Drogi Mosty Inwestycje
3 Minuty czytania

Ponad 252 mln zł z unijnych funduszy na połączenie drogowe z Białymstokiem

Zakończona właśnie budowa Węzła Porosły to jedna z największych i najdroższych inwestycji drogowych w historii Białegostoku. Ma znaczenie zarówno dla mieszkańców województwa podlaskiego, jak i kierowców jadących drogą krajową nr 8.

 

Nowoczesne połączenie Trasy Generalskiej, Trasy Niepodległości i drogi ekspresowej w kierunku Warszawy było możliwe dzięki ogromnemu wsparciu środkami z Unii Europejskiej. Koszt projektu wyniósł ponad 318 mln zł, z czego 252,8 mln zł pochodziło z funduszy unijnych. Projekt był finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 koordynowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Węzeł Porosły wieńczy wieloletnie plany drogowe Białegostoku realizowane jeszcze z funduszy przedakcesyjnych PHARE. W ramach dotychczas przekazanych środków unijnych z programów operacyjnych Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 oraz Polska Wschodnia 2014-2020  wybudowana została Trasa Generalska, ul. Ciołkowskiego oraz Węzeł Porosły.

Koszt projektu wyniósł ponad 318 mln zł, w tym wykup gruntów – ponad 25 mln zł. Za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości projekt został wsparty kwotą 252,8 mln zł z Unii Europejskiej. Miasto Białystok otrzymało także 36 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

– Prace budowlane na węźle Porosły zostały zakończone w terminie przewidzianym umową pomimo wystąpienia pandemii COVID-19, co jest dowodem na bardzo dobrą współpracę wszystkich zaangażowanych stron. Oddziaływanie poszczególnych projektów ma charakter ponadregionalny. Służą one zarówno mieszkańcom województwa podlaskiego, jak i kierowcom jadącym drogą krajową nr 8. Warto podkreślić, że jest to ostatni z 28 projektów drogowych realizowanych w ramach POPW 2014-2020 które zostały zakończone 4 lata przed końcem okresu kwalifikowalności wydatków, co potwierdza bardzo dobrą współpracę Beneficjentów Programu z  PARP – mówi Maciej Berliński, dyrektor Departamentu Projektów Infrastrukturalnych, PARP.
 

Prosto do Białegostoku

W ramach inwestycji została przebudowana droga krajowa nr 8 od granicy miasta do Węzła Porosły oraz fragment drogi wojewódzkiej 676. W sumie powstało około 10 km dróg (1,7 km drogi wojewódzkiej, 1,87 km drogi krajowej, 5,49 km dróg dojazdowych i 1,54 km łącznic). Wybudowane zostały jezdnie główne, drogi serwisowe, 5 tys. m tras rowerowych, a także chodniki, zieleńce, oświetlenie, kanalizacja deszczowa, sieć teletechniczna i energetyczna. Przebudowane zostały też sieci wodociągowa i sanitarna.

Kierowcy mogą korzystać z dwóch estakad w ciągu DK nr 8 i DW 676. Powstały również wiadukty na skrzyżowaniu DK 8 i DW 676, na skrzyżowaniu DW 676 i linii kolejowej Białystok – Bartoszyce, oraz nad linią kolejową Białystok – Bartoszyce w ciągu DK 8. Inwestycja obejmuje także ok. 315 tys. m3 nasypów, ok. 9,3 tys. m barier ochronnych (drogowych), 730 oznakowań i 9 tys. m2 oznakowania poziomego (np. pasy na jezdni).

Podczas prac nad projektem zużytych zostało ok. 1,5 tony farby i ok. 16,5 tony masy chemoutwardzalnej, zamontowano 350 opraw oświetleniowych, ułożono ponad 82,7 tys. ton mieszanki mineralno-asfaltowej. Do wykonania obiektów inżynierskich użyto łącznie 1,7 tys. ton stali zbrojeniowej, 10,5 tys. m3 betonu, ok. 2,2 tys. m murów oporowych.

– Dziś mogę powiedzieć, że droga do miasta jest bardziej komfortowa, z dobrej jakości infrastrukturą. Udało nam się także ograniczyć hałas i wibracje związane z transportem oraz zmniejszyć ilość pyłów i emisji spalin. Dla uczestników ruchu drogowego oznacza to też mniejsze koszty eksploatacji pojazdów i krótszy czas przejazdu przez Białystok. To także wzrost bezpieczeństwa, kierowcy mają bowiem możliwość bezkolizyjnego przejazdu nad torami kolejowymi. Zostały również zlikwidowane miejsca, w których dochodziło do wypadków –
mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

Dostępny dla wszystkich

Projekt wpisuje się w politykę równych szans oraz umożliwia łatwą dostępność dla osób z  niepełnosprawnościami poprzez obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych, zastosowanie spadków podłużnych i poprzecznych jezdni i chodników, a także dostosowanie zatok autobusowych do obsługi autobusów niskopodłogowych. Zostało  zamontowane również przejrzyste i jasne oznakowanie, zrozumiałe dla osób niedowidzących czy osób z  niepełnosprawnościami intelektualnymi. 

– Projekt infrastrukturalny w Białymstoku znacznie poprawił sieć powiązań komunikacyjnych, podniósł spójność wewnętrzną regionu i zwiększył jego atrakacyjność ekonomiczną. A to z kolei zwiększyło konkurencyjność nie tylko miasta, ale całego województwa, jako miejsca zamieszkania oraz prowadzenia działalności gospodarczej –
dodaje Maciej Berliński.

Zdjęcia: PARP

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI