REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości
2 Minuty czytania

Zakończono projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”

29 września 2023 r. w Cielczy miało miejsce uroczyste otwarcie innowacyjnej inwestycji jarocińskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Tym samym zakończono realizację projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin”.

Zdjęcie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.gov.pl/web/nfosigw/

Realizacja tego typu inwestycji, jak i prowadzenie codziennej działalności, zwłaszcza w obliczu ogromnych wyzwań, które stoją przed branżą, stanowi duże wyzwanie zarówno organizacyjne, jak i finansowe. W związku z powyższym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił pożyczki w kwocie 60 158 053,00 zł, a także dotacji z UE w ramach POIiŚ w kwocie 141 498 925,84 zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 286 611 826,12 zł.

Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Cielczy, która obsługuje całą aglomerację Jarocin, objęła wszystkie procesy technologiczne oczyszczania ścieków i wprowadziła zarazem najnowocześniejsze rozwiązania ekologiczne, energetyczne i biologiczne. Z osadów będzie odzyskiwany biogaz, który posłuży jako surowiec do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, a w innowacyjnej instalacji do odzysku fosforu z wód poosadowych będzie powstawał granulat (fosforawit) przeznaczony do nawożenia terenów zielonych.

– Jestem przekonany, że uruchomienie innowacyjnej w skali kraju, tym samym jedynej w Polsce instalacji do odzysku biogenów w celu ich ponownego wykorzystania, oraz zmodernizowanie tych istniejących, w odczuwalny i pozytywny sposób wpłynie na poziom i jakość życia mieszkańców Jarocina oraz bezpieczeństwo ekologiczne regionu. Projekt zrealizowany w Jarocinie przy finansowym wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest przedsięwzięciem pionierskim, jedną z czterech instalacji w Europie. Efektem ekologicznym i społecznym projektu będzie nie tylko krystalicznie czysta woda w jarocińskich kranach i racjonalna gospodarka jej zasobami, lecz także odzyskiwanie surowców z osadów ściekowych oraz inne korzyści dla środowiska naturalnego. – mówi Artur Michalski, wiceprezes zarządu NFOŚiGW.

Odzysk energii zapewni 60-procentowe pokrycie zapotrzebowania zpółki na energię elektryczną i 100-procentowe na energię cieplną. Ponadto poprzez unowocześnienie i rozbudowę ciągu przetwarzania osadów ściekowych w zakresie m.in. hydrolizy termicznej i zaawansowanej fermentacji metanowej produkowany będzie organiczny nawóz mineralny – mineralwit. W ramach projektu wybudowano stację uzdatniania wody w Stefanowie z technologią odwróconej osmozy zapewniającą dostawy wody o lepszych parametrach jakościowych, wdrożono system inteligentnego zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi. Beneficjent w ramach inwestycji przebudował kanalizację sanitarną na terenie Jarocina, w tym przeprowadził przebudowę przestarzałej kanalizacji ogólnospławnej (na osiedlu Kopernika i w zabytkowym centrum Jarocina) i jej rozdział na kanalizację sanitarną z odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków i deszczową z systemem podczyszczania przed odprowadzeniem do odbiornika. W ramach inwestycji zrewitalizowano centrum Jarocina, gdzie zastosowano m.in. pod płytą rynku zbiorniki retencjonujące wodę opadową. Zredukowano też straty wody poprzez przebudowę sieci wodociągowej.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA