REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Decyzja środowiskowa dla DK25 Konin – Kokanin

Poznański Oddział GDDKiA uzyskał decyzję środowiskową, która zatwierdziła przebieg 43 km drogi krajowej nr 25 Konin – Kokanin. Obecnie prowadzone są prace geologiczne celem wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, niezbędnej do określenia warunków posadowienia obiektów budowlanych. Po wykonaniu tej dokumentacji możliwe będzie ogłoszenie w IV kwartale br. postępowania przetargowego na realizację inwestycji w systemie „Projektuj i buduj” (P&B).

Zdjęcie: GDDKiA O/Poznań, www.gov.pl/web/gddkia-poznan/

Wybór wariantu

Zweryfikowana została dokumentacja projektowa, w tym również analiza wielokryterialna. W oparciu o kryteria środowiskowe, społeczne, ekonomiczne i techniczne wariant nr 5 uzyskał najwyższą liczbę punktów i został wskazany jako najkorzystniejszy.

Na początkowym odcinku o długości około 5 km wariant piąty nawiązuje do obecnego przebiegu DK25. Następnie trasa biegnie nowym śladem, przebiegając na zmianę po wschodniej i zachodniej stronie istniejącej drogi krajowej. Połączenie z istniejącą siecią drogową zaplanowano poprzez bezkolizyjne węzły drogowe. Całkowita długość tego wariantu to 43 km.

Opis inwestycji

W ramach przedsięwzięcia GDDKiA planuje m.in. rozbudowę drogi krajowej polegającą na dostosowaniu jej do parametrów drogi krajowej klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o przekroju dwujezdniowym wraz z zapewnieniem obejścia Rychwału i Stawiszyna oraz licznych wiosek. Powstanie sześć węzłów drogowych, dwupoziomowe skrzyżowania, dodatkowe jezdnie zapewniające dojazd do nieruchomości, a kolidujące z nową trasą istniejące drogi zostaną przebudowane. Powstaną obiekty inżynierskie w ciągu i nad drogą – wiadukty, mosty, przejścia dla zwierząt oraz przepusty. Zbudowany zostanie system odwodnienia pasa drogowego, urządzenia ochrony środowiska, oświetlenie drogowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu i kanały technologiczne.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA