REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Zakończono I etap prac projektowych dla S11

Na początku 2018 r. poznański Oddział GDDKiA zawarł umowy z Wykonawcami na opracowania projektowe dla budowy nowej drogi ekspresowej S11. Droga krajowa nr 11 o długości ponad 340 km jest kręgosłupem komunikacyjnym województwa.

Mapka: GDDKiA O/PoznańW tym miesiącu zakończył się pierwszy etap prac projektowych podzielonych na odcinki Szczecinek – Piła, Ujście – Oborniki, Oborniki – Poznań, Kórnik – Ostrów i Ostrów – Kępno tj. wykonano i zatwierdzono dla tych odcinków Studium Korytarzowe. Dokonano oceny zaproponowanych korytarzy i podjęto decyzje o ich rekomendacji do dalszych prac projektowych bądź odrzuceniu.

W tym miejscu warto dodać, że najbardziej zaawansowane są prace projektowe na odcinku Obwodnicy Ujścia i Piły, gdyż procedowany jest obecnie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wniosek GDDKiA o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU).

Wykonane Studium Korytarzowe określa lokalizację pasa terenu pod nowe zamierzenie drogowe, z uwzględnieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych i społecznych. Wyznaczone korytarze są poprawne technicznie i w sposób minimalny kolidują z istniejącą infrastrukturą.

Zakończony właśnie etap prac projektowych pozwolił określić 500 m korytarze przebiegu drogi, w których wkreślony zostanie pas drogowy o szerokości ok. 60-100 m. Oznacza to, że niekoniecznie działki znajdujące się w danym korytarzu drogi, będą kolidowały z samym przebiegiem trasy (czyli pasem drogowym) danego wariantu.

Następnym etapem prac projektowych będzie przygotowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ), gdzie w poszczególnych korytarzach projektant wkreśli oś drogi, określi jej niweletę, a także opracuje powiązania z istniejącą siecią drogową, rozwiąże problemy obsługi terenów przyległych oraz zaproponuje sposoby pokonania przeszkód terenowych (obiekty inżynierskie) czy też kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną.

Opracowania projektowe na bieżąco konsultowane będą m.in. z organami poszczególnych samorządów województwa, powiatu i gminy, zarządcami dróg, kolei, wód, urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych obiektów. W 2019 roku przeprowadzone będą również konsultacje społeczne, w ramach których odbędą się otwarte spotkania z mieszkańcami. Umożliwi to wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z proponowanymi wariantami przebiegu drogi, jak również wyrażenie opinii oraz złożenie uwag i wniosków w odniesieniu do nich. Uwagi mieszkańców mogą mieć wpływ na ostateczny przebieg drogi ekspresowej, jak również lokalizację węzłów drogowych czy przejazdów. Na końcowym etapie STEŚ odbędzie się posiedzenie Zespołu i Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych z udziałem władz samorządowych. Obradujący wytypują preferowany wariant przebiegu drogi, wskazany następnie we wniosku o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach. Ostateczne zatwierdzenie preferowanego wariantu drogi nastąpi w Decyzji Środowiskowej (DŚU).

Po uzyskaniu DŚU, opracowaniu Koncepcji Programowej i zagwarantowaniu finansowania możliwe będzie ogłoszenie przetargu w formule „Projektuj i Buduj” z trzyletnią perspektywą realizacji.

Tekst i mapka: GDDKiA O/Poznań

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA