REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Zmierzono hałas na obwodnicy Olsztyna

Olsztyński Oddział GDDKiA zakończył analizę porealizacyjną oddziaływania na środowisko dla obwodnicy Olsztyna w ciągu DK16 i S51. Wykonane pomiary i obliczenia nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu.

 
Oznacza to, że nie ma potrzeby budowy nowych lub przebudowy istniejących zabezpieczeń akustycznych.

Hałas w normie


Oddziaływanie hałasu od obwodnicy Olsztyna mieści się w granicach przewidzianych prawem norm określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, tj.:
– 61 dB dla pory dnia i 56 dB dla pory nocy w przypadku terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
– 65 dB dla pory dnia i 56 dB dla pory nocy w przypadku terenów zabudowy zagrodowej, rekreacyjno-wypoczynkowej, mieszkaniowo-usługowej.

Cel i zakres analizy porealizacyjnej


Głównym celem opracowania było porównanie wielkości prognozowanych oddziaływań w zakresie hałasu, zidentyfikowanych i opisanych w raportach o oddziaływaniu na środowisko, wydanych na ich podstawie dokumentach, z rzeczywistym oddziaływaniem na etapie eksploatacji drogi. Zakres analizy porealizacyjnej obejmował:
– wykonanie pomiarów hałasu,
– wykonanie pomiarów towarzyszących (pomiary ruchu drogowego i prędkości pojazdów, pomiary warunków atmosferycznych) ,
– przeprowadzenie obliczeń akustycznych,
– ocenę skuteczności zastosowanych rozwiązań mających na celu zapewnienie ochrony przed hałasem,
– ewentualne propozycje nowych rozwiązań odpowiednich środków ochrony zapewniających właściwe warunki akustyczne,
– ewentualne propozycje utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

W jaki sposób wykonano analizę porealizacyjną?


Pomiary hałasu zostały wykonane przez Dział Analiz Środowiskowych Spółki Hydrogeotechnika z siedzibą w Kielcach, posiadający akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 1059. Podczas analizy porealizacyjnej zastosowano metody badań, pomiarów, obliczeń i ekspertyz (inwentaryzacja i ocena stanu technicznego) zgodne z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, a także najnowszą wiedzą techniczną, stosując sprzęt i oprogramowanie komputerowe odpowiadające wymaganym standardom dokładności danych.

Pomiary poziomu hałasu wykonano w 42 punktach pomiarowych (w terenie) oraz w 2159 punktach obliczeniowych (m.in. na różnych kondygnacjach budynków). W sumie zbadano hałas przy 227 budynkach zlokalizowanych na terenach chronionych akustycznie, a występujących w pobliżu obwodnicy.

Opracowanie zostanie przekazane do następujących organów:
– Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
– Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
– Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie,
– Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Olsztyn
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA