REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości
1 Minuta czytania

Zmodernizowano komunalną oczyszczalnie ścieków w Chełmie Gryfickim

Koszt inwestycji, ważnej dla mieszkańców Trzebiatowa i okolic, to niemal 20 milionów złotych, z czego niemal 5 milionów to wsparcie w formie pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie.

Projekt jest także finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz ze środków własnych beneficjenta – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Trzebiatowie.


 
Obciążenie oczyszczalni ścieków przed rozpoczęciem inwestycji poza sezonem letnim wynosiło 73%, a latem zbliżało się do wartości granicznych. W 2016 roku podpisano umowę na wykonanie prac, które objęły kompleksową przebudowę i rozbudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Chełmie Gryfickim na terenie gminy Trzebiatów.


 
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni obejmowała:

- Demontaż oraz montaż urządzeń i instalacji technologicznych w istniejącym budynku głównym;

– Montaż nowego separatora piasku wraz z płuczką piasku w pomieszczeniu krat oraz budowa drugiej kraty mechanicznej wraz z instalacją płukania skratek i rozdrabniania skratek;

– Montaż drugiej wirówki w stacji odwodniania osadu oraz wykonanie nowego systemu transportu odwodnionego osadu z zastosowaniem przenośników ślimakowych zamiast dotychczasowych pomp śrubowych;

- W pomieszczeniu dmuchaw i pomp osadu – dmuchawy zostały wymienione na nowe i dostosowane do współpracy z dwiema komorami osadu czynnego oraz pompy osadu nadmiernego;

– Zmodernizowano system zastawek w istniejącym piaskowniku napowietrzanym – wykonany zostanie „by-pass” piaskownika umożliwiający awaryjne przekierowywanie ścieków;

- Budowa kolejnej – drugiej – komory osadu czynnego;

– Demontaż oraz montaż urządzeń i instalacji technologicznych w istniejącej komorze osadu czynnego (wymiana dotychczasowych mieszadeł oraz rur dyfuzorowych – na nowe);

– Demontaż oraz montaż urządzeń i instalacji technologicznych w komorze rozdziału (wymiana zastawek);
– Przebudowa istniejących i budowa nowych sieci między obiektowych (kanalizacyjne, wodociągowe, osadowe, elektroenergetyczne, sterownicze wraz z niezbędnymi studzienkami i komorami);

– Budowa i odtworzenie nawierzchni utwardzonych;

– Wykonane zostały niezbędne drogi wewnętrzne i dojścia (chodniki) do nowych i istniejących obiektów.


 
Dzięki realizacji inwestycji – zwiększyła się przepustowość oczyszczalni, co pozwala na nieprzerwany odbiór ścieków od mieszkańców i firm z rejonu działania oczyszczalni.

Autor: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA