Drogi Wydarzenia
2 Minuty czytania

MP-Mosty: Rozwiązano wszystkie problemy na A4

20 lipca 2016 r. oddano do użytku odcinek autostrady A4 łączący węzły Rzeszów Wschód i Jarosław Zachód, zamykając tym samym kilkudziesięcioletnią historię budowy pierwszej kompletnej autostrady, stanowiącej część drogowego korytarza transeuropejskiego przebiegającego przez nasz kraj.

Autostrada A4 Rzeszów - Jarosław
Autostrada A4 Rzeszów – Jarosław

Ostatni realizowany odcinek obejmował budowę 41,2 km autostrady po dwa pasy ruchu z przewidzianym miejscem pod trzeci pas, budowę węzłów autostradowych: Łańcut, Przeworsk, Jarosław Zachód, przebudowę istniejących dróg krzyżujących się z planowaną autostradą, budowę 78 obiektów inżynieryjnych, w tym 27 wiaduktów autostradowych i drogowych, oraz budowę całej infrastruktury towarzyszącej tego typu inwestycjom. Za stronę projektową odpowiadało konsorcjum firm: Tebodin Poland Sp. z o.o., MP-Mosty Sp. z o.o., APIA XXI SA oraz APIA XXI I.A.K. Sp. z o.o.

Tak jak trwającą dziesięciolecia budowę całości autostrady A4, tak i ten odcinek nie ominęły problemy. Decyzję ZRID uzyskano 20 października 2010 r. i już dzień później pierwszy wykonawca wszedł na plac budowy. Jednak w wyniku problemów natury technicznej i formalnej doszło do opóźnień w realizacji inwestycji. Zamawiający – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – 14 stycznia 2014 r. odstąpiła od umowy. Prace wstrzymano do jesieni, prowadząc jedynie roboty, które miały zapobiec degradacji dotychczas wykonanych. 30 września 2014 r. w procedurze przetargowej wyłoniono nowego wykonawcę – konsorcjum firm Budimex SA i Strabag Sp. z o.o. – który przejął plac budowy.

Konsultantem sprawującym nadzór inwestorski nad dokończeniem inwestycji, również wyłonionym w procedurze przetargowej, zostało konsorcjum firm: INKO Consulting Sp. z o.o., Euroconsult SA oraz MP-Mosty Sp. z o.o., które jednak ze względu na przedłużające się procedury odwoławcze przejęło obowiązki Inżyniera Kontraktu dopiero w połowie stycznia 2015 r. Nadzór autorski nad realizowanymi robotami sprawowały MP-Mosty Sp. z o.o. po wycofaniu się pozostałych partnerów konsorcjum projektowego. Stwierdzone w wyniku prac inwentaryzacyjnych usterki z poprzedniej realizacji oraz związana z tym konieczność korekt rozwiązań technicznych wymagały uruchomienia licznych programów naprawczych. Programy te obejmowały nie tylko sprawy drobne, jak naprawy uszkodzonych elementów kanalizacji deszczowej, ale przede wszystkim zdecydowanie bardziej skomplikowane, gdyż związane z koniecznością weryfikacji układów statycznych obiektów mostowych czy też analizą stabilności korpusu nasypu autostrady.

Jaki był zakres prac firmy MP-Mosty Sp. z o.o. przy budowie autostrady A4 na odcinku Rzeszów (węzeł Wschód) – Jarosław (węzeł Wierzbna)?

Grzegorz Dziedzic, inspektor robót mostowych, INKO Consulting Sp. z o.o.
W związku z faktem, że firma MP-Mosty przejęła na siebie obowiązki koordynatora nadzoru autorskiego, całość problemów projektowych przechodziła przez jej ręce. Stworzonych zostało ponad 150 programów naprawczych, umożliwiających kontynuację robót.

Z punktu widzenia inspektora robót mostowych, głównymi problemami odnotowanymi podczas realizacji powtórzonego kontraktu były osiadania podpór obiektów oraz wadliwe wykonawstwo niektórych asortymentów robót przez pierwszego wykonawcę. Z tego względu wystąpiła konieczność rektyfikacji wysokościowej konstrukcji nośnej i łożysk, dokonywania korekt niwelety. Najobszerniejszy program naprawczy polegał na wzmocnieniu obiektów łukowych WA-4 i WA-9.

Po wdrożeniu wszystkich programów naprawczych przeprowadzone próbne obciążenia statyczne i dynamiczne dały wyniki pozytywne, co umożliwiło oddanie obiektów do użytkowania, czego efektem jest obecnie pełna przejezdność autostrady na omawianym odcinku.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI