Zestawienie organizują wspólnie: czołowy dziennik ekonomiczny Financial Times oraz największa na świecie globalna platforma biznesowa Statista. W tegorocznym rankingu wzięło udział 850 firm z całego świata.

– Docenienie naszych działań w zakresie wdrażania polityki różnorodności przez Financial Times jest dla nas cenne, tym bardziej, że jesteśmy jedyną polską firmą budowlaną, która znalazła się w pierwszej 25-tce firm z branży – mówi Anna Karyś-Sosińska, Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Zarządzania ‎Zasobami Ludzkimi.‎

W ocenie organizatorów rankingu Diversity Leaders 2024 Budimex prowadzi efektywną politykę, której celem jest dbanie o rozwój karier kobiet oraz wzrost ich udziału na stanowiskach kierowniczych. Dzięki prowadzonym przez firmę działaniom systematycznie rośnie zarówno sama liczba kobiet pracujących w firmie, jak i ich udział procentowy w kadrze zarządzającej oraz na stanowiskach eksperckich. Obecnie co druga kobieta (50%) pracuje na stanowisku inżynier budowy. Dla porównania w roku 2012 było ich 31%. W tym samym czasie znacznie zwiększyła się także liczba praktykantek – obecnie kobiety stanowią 47% osób poznających zawód na stażach. Firma prowadzi także politykę płacową mającą na celu zrównanie płac. Obecnie wskaźnik „gender pay gap” jest w Budimeksie na poziomie poniżej 3%, czyli niższym niż wynosi średnia UE (10% w 2022 roku). Kobiety stanowią 20% kadry menadżerskiej, to jest blisko trzykrotny wzrost od 2019 roku (8%). Równolegle firma prowadzi działania wspierające macierzyństwo, takie jak „Mama na macierzyńskim”.

Budimex konsekwentnie wdraża politykę różnorodności. Jej zasady zostały określone w trzech dokumentach obowiązujących we wszystkich spółkach wchodzących w skład Grupy. Pierwszym z nich są „Zasady polityki odpowiedzialności Spółki” – Grupy Ferrovial, współakcjonariusza Budimeksu. Zawarte w tym dokumencie regulacje zobowiązują wszystkich pracowników m.in. do poszanowania podstawowych praw człowieka, sprzyjania równości oraz dbania o równowagę pomiędzy pracą, a życiem prywatnym. Zapisy „Zasad ochrony praw człowieka” określają działania, których stosowanie pozwoli zapobiec dyskryminacji w miejscu pracy, a także dostrzec wartości w różnorodności. Trzecim ważnym dokumentem jest „Kodeks Etyki” wdrażający założenia wskazanych polityk i przeciwdziałający dyskryminacji w sferze zatrudnienia.

– Podejmowane przez nas systematycznie działania odnoszącą się do równego traktowania ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, narodowość, przekonania polityczne, formę, zakres oraz podstawę zatrudnienia. Dzięki temu udało nam się stworzyć kulturę organizacyjną, która zapewnia poszanowanie dla wszelkich form różnorodności. Cieszymy się, że jest to dostrzegane także poza Polską – mówi Anna Karyś-Sosińska.

Organizatorzy globalnego rankingu docenili także wysiłki firmy we wspieraniu współpracy międzypokoleniowej. Ze względu na dużą rozpiętość wiekową – najmłodszy pracownik Budimeksu ma 19 lat, zaś najstarszy 78 – konieczne jest budowanie zrozumienia już na poziomie komunikacji językowej. – W tym celu zorganizowaliśmy szereg różnorodnych działań. Jednym z nich były tygodniowe warsztaty, do których zaprosiliśmy językoznawcę prof. Jerzego Bralczyka. Uczestnicy tych spotkań wzięli potem udział w quizie sprawdzającym wiedzę na temat zmieniającego się języka. Dzięki takiej formie zajęć zdobywanie wiedzy stało się nie tylko przyjemne, ale i efektywne – wyjaśnia Anna Karyś-Sosińska.

Z uwagi na to, że Budimex aktywnie rozwija się na rynkach zagranicznych, ważnym elementem działań podejmowanych w Grupie jest też nauka specyfiki pracy w środowisku wielokulturowym. W związku z licznymi kontaktami ze współpracownikami, klientami oraz partnerami biznesowymi reprezentującymi różne narodowości, ale też postawy i wartości, profesjonalna i poparta badaniami wiedza na temat społecznych oraz kulturowych uwarunkowań różnorodności staje się kluczowym narzędziem w zarządzaniu. W zrozumieniu psychologicznych wymiarów różnic i podobieństw kulturowych, odwołując się między innymi do przykładów krajów takich jak Polska, Niemcy, Czechy, Słowacja, Litwa, Australia oraz Hiszpania, pomogły zorganizowane webinary oraz warsztaty, podczas których pracownicy mający największe doświadczenie w realizacjach poza granicami Polki dzieli się z młodszymi pracownikami praktyczną wiedzą.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI