REKLAMA
Drogi Kolej Mosty NBI Wydaliśmy Wiadomości
3 Minuty czytania

Książka – Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ 2019

XIII Świąteczna Konferencja Naukowo-Techniczna PRZEPUSTY I PRZEJŚCIA DLA ZWIERZĄT PPZ 2019 to książka będąca pokłosiem konferencji o tej samej nazwie, która odbyła się 10–12 grudnia 2019 r. w Krakowie. Organizowana od ponad 20 lat konferencja, w której biorą udział głównie przedstawiciele różnych organów administracji drogowej oraz firm budowlanych, służy dyskusji i wymianie doświadczeń na temat budowy i funkcjonowania przejść dla zwierząt.

XIII Świąteczna Konferencja Naukowo-Techniczna PRZEPUSTY I PRZEJŚCIA DLA ZWIERZĄT PPZ 2019 – materiały pokonferencyjne

Przejścia dla zwierząt to szczególne obiekty inżynieryjne, spełniające warunki obiektów mostowych. Umożliwiają dużym i małym zwierzętom dziko żyjącym bezkolizyjne pokonanie przeszkody w postaci ciągów komunikacyjnych, przede wszystkim autostrad, oraz podnoszą poziom bezpieczeństwa ruchu na tych ciągach przez unikanie zderzeń pojazdów ze zwierzętami. Dodatkowym i bardzo specyficznym elementem tych obiektów jest takie wkomponowanie ich w otoczenie, aby zachęcić zwierzęta do korzystania z przejść. Ich projektowanie i wykonawstwo łączy zagadnienia konstrukcyjne i materiałowe z szeroko rozumianą ekologią. Obiekty te budzą też wiele kontrowersji, ponieważ relatywnie wysokie koszty ich budowy nie zawsze przynoszą korzyści w postaci dostatecznie masowego korzystania z przejść przez zwierzęta.
Obecnie głównym kierunkiem rozwoju przejść dla zwierząt jest ich szeroko pojmowana optymalizacja na podstawie zdobytych doświadczeń i coraz częściej wykonywanych analiz ich rzeczywistej efektywności (m.in. określenia realnej skali wykorzystywania tych przejść przez dziko żyjącą faunę). Takie podejście przynosi pożądane korzyści ekonomiczne i zmierza w kierunku stosowania optymalnych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych, dostosowanych do określonych warunków lokalizacyjnych czy też występujących na danym terenie gatunków zwierząt. Optymalizacja konstrukcji stanowi próbę osiągnięcia kompromisu pomiędzy branżą inżynieryjną a specjalistami z zakresu ochrony środowiska i ekologami. W konsekwencji może to usprawnić cały proces inwestycyjny przy budowie i właściwym utrzymaniu przejść dla zwierząt w naszym kraju.
Publikacja składa się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej znalazły się referaty konferencyjne: Przejścia dla zwierząt – aspekty prawne i merytoryczne (Monika Kozieł, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie), Wybrane aspekty odwadniania górnych przejść dla zwierząt (Stanisław Majer, Dominik Kacprzak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Przejścia dla zwierząt w ciągu drogi ekspresowej S5 Korzeńsko – Wrocław zrealizowanej w latach 2014–2017 (Lidia Markowska, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu i Opolu, Anna Zaleśna, GDDKiA we Wrocławiu), Estakada w ciągu autostrady A1 w Knurowie. Historia pewnego przypadku (Małgorzata Półtorak, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach), Czy jesteśmy gotowi na prognozowane zmiany klimatu? (Barbara Rymsza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów), Odpowiedź na list do Premiera RP w sprawie wytycznych stosowania przejść dla zwierząt (Janusz Rymsza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów), Parametryzacja modeli BIM prefabrykowanych przejść dla zwierząt (Marek Salamak, Szymon Grzesiak, Kamil Korus, Politechnika Śląska), Znaczenie zagospodarowania strefy osłonowo-naprowadzającej na warunki przelotu nietoperzy nad drogami dwujezdniowymi (Alicja Sołowczuk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Klimat akustyczny na terenie górnych przejść dla zwierząt (Alicja Sołowczuk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Aspekty techniczne i finansowe budowy górnych przejść dla zwierząt wykonanych w technologii blach falistych oraz prefabrykatów żelbetowych na podstawie 15-letnich doświadczeń autorów (Piotr Tomala, Michał Mońka, ViaCon Polska Sp. z o.o.).
W drugiej części zamieszczono cykl artykułów dotyczących przepustów w infrastrukturze komunikacyjnej autorstwa Adama Wysokowskiego i Jerzego Howisa, publikowanych na łamach czasopisma „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne” w latach 2014–2019 (Teksty artykułów, które ukazały się w latach 2008–2013, są dostępne w książce konferencyjnej poprzedniej, XII Świątecznej Drogowo-Mostowej Żmigrodzkiej Konferencji Naukowo-Technicznej – Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej. Wyd. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne. Kraków 2013). Cykl ten stanowi kompendium wiedzy na temat przepustów dla zwierząt – konstrukcji, w budowie których dokonuje się stały postęp w zakresie materiałów, technologii, metod projektowania, a także wykonawstwa, badań, utrzymania i wzmacniania.
Czytając zamieszone referaty, można się przekonać, że problematykę przejść dla zwierząt ujęto całościowo – z jej dotychczasowymi mocnymi i słabszymi, wymagającymi zmian stronami. Łącznie potraktowano zagadnienia konstrukcyjne i materiałowe oraz zagadnienia ekologiczne. Dużo uwagi poświęcono obowiązującym przepisom dotyczącym przejść dla zwierząt, wskazując na niekonsekwencję w ujęciach formalnych tych przepisów i potrzebę dokonania w nich korekt. Efektem jest zebranie wniosków z konferencji, opublikowanych także w omawianej książce. Ich listę przekazano do Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Klimatu.

XIII Świąteczna Konferencja Naukowo-Techniczna PRZEPUSTY I PRZEJŚCIA DLA ZWIERZĄT PPZ 2019
Praca zbiorowa pod redakcją Adama Wysokowskiego, Anny Karpińskiej-Rzepy, Mariusza Karpińskiego-Rzepy, Jerzego Howisa
Wydanie: pierwsze
Miejsce i data wydania: Kraków 2020
Wydawca: nbi med!a
Oprawa miękka, 208 s.
ISBN 978-83-938649-6-6
Sprzedaż: tel. 12 292 70 70, e-mail: wydawnictwo@nbi.com.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA