Drogi Geoinżynieria Hydrotechnika Kolej Mosty Tunele Archiwum NBI Wiadomości Wydarzenia
8 Minut czytania

Road & Rail Day podczas infraDAYS 2024 Expo & Multi-Conference

23–25 kwietnia 2024 r. na kampusie Politechniki Krakowskiej zostaną zorganizowane dni budownictwa infrastrukturalnego pod nazwą infraDAYS 2024 Expo & Multi-Conference. Już dochodzą mnie głosy, że to wyjątkowe wydarzenie wzbudza zainteresowanie wielu osób, w tym pracowników przedsiębiorstw i jednostek administracji z obszaru szeroko pojętego sektora infrastruktury. Nie było przecież w naszym kraju konferencji, które integrowałyby tak mocno różne rodzaje infrastruktury, a które jednocześnie byłyby połączone z wystawą wykorzystywanych w tym obszarze technologii, rozwiązań i produktów.

Trasa Łagiewnicka w Krakowie – przykład integracji miejskich obiektów infrastruktury z drogami, tramwajem i tunelami, fot. kilhan, Adobe Stock
Spis treści

Celem tego wydarzenia jest pokazanie spójności problemów projektowania, budowy, utrzymania i zarządzania obiektami infrastruktury bez względu na ich rodzaj i specyfikę. Chcemy zwrócić uwagę na rolę interoperacyjności oraz na nowoczesne i cyfrowo prowadzone zasady zarządzania aktywami infrastruktury w całym cyklu ich życia. Każda część infraDAYS będzie zdominowana przez inny rodzaj infrastruktury, a będą to kolejno dzień drogowy i kolejowy, mostowy i tunelowy oraz hydro- i geotechniczny.

Postanowiłem w tej serii krótkich tekstów na temat infraDAYS zaproponować Państwu podróż przez kolejne dni tego wydarzenia. W poprzednim numerze były to bliskie mi mosty i tunele. A wynika to z tego, że w rzeczywistości infraDAYS jest kontynuacją i jednocześnie znacznym rozszerzeniem znanych w środowisku mostowym konferencji pod nazwą Konstrukcja i Wyposażenie Mostów. Były one organizowane przez środowisko śląskich mostowców w Wiśle od początku lat 90. XX w. Po zmianie nazwy na infraMOST doczekały się jeszcze trzech edycji w latach 2017, 2019 i 2021. Można więc przyjąć, że mosty na infraDAYS będą stanowić już 11. wydanie całej serii naszych konferencji.

Road Day

Natomiast w tym krótkim artykule chciałbym odnieść się do tego, co znajdzie się w agendzie infraDAYS 2024, a dotyczy osiągnięć, działań oraz planów związanych z branżą drogową i kolejową, czyli bardzo charakterystycznego budownictwa liniowego. Zacznijmy od dłużej trwającego programu budowy i przebudowy dróg krajowych i lokalnych w Polsce. Wchodząc prawie 20 lat temu do Unii Europejskiej, już z pewnym wyprzedzeniem podjęliśmy się realizacji rozpisanego na dekady planu dostosowania sieci dróg do standardów, jakie obowiązują w krajach UE. Plan ten opierał się na kilku głównych założeniach:

 • modernizacji istniejącej sieci drogowej z poprawą jakości i bezpieczeństwa,
 • rozwoju infrastruktury z budową nowych odcinków autostrad i dróg ekspresowych,
 • priorytetyzacji tras w transeuropejskiej sieci TEN-T (Trans-European Transport Network),
 • wprowadzeniu zasad zrównoważonego rozwoju przez dbałość o środowisko naturalne,
 • poprawie bezpieczeństwa na drogach dzięki nowej infrastrukturze i edukacji kierowców,
 • upowszechnieniu przy planowaniu inwestycji konsultacji społecznych i lokalnych potrzeb,
 • wykorzystaniu funduszy strukturalnych UE do wsparcia realizacji programu.

W ten sposób zbudowane zostały główne ciągi autostrad A1, A2 i A4 oraz duże fragmenty dróg ekspresowych S3, S5, S7 i S8. Obecnie kończą się prace na ostatnich odcinkach autostrady A2 oraz kompletowane są kolejne drogi ekspresowe, również te długo oczekiwane w poszczególnych regionach kraju, jak S6 na Pomorzu, Via Carpatia i Via Baltica na wschodniej ścianie, S7 na Podhalu, przejście drogą S3 przez Sudety, modernizacja drogi S1 stanowiącej wschodnią obwodnicę Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z jej przedłużeniem w nowym już śladzie przez Oświęcim dalej w Beskidy. Wszyscy zauważamy te inwestycje i doceniamy to, jak w ostatnich latach polepszyło się podróżowanie samochodem po kraju.

Oprócz dróg krajowych i autostrad sieć drogową uzupełniają drogi wojewódzkie, powiatowe oraz miejskie i gminne. Bez nich nie byłoby możliwe dotarcie do głównych szlaków. Dlatego realizowane są też programy budowy dróg lokalnych w Polsce, którym towarzyszą założenia dostosowane do potrzeb poszczególnych regionów, miast czy gmin, a należą do nich:

 • rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci dróg lokalnych,
 • dostępność komunikacyjna przez zapewnienie lepszego dostępu do lokalnych obszarów,
 • poprawa mobilności mieszkańców i rozwój gospodarczy przez integrację społeczności,
 • uwzględnienie potrzeb lokalnych oraz konsultacje z mieszkańcami,
 • wzmocnienie roli samorządów przez wsparcie ich aktywności.

W te założenia wpisuje się m.in. Program Budowy 100 Obwodnic. Inicjatywa ta ma na celu poprawę infrastruktury drogowej przez budowę nowych tras omijających centra miast oraz miejscowości. Dzięki temu powinno nastąpić odciążenie ruchu wraz z poprawą bezpieczeństwa na istniejących ulicach i drogach. Większość z nas mieszka lub korzysta z infrastruktury różnych aglomeracji, gdzie wciąż odczuwamy konieczność poprawy płynności ruchu drogowego i skrócenia czasu dojazdu do pracy lub miejsca zamieszkania. Powstają więc przelotowe trasy będące elementem wewnętrznego układu komunikacyjnego miast bądź regionów. Do niedawna taki charakter miała tylko zbudowana na Górnym Śląsku Drogowa Trasa Średnicowa, ale coraz więcej polskich miast decyduje się na takie rozwiązanie. Swoje trasy średnicowe mają lub będą miały takie miasta, jak Łódź, Opole, Toruń, Szczecin i wiele innych. Budowa takich dróg w mocno zurbanizowanym i często zabytkowym otoczeniu zawsze jest sporym wyzwaniem. Doświadczyli tego choćby mieszkańcy Krakowa, którzy od wielu lat czekają na domknięcie pierścienia trzeciej obwodnicy miasta. Swoimi doświadczeniami podzielą się podczas infraDAYS projektanci i budowniczowie niedawno oddanej do użytku Trasy Łagiewnickiej z tunelem w okolicy sanktuarium w Łagiewnikach.

Wybrane zagadnienia dotyczące wyżej wymienionych inwestycji z pewnością pojawią się na plenarnych sesjach drogowych infraDAYS. Natomiast wprowadzenie do tej drogowej tematyki stanowić będzie omówienie aktualnych przepisów techniczno-budowlanych w drogownictwie w postaci rozwijanych wzorców i standardów (WiS). Przedstawiciele Komitetu Technicznego Drogownictwa ds. WiS podsumują dotychczasowe prace oraz wskażą na potrzeby opracowania nowych dokumentów dla projektantów i zarządców dróg.

Mosty kolejowe nad Wisłą w Krakowie – integracja infrastruktury kolejowej z miejskimi bulwarami i ciągami pieszo-rowerowymi, fot. kilhan, Adobe Stock

Rail Day

Tematyka drogowa w tym dniu infraDAYS przeplatać się będzie z problematyką kolejową. Choć dynamika inwestycji kolejowych w ostatnim czasie została nieco wyhamowana, to nowa perspektywa finansowa budzi spore nadzieje środowiska kolejowego. Przede wszystkim chodzi o zaktualizowany Krajowy Program Kolejowy, który stanowi strategiczny plan inwestycyjny mający na celu rozwój i modernizację infrastruktury kolejowej w Polsce. Ma on uczynić transport kolejowy bardziej konkurencyjnym, bezpiecznym i przyjaznym dla użytkowników. Bazuje on na kilku podstawowych założeniach:

 • modernizacji istniejącej infrastruktury z poprawą stanu torowisk, urządzeń sterowania ruchem, peronów i stacji w celu zwiększenia przepustowości, komfortu podróży oraz bezpieczeństwa pasażerów,
 • budowie nowych odcinków linii kolejowych, zwłaszcza o strategicznym znaczeniu dla połączeń – – międzyregionalnych i międzynarodowych,
 • unowocześnieniu taboru przez zakup nowoczesnych, bardziej ekologicznych i komfortowych pojazdów kolejowych,
 • integracji z innymi środkami transportu, co będzie sprzyjać wygodniejszym i bardziej efektywnym podróżom,
 • interoperacyjności, która ułatwi integrację polskiej sieci kolejowej z europejską siecią kolejową TEN-T,

i podobnie jak w przypadku dróg – wprowadzeniu zasad zrównoważonego rozwoju oraz maksymalnym wykorzystaniu środków UE na sfinansowanie projektów.

Zakładane prędkości przejazdowe między największymi miastami mają wynosić 160 km/h dla połączeń pasażerskich oraz 120 km/h dla połączeń towarowych. Modernizowane stacje spowodują poprawę komfortu pasażerów i zwiększenie ich dostępności. Widzimy, jak zmieniają się perony i przejścia podziemne, które wyposażane są w windy i pochylnie oraz bardziej czytelne oznakowanie. Taką metamorfozę przechodzi obecnie wiele dworców i stacji. Nie tylko te w dużych metropoliach jak Gdańsk Główny czy Warszawa Zachodnia, ale również w mniejszych miejscowościach jak Rzeszów, Słupsk, Ostróda czy Zakopane. Przebudowywane są lokalne centra sterowania oraz całe układy torowe w rejonie kluczowych węzłów kolejowych z liniami średnicowymi w Krakowie, Warszawie, Łodzi.

Uruchomione zostały projekty kolejowe realizowane w ramach założeń Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Choć niejasna jest teraz przyszłość całego CPK wraz z lotniskiem, to liczymy, że komponent kolejowy po racjonalizacji będzie jednak kontynuowany, szczególnie że Instytut Kolejnictwa właśnie na zamówienie CPK opracował nowe standardy dla kolei dużych prędkości (KDP). Szkoda byłoby więc znowu odsuwać w czasie otwarcie pierwszych linii KDP w Polsce. Poza tym warto tu zaznaczyć, że projekty CPK zamawiane są zgodnie z założeniami metodyki BIM. Jest to więc właściwie pierwszy w naszym kraju tak duży projekt infrastrukturalny, dla którego przygotowano specjalne wymagania BIM. A przez to, że są one tam konsekwentnie stosowane, to pozytywnie wpływają na edukację i transformację cyfrową środowiska projektantów i wykonawców z branży infrastruktury.

Gala infraAWARDS – statuetki infraLIDER

Najciekawsze projekty drogowe i kolejowe z ostatnich lat zostaną wyróżnione podczas gali infraAWARDS przez wręczenie po raz pierwszy statuetki infraLIDER w tych dwóch kategoriach.

Expo & Multi-Conference

 Kampus Politechniki Krakowskiej przez trzy dni wypełniony będzie gośćmi infraDAYS, którzy będą mogli brać udział w kilkunastu sesjach plenarnych i panelach dyskusyjnych w aulach Międzywydziałowego Centrum Edukacyjno-Badawczego PK Działownia. A zgromadzić tam można nawet kilkuset słuchaczy. Stamtąd będą oni mogli bezpośrednio przejść do strefy Expo, gdzie wewnątrz dużego namiotu znajdzie się miejsce na stoiska dla partnerów i wystawców, którzy będę prezentować swoje produkty i usługi z zakresu budownictwa infrastrukturalnego. Być może niektóre większe ekspozycje ustawiane będą bezpośrednio na otwartej przestrzeni parkingu obok budynku Laboratorium Badawczego Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, gdzie w industrialnej aranżacji przygotowana będzie strefa Premium przeznaczona na poczęstunek i rozmowy kuluarowe B2B. Podobna formuła organizacyjna na kampusie PK zastosowana była przez nas podczas majowego infraBIM 2023 i została bardzo pozytywnie oceniona przez uczestników (zob. film).

Organizatorzy

Głównym organizatorem infraDAYS jest zespół infraTEAM, a współorganizacji podjęła się Politechnika Krakowska. Rolę operatora wzięło na siebie wydawnictwo nbi med!a z Krakowa, a jego czasopismo „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne” będzie strategicznym partnerem medialnym. Natomiast mnie przypadł zaszczyt prowadzenia całości od strony merytorycznej i koordynacja agendy, choć muszę się przyznać, że przy tak ambitnych planach rozszerzenia na inne branże infrastruktury z pewnością będę potrzebował wsparcia ze strony innych ekspertów w swoich dziedzinach. W zakresie dróg i kolei bardzo liczę na zaangażowanie Politechniki Krakowskiej, w której nie brakuje specjalistów w obu tych dziedzinach.

Zapraszam więc wszystkich zainteresowanych budownictwem infrastrukturalnym do Krakowa. Kompletujemy listę partnerów, którzy gotowi są przedstawić swoją ofertę usług, produktów i narzędzi z tego obszaru.

Szczegółowe informacje na temat infraDAYS 2024 Expo & Multi-Conference znaleźć można na stronie internetowej www.infraDAYS.info

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI