REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Aktualizacja wzorcowych WWiORB

3 października GDDKiA podpisał Zarządzenie nr 32 w sprawie wzorcowych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, którego wdrożenie wynikało z potrzeby standaryzacji dokumentów technicznych w GDDKiA.

Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Przy tej okazji przeprowadzono również aktualizację zapisów technicznych do obowiązujących uregulowań prawnych.

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB), jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych, stanowią podstawę opracowania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). Wzorcowe WWiORB zostały opracowywane przez właściwe, merytorycznie komórki organizacyjne centrali GDDKiA (Departament Przygotowania i Realizacji Inwestycji, Departament Zarządzania Siecią Dróg, Departament Technologii Budowy Dróg, Zespół do spraw Środowiska oraz Zespół do spraw Nieruchomości) we współpracy z oddziałami oraz laboratoriami drogowymi GDDKiA.

Tym samym po wejściu w życie przedmiotowego zarządzenia GDDKiA dysponuje dokumentacją techniczną uwzględniającą m.in. zmiany rozporządzeń w sprawie:
– warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
– warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,
– przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych.

Bardzo ważny i warty podkreślenia jest fakt, że podczas prac nad aktualizacją WWiORB uwzględniono uwagi zgłoszone przez przedstawicieli branży budowlanej oraz środowisko naukowe. Tak przyjęty w GDDKiA tryb opracowywania dokumentów technicznych gwarantuje ujęcie dobrych praktyk wypracowanych podczas realizacji kontraktów drogowych.
 
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA

                      W GDDKiA nadal trwają prace nad kolejnymi wzorcowymi Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla najważniejszych asortymentów realizowanych robót, w tym dla robót mostowych – https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/34933/WWiORB-y-mostowe-do-opiniowania.

Opracowane wzorcowe WWiORB, wraz ze zniesieniem sztywnego wymogu określenia technologii wykonania nawierzchni i pozostawieniem tego wyboru branży, pozwoli na jeszcze większą standaryzację wykorzystywanych materiałów, typizację sposobów prowadzenia czy rozliczania wykonanych prac. Podjęte działania ułatwią analizę opisu przedmiotu zamówienia oraz ograniczą rozbieżności w podejściu oddziałów GDDKiA do danych asortymentów robót.

Wzorcowe WWiORB wraz z informacjami o sposobie przekazywania do nich ewentualnych uwag zamieszczono na stronie https://www.gddkia.gov.pl/pl/1118/dokumenty-techniczne.

Tekst i zdjęcia: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA