Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Złożono wniosek o ZRID dla S3 Kamienna Góra – granica państwa

19 grudnia br. do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu złożony został wniosek o wydanie decyzji ZRID dla budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku Kamienna Góra – granica państwa.

 
Wizualizacja: Mosty Katowice
Wizualizacja: Mosty Katowice
Złożone dokumenty są rezultatem wielomiesięcznych prac przygotowawczych, których wynikiem jest sporządzenie dokumentacji projektowej, umożliwiającej wystąpienie z wnioskiem o wydanie tej decyzji. Po otrzymaniu decyzji ZRID Wykonawca będzie mógł przystąpić do robót budowlanych. Uzyskanie decyzji zakładane jest zgodnie z przepisami administracyjnymi w I połowie 2020 r.

Ustawowe procedury


Wojewoda Dolnośląski przeprowadzi postępowanie w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Po weryfikacji złożonego wniosku wraz z załączonymi dokumentami, strony postępowania zostaną zawiadomione o jego wszczęciu oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy. W ramach procedur zostanie również przeprowadzona ponowna ocena oddziaływania na środowisko, zgodnie z wydaną 18 marca 2010 r. decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Prawie 16 km nowoczesnej ekspresówki


Odcinek drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa o długości 15,30 km realizuje konsorcjum: Mosty Łódź i Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego z Torunia, na podstawie umowy zawartej 17 października 2019 r. za prawie 880 mln zł. Zakończenie realizacji tego odcinka przewidziane jest na II połowę 2021 r.

Projekt obejmuje w szczególności budowę drogi ekspresowej o przekroju 2×2 pasy ruchu oraz budowę węzłów drogowych: Kamienna Góra Północ, Kamienna Góra Południe i Lubawka.
 Przedmiot zamówienia, poza przebudową istniejącego układu drogowego, sieci i infrastruktury towarzyszącej obejmuje budowę:
- 12 obiektów inżynierskich w ciągu drogi S3,
- 5 wiaduktów nad drogą ekspresową, w ciągu dróg lokalnych,
- 16 przepustów dla celów ekologicznych (przejścia dla małych zwierząt i płazów).

Tekst: GDDKiA O/Wrocław
Wizualizacja: Mosty Katowice Sp. z o.o.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI