REKLAMA
Drogi Mosty Inwestycje
6 Minut czytania

Budowa drogi S5 Korzeńsko – Wrocław

Nowa droga ekspresowa S5 połączy Dolny Śląsk z północną częścią Polski, a autostradę A4 z autostradą A2. Ułatwi także transport dalekobieżny (zarówno osobowy, jak i towarowy) i odciąży sieć dróg lokalnych.

Realizacja trasy istotnie usprawni międzynarodowy transport drogowy, zapewni połączenie drogowe o wysokim stopniu bezpieczeństwa i komforcie ruchu oraz zmniejszy oddziaływanie infrastruktury drogowej na środowisko.

Dzięki budowie S5 nastąpi skomunikowanie autostrady A2 z autostradą A4, rozwijając tym samym sieć nowoczesnych połączeń drogowych w kraju.

Inwestycja została podzielona na trzy zadania.

Zadanie 1
Pierwszy odcinek rozpoczyna się w Korzeńsku. Trasa S5 przebiega tutaj na zachód od Żmigrodu. W ramach zadania zbudowane zostaną dwa węzły drogowe: Żmigródek, gdzie będzie można zjechać m.in. na DK5, oraz węzeł Żmigród, łączący się z DW 339, prowadzącą do Wołowa. W pobliżu Morzęcina zlokalizowane zostaną dwa miejsca obsługi podróżnych (MOP-y) ze stanowiskami postojowymi, infrastrukturą sanitarną i gastronomiczną, stacjami paliw. Za budowę tego odcinka odpowiada konsorcjum Budimeksu SA i Strabaga Sp. z o.o. Wykonawca wybuduje podstawową infrastrukturę MOP-ów, natomiast ich pełne zagospodarowanie, obejmujące np. postawienie stacji benzynowych czy lokali gastronomicznych, leżeć będzie w gestii dzierżawcy obiektów.

W ramach zadania wybudowanych zostanie 14 obiektów mostowych. Największym z nich jest most MS-6 przez rzekę Barycz oraz linię kolejową Wrocław – Poznań. Most pomiędzy Żmigrodem a Żmigródkiem poprowadzi kierowców szerokim, łagodnym łukiem, którego promień wynosi 2620 m. Przeprawa będzie mieć 746 m długości i dwie równoległe estakady, oddzielne dla każdej jezdni drogi ekspresowej. Obie jezdnie będą miały po trzy pasy ruchu o szerokości 3,5 m każdy oraz pas awaryjny. Każda z estakad składa się z 13 przęseł o rozpiętości od 48 do 81,5 m.

Dla uniknięcia ingerencji w cenną ekologicznie dolinę Baryczy, zminimalizowania wpływu budowy na czynną linię kolejową E59 oraz rezygnacji z budowy potężnych rusztowań ustrój nośny mostu wykonywany jest metodą nasuwania podłużnego. Każda z estakad będzie składać się z 29 żelbetowych segmentów, powstających w stacjonarnej wytwórni na miejscu budowy. Wykonanie i nasunięcie każdego segmentu trwa ok. tygodnia. Na cały obiekt zostanie zużyte 3852 t stali, z czego na ustroje nośne 3120 t.

Wykonawcą jest konsorcjum firm Budimex SA (lider) i Heilit+Woerner Sp. z o.o. (zmiana nazwy konsorcjanta H+W na Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.).

Zadanie 2
Nieco ponad kilometr na południe za MOP-em Morzęcin rozpoczyna się drugi z realizowanych odcinków trasy. Po kilku kilometrach w stronę Wrocławia dojedziemy do węzła Krościna, łączącego się z DK5 kawałek na północ od Prusic. Następnie trasa biegnie łukiem, omijając miasto od południowego zachodu. Na wysokości ul. Polnej, prowadzącej w kierunku Kosinowa, powstanie węzeł Prusice, którym jedzie się do centrum miasta. Pomiędzy jednym a drugim węzłem zlokalizowany zostanie jeszcze Obwód Utrzymania Drogi Krościna – baza służb liniowych GDDKiA wraz z magazynem sprzętu do zimowego utrzymania drogi. Dalej S5 przebiega równolegle do obecnej krajowej piątki. Zadanie 2 kończy się nieco przed Marcinowem.

W ramach zadania wybudowanych zostanie 14 obiektów mostowych.

Wykonawcą robót jest firma Dragados SA.

Zadanie 3
Na pierwszych kilometrach zadania 3 nowa droga ekspresowa pobiegnie wiaduktem nad ulicą dojazdową do Marcinowa. Kilkaset metrów dalej zostanie wybudowany węzeł Trzebnica, łączący się m.in. z DW 340 do Obornik Śląskich oraz z ul. Obornicką. Od tej pory aż do Wiszni Małej S5 będzie poprowadzona bardzo blisko śladu obecnej DK5. Tuż przed Wisznią powstaną dwa MOP-y.
Nad ul. Strzeszowską w Wiszni wybudowany zostanie most. Dalej trasa poprowadzi wśród pól, by w Krynicznie skrzyżować się z DK5. Powstanie tu duży węzeł drogowy, znacznie poprawiający przepustowość i warunki na drodze (węzeł Kryniczno). Jadąc dalej w kierunku Wrocławia, miniemy pole golfowe i – objeżdżając od wschodu Psary – nowym mostem przez Widawę (MS-41) i wiaduktem nad ul. Cholewkarską dojedziemy do węzła Wrocław Północ (połączenie z AOW).
W ramach zadania wybudowanych zostanie 18 obiektów mostowych, w tym m.in. najdłuższy, wykonywany metodą nasuwania podłużnego, 750-metrowy most MS-41, przebiegający przez rzekę Widawę oraz tereny zalewowe. Przeprawa będzie miała 13 przęseł i dwie jezdnie po dwa pasy ruchu oraz pasy zapasowe i pasy awaryjne.

Wykonawcą robót jest firma Astaldi S.p.A.

Projekt pod nazwą Budowa drogi ekspresowej S5 odcinek Korzeńsko – Wrocław (węzeł Widawa) otrzymał dofinansowanie ze środków UE w wysokości ok. 911,1 mln zł, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, osi priorytetowej III – Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.

W następnym numerze „NBI” zostanie opublikowany raport z budowy oraz opis mostu MS-6. Strona internetowa projektu: www.s5korzensko-wroclaw.pl.

Ewa Bojarczak, p.o. dyrektora Oddziału GDDKiA we Wrocławiu
Ewa Bojarczak, p.o. dyrektora Oddziału GDDKiA we Wrocławiu

– Transport drogowy stanowi ważną gałąź gospodarki narodowej. Jego dynamika zależna jest często od stanu technicznego dróg. Realizacja rządowego Programu budowy dróg krajowych pozwoliła podnieść w znaczącym stopniu parametry techniczne dróg krajowych, powodując, że czas dowozu osób i towaru w ruchu krajowym oraz międzynarodowym osiągnął oczekiwany przez przewoźników dobry poziom.

Obecnie budowana droga ekspresowa S5 na odcinku Wrocław – Poznań docelowo zastąpi przebieg drogi krajowej nr 5. Z uwagi na duże natężenie ruchu – generalny pomiar ruchu (GPR) w roku 2015 w odniesieniu do średniego ruchu dziennego (SDR) wyniósł 15 500 pojazdów na dobę na odcinku Korzeńsko – Wrocław – oraz przebieg przez wiele miejscowości, podróż na kierunku Wrocław – Poznań z roku na rok znacząco się wydłuża. Droga ekspresowa S5 znacznie przyspieszy podróż jej użytkowników przy podwyższonych standardach zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, a wybudowane MOP-y pozwolą na wypoczynek w trakcie podróży.

Niemniej jednak należy również pamiętać, że droga jako budowla inżynieryjna w szerszym znaczeniu to nie tylko obiekt budowlany. To również dzieło ludzi, którzy uczestniczą w realizacji procesu inwestycyjnego. Ich wysiłek i pasja w tworzeniu nowoczesnej infrastruktury drogowej w województwie dolnośląskim przynosi korzyści innym ludziom. Pozwala rozwinąć umiejętności zawodowe młodych inżynierów oraz umożliwia poznanie nowoczesnych technik budowlanych. W celu poznania zastosowanych rozwiązań technicznych budowanej estakady węzła Widawa Oddział GDDKiA we Wrocławiu zorganizował wycieczki techniczne dla zainteresowanych kolegów drogowców, którzy prowadzą inwestycje w innych strukturach niż GDDKiA.

Realizowany przez wrocławski Oddział GDDKiA odcinek drogi ekspresowej S5 będzie stanowić nową jakość transportu drogowego, umożliwiającego również gospodarczy rozwój obszarów przyległych, a to pozwoli na znalezienie nowych miejsc pracy.

Mam nadzieję, że po wybudowaniu 48-kilometrowego odcinka drogi S5 nasi użytkownicy będą usatysfakcjonowani, zaś kadra inżynieryjna, współuczestnicząc w jej realizacji, będzie dumna ze swojej pracy i z uzyskanych efektów końcowych w 2018 r., kiedy droga S5 zostanie oddana do ruchu powiedziała Ewa Bojarczak, p.o. dyrektora Oddziału GDDKiA we Wrocławiu.

Zdjęcia: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA