REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Autostrada A18 gotowa

Drogowcy zakończyli prace związane z przebudową jezdni południowej DK18 na całym odcinku od granicy państwa z Niemcami do węzła Golnice. 13 października br. udostępniono kierowcom ostatni ponad 20 km odcinek drogi. To oznacza, że cała droga o długości 70 km zyskała parametry i status autostrady.

Zdjęcie: GDDKiA O/Zielona Góra, www.gov.pl/web/gddkia-zielona-gora/

Udostępnienie drogi do ruchu w całym zakresie tj. w przekroju 2+2 na odcinku od granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego do węzła Golnice, wieńczy II etap budowy autostrady A18. Jego celem było dostosowanie starej i zdegradowanej jezdni południowej do parametrów autostradowych. Pierwszym etapem była budowa jezdni północnej DK18 o parametrach autostradowych, w kierunku granicy państwa w Olszynie, w latach 2004-2007.

Granica województw - Golnice

Ponad 20-kilometrowy odcinek w całości zlokalizowany jest na obszarze województwa dolnośląskiego. Swój początek ma bowiem na granicy woj. lubuskiego i dolnośląskiego, a koniec na węźle Golnice. Umowa na realizację tego odcinka w systemie tradycyjnym – „Buduj” została podpisana 27 stycznia 2021 r. z konsorcjum firm KOBYLARNIA, MIRBUD i BUDPOL. Koszt robót to 260 mln zł.

Co zostało zrobione

Poza podstawowym zakresem prac polegających na wymianie zdegradowanej nawierzchni jezdni i dostosowaniu nośności drogi do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś, wybudowane zostały nowe obiekty, a wiele istniejących zostało przebudowanych. Na węźle Luboszów przebudowie uległa część południowa wraz z pasami włączenia i wyłączenia, łącznicami i skrzyżowaniem typu rondo na połączeniu z drogą powiatową. Na węźle Golnice przebudowa objęła oświetlenie, odwodnienie, a także fragment drogi wojewódzkiej nr 297. Powstało dziewięć nowych obiektów mostowych: 

– pięć górnych przejść dla dużych zwierząt – cztery o konstrukcji żelbetowego łuku złożonego z prefabrykowanych belek korytkowych i jeden z blachy falistej. Ten ostatni, z szerokością w świetle ponad 70 m, jest jednocześnie najszerszym z ekoduktów,

– dwa wiadukty w ciągu autostrady i jeden nad drogą,

– most w ciągu autostrady nad rzeką Kwisa. 

Wybudowane zostały elementy nowej oraz przebudowane istniejącej, kolidującej infrastruktury teletechnicznej. Powstały również drogi serwisowe i wewnętrzne, dojazdy do zbiorników i urządzeń podczyszczających, a także zjazdy i przejazdy awaryjne. Droga wyposażona została w niezbędne elementy bezpieczeństwa ruchu, urządzenia ochrony środowiska oraz zieleń.

Z budowlanej kuchni 

Do budowy nowej nawierzchni betonowej i obiektów jezdni południowej na ostatnim odcinku wykorzystano blisko 330 tysięcy ton betonu. 3200 ton stali wbudowano w konstrukcje mostowe, a dodatkowo blisko 200 tys. dybli i kotew drogowych w nawierzchnię. Pod obiekty mostowe wbito ponad 26 tysięcy mb pali prefabrykowanych oraz 38 dwunastometrowych pali wielkośrednicowych o średnicy 1,5 m każdy. Na potrzeby kontroli jakości wykonanych prac i wbudowanych materiałów oraz uzyskanych parametrów wykonano blisko 7 tysięcy badań laboratoryjnych. W okresie największej mobilizacji na budowie pracowało jednocześnie około 200 osób i 140 jednostek sprzętowych. 

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA