REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

3 oferty na opracowanie dokumentacji dla budowy obwodnicy Sidziny

GDDKiA otworzyła oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji dla budowy obwodnicy Sidziny w ciągu drogi krajowej nr 46. W przetargu wpłynęły 3 oferty.

 
Najniższą ofertę na kwotę  2 942 590,50 zł złożyła firma Zakład Projektowo-Budowlany P.S. Projekt.

Pozostałe oferty:
– Konsorcjum firm MPRB (lider), Mosty Kraków (partner), MP Infra (partner) – 3 444 000,00 zł  
– MULTICONSULT POLSKA – 4 272 085,20 zł

Aktualnie komisja przetargowa przystąpiła do badania złożonych ofert. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria oceny: cena  (60  proc.),  doświadczenie  zespołu projektowego  (18  proc.),  doświadczenie zespołu środowiskowego (10 proc.), doświadczenie zespołu geologicznego  (6  proc.) i liczba wizji lokalnych (6 proc.)

Prace przygotowawcze

Obwodnica Sidziny jest jedną z czterech inwestycji realizowanych na Opolszczyźnie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Głównym celem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) jest znalezienie optymalnego korytarza obwodnicy i uzyskanie dla niego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  (DŚU).   Decyzja ta zatwierdzi korytarz przebiegu projektowanej drogi. Dokumentacja projektowa, która powstanie na etapie prac studialnych, jest warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia kolejnego etapu inwestycji, tj. realizacji  inwestycji w systemie „Projektuj i buduj”.

Zakres rzeczowy inwestycji


Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem  budowę drogi klasy  GP,  czyli drogi głównej ruchu przyspieszonego, na terenie gmin Skoroszyce, Łambinowice i Niemodlin.

Inwestycja obejmuje budowę nowego odcinka drogi krajowej nr 46 o długości ok. 8 km, dostosowanego do prognozowanego ruchu, o parametrach zgodnych z  obowiązującymi warunkami technicznymi.

Ponadto planowana jest realizacja:
– mostu przez rzekę Nysę Kłodzką (o nośności na klasę A obciążenia ruchomego),
– dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu,
– kanału technologicznego,
– ciągów pieszo-rowerowych,
– oświetlenia,
– urządzeń ochrony środowiska,
– przebudowy dróg lokalnych oraz kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej.

Cel inwestycji


Inwestycja wpłynie na poprawę przepustowości oraz  płynności ruchu lokalnego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w  miejscowościach Sidzina i Malerzowice. Budowa nowego odcinka drogi z  dala od terenów zabudowanych, o parametrach zgodnych z  obowiązującymi warunkami technicznymi, dostosowanego do prognozowanego ruchu, podniesie bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz wpłynie pozytywnie na komfort jazdy kierowców. Jest to kolejny etap prac poprawiających bezpieczeństwo i przepustowość drogi krajowej nr 46 na kierunku od Opola przez Nysę i dalej w kierunku południowo-zachodnim województwa dolnośląskiego, do granicy z Czechami. Inwestycja będzie kolejną w nowym śladzie DK46 obok nowo wybudowanej obwodnicy Nysy oraz będącej w  trakcie budowy obwodnicy Niemodlina. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zasady zrównoważonego rozwoju. Wyeliminowanie z ruchu uciążliwych samochodów ciężarowych przyczyni się do poprawy klimatu akustycznego miejscowości.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA