Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Złożono wniosek o ZRID dla S19 Podgórze – Kamień

Wczoraj do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego złożony został wniosek o wydanie Decyzji o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej dla drogi S19 na odc. Podgórze – Kamień o długości ok. 10,5 km.

Umowa z Wykonawcą, firmą Budimex na realizację tego Kontraktu w systemie projektuj – buduj została podpisana 9 sierpnia 2018 r., obejmuje m.in. Kamień Milowy, który dotyczy złożenia przez Wykonawcę w imieniu GDDKiA Wniosku o wydanie decyzji ZRID w terminie 10 miesięcy od daty podpisania Umowy, czyli 10 czerwca br.

Ten odcinek to część międzynarodowej trasy Via Carpatia. Termin realizacji to 34 miesiące z wyłączeniem okresów zimowych podczas realizacji robót budowlanych tj. od 15 grudnia do 15 marca, jednocześnie zapewniając gwarancję jakości wykonanych robót na okres 10 lat.

Uzyskanie Decyzji ZRID umożliwi Wykonawcy rozpoczęcie robót, których zakończenie planowane jest na koniec 2021 r.

Opis przebiegu:
Początek przedmiotowego odcinka S19 przyjęto przed węzłem „Podgórze” przecinającego trasę drogi ekspresowej z drogą wojewódzką nr 861. Następnie trasa drogi ekspresowej omija kompleks leśny od strony wschodniej, zmienia kierunek na południowo-zachodni i na granicy trzech powiatów tj. niżańskiego, leżajskiego i rzeszowskiego przecina drogę powiatową nr DP 1084 R w sąsiedztwie miejscowości Wólka Łętowska tworząc węzeł „Nowy Kamień”. Następnie biegnąc w kierunku zachodnim, przecina istniejąca drogę nr 19 i tworzy węzeł „Kamień”, przed którym kończy się przedmiotowy odcinek.

Zakres inwestycji:
Zakres robót obejmuje wykonanie dwujezdniowej drogi ekspresowej z pasami awaryjnymi i rezerwą miejsca na zewnątrz pod trzeci pas ruchu, z drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg, wraz z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną nie związaną z drogą, urządzeniami ochrony środowiska tj. ekranami akustycznymi, urządzeniami podczyszczania wód opadowych, ogrodzeniami i przejściami dla zwierząt oraz pasami zieleni dogęszczającej.

Obiekty inżynierskie:
Planuje się budowę:
– 5 mostów,
– 8 wiaduktów (w tym pełniące również funkcję przejścia dla zwierząt dużych i średnich dołem),
– 1 przejście dla zwierząt górą,
- 5 przepustów o funkcji ekologicznej.

Węzły:
Na przedmiotowym odcinku drogi przewidywana jest budowa dwóch węzłów drogowych:
– Podgórze typu karo z jednym centralnym rondem,
– Nowy Kamień typu karo z dwoma rondami.
wraz z niezbędnym przełożeniem/przebudową dróg dochodzących do w/w węzłów.

Bezpieczeństwo:
Bezpieczeństwo ruchu zagwarantowane zostanie poprzez właściwy dobór rozwiązań geometrycznych trasy zarówno w planie jak i wysokościowych z uwzględnieniem zakładanej prędkości projektowej. Docelowo zostaną wykonane urządzenia bezpieczeństwa ruchu takie jak:
- bariery ochronne – rozdzielające ruch i osłonowe,
- przejazdy awaryjne,
- wjazdy awaryjne,
- oznakowanie pionowe i poziome,
- ogrodzenie drogi ekspresowej,
- system zarządzania ruchem.

Autor: GDDKiA O/Rzeszów

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI