REKLAMA
Kolej Wiadomości

ZUE blisko przebudowy torowiska w Szczecinie

15 marca Gmina Miasto Szczecin wybrała ofertę spółki ZUE jako najkorzystniejszą w przetargu pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego oraz na pl. Szarych Szeregów”.

Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin.

Wartość netto złożonej przez ZUE oferty: 36,5 mln zł.

Wartość brutto złożonej przez ZUE oferty: 44,9 mln zł.

Termin realizacji zadania: 450 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Kryteria oceny ofert stanowią:
1) Cena – waga: 60%,
2) Doświadczenie kierownika budowy – waga: 20%,
3) Okres gwarancji jakości na roboty budowlane – waga: 20%.

Wszystkie oferty w ww. postępowaniu przetargowym zostały złożone powyżej budżetu Zamawiającego. Emitent będzie informował w trybie kolejnych raportów bieżących o dalszych istotnych etapach ww. postępowania.

Autor: ZUE S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA