Drogi Mosty Wiadomości
1 Minuta czytania

Dofinansowanie dla S7 Widoma – Kraków

Budowa drogi ekspresowej S7 Widoma – Kraków (Kraków Nowa Huta) otrzyma unijne dofinansowanie w wysokości nieco ponad 420 mln zł. GDDKiA podpisała drugą umowę o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu FEnIKS.

 Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/

Droga ekspresowa S7

Planowany całkowity koszt realizacji ww. projektu wynosi ok. 1,04 mld zł, kwota wydatków kwalifikowalnych to ok. 494,9 mln zł, a dofinansowanie ze środków UE to kwota: 420,7 mln zł. Pierwsza faza ww. projektu została objęta dofinansowaniem ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ).

Celem projektu jest budowa 18,29 km odcinka drogi ekspresowej S7, zlokalizowanego w sieci kompleksowej TEN-T w województwie małopolskim. Dla S7 na terenie Krakowa przewidziano przekrój dwujezdniowy z trzema pasami ruchu, pasem dzielącym oraz pasem awaryjnym. Z kolei na terenie powiatu krakowskiego zaplanowano dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu, szeroki pas dzielący uwzględniający rezerwę pod trzeci pas ruchu oraz pas awaryjny. Zaprojektowane w ramach inwestycji są cztery węzły drogowe Łuczyce, Raciborowice, Kraków Grębałów oraz węzeł zespolony składający się z węzłów Kraków Mistrzejowice I i Kraków Mistrzejowice II.

Konieczna jest realizacja obiektów inżynierskich i przepustów drogowych, które stanowią także przejścia dla zwierząt. Ochronę przed hałasem zapewnią ekrany akustyczne. Planuje się budowę systemu odprowadzania wód deszczowych wraz z budową kanalizacji deszczowej, rowów przydrożnych oraz urządzeń podczyszczających wodę deszczową. Planuje się budowę oświetlenia, przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu. Realizacja projektu wymagać będzie budowy i przebudowy elementów infrastruktury drogowej: chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe, zjazdy, wyjazdy i przejazdy awaryjne i inne. Całość zamierzenia uzupełnią urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmujące oprócz barier energochłonnych również oznakowanie pionowe i poziome.

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej stanowiącej fragment korytarza transeuropejskiego sieci TEN-T, zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych w ramach sieci TEN-T.

Fot: GDDKiA O/Kraków

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI