REKLAMA
Drogi Wiadomości
8 Minut czytania

Droga ekspresowa S10 Szczecin – Warszawa

Planując nowe drogi, GDDKiA uwzględnia szerokie spektrum czynników związanych z powstaniem całego ciągu drogi szybkiego ruchu, a nie tylko jej fragmentów. Nie inaczej jest z drogą ekspresową S10, która będzie przebiegać ze Szczecina do Warszawy.

Droga ekspresowa S10 będzie przebiegać przez cztery województwa: od zachodniopomorskiego, przez wielkopolskie, kujawsko-pomorskie aż do województwa mazowieckiego.

Województwo zachodniopomorskie

Obecnie w budowie jest druga jezdnia obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa (6,5 km) oraz obwodnica Wałcza (17,8 km), łączna wartość tych umów to prawie 490 mln zł. Inwestycje te będą sukcesywnie kończone w 2020 r.
 
W 2017 r. zapadły ważne decyzje Ministra Infrastruktury, który przeznaczył na przygotowanie pozostałej części drogi S10 w regionie około 20 mln zł. Środki te pozwoliły na rozpoczęcie prac nad uzyskaniem decyzji środowiskowej i dalszych prac koncepcyjnych dla odcinków Szczecin Kijewo – Szczecin Zdunowo i Stargard – Piła o łącznej długości 114 km. Harmonogram prac przygotowawczych zakłada osiągnięcie gotowości do zaprojektowania i budowy tych fragmentów S10 w 2021 r.

S10 Szczecin Kijewo – Szczecin Zdunowo

13 marca 2018 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi S10 na odcinku Szczecin Kijewo – Szczecin Zdunowo (granica Szczecina) o długości około 6 km. Dokumentację wykona firma Transprojekt Gdański Sp. z o.o. za kwotę 2,292 mln zł.

W skład zleconych opracowań weszło miedzy innymi opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, uzyskanie decyzji środowiskowej i elementy Koncepcji Programowej wraz z dokumentacją geologiczno-inżynierską. Będzie to komplet opracowań i decyzji niezbędnych do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i budowę. Prace projektowe przebiegają planowo, zostały już wyznaczone warianty przebiegu trasy. W październiku 2019 r. powinien zostać złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla tego odcinka. Następnie będą prowadzone prace nad dalszymi elementami dokumentacji.

Nowy odcinek drogi S10 będzie stanowił wylot ze Szczecina w kierunku wschodnim, ominie Szczecin Płonię i skrzyżowanie z drogą wojewódzką w kierunku Pyrzyc (dawny przebieg DK3). Odcinek rozpoczyna się od węzła Szczecin Kijewo, będącego połączeniem autostrady A6 i drogi S10 (węzeł ten jest obecnie w trakcie rozbudowy). Droga będzie prowadzić w kierunku wschodnim w obecnym śladzie DK10, omijając od północy Płonię. Droga będzie włączała się w istniejący przebieg DK10 za granicą Szczecina. Nowa trasa wyprowadzi ruch tranzytowy z Płoni – wschodnich przedmieść Szczecina. Kierowcy nie będą musieli już przejeżdżać przez skrzyżowanie z drogą wojewódzką w kierunku Pyrzyc (dawna DK3). Nowa droga ominie również znajdujące się na wlocie do miasta skrzyżowanie w kierunku Zdunowa i Wielgowa.

S10 Stargard – Piła

29 marca 2018 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej dla odcinka drogi S10 Stargard – Piła (z wyłączeniem obwodnicy Wałcza) o długości 108 km. Umowa została podpisana z firmą Europrojekt Gdańsk i opiewa na kwotę 3,77 mln zł. W tym roku wykonawca przygotuje niezbędną dokumentację i złoży wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Decyzja ta określi korytarz przebiegu drogi i środowiskowe uwarunkowania jej realizacji. Obecnie trwają końcowe prace nad dokumentacją, w drugiej połowie września powinien zostać złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej zostanie zlecone opracowanie dla tego odcinka Koncepcji Programowej wraz z badaniami geologicznymi.

Odcinek drogi S10 będzie łączyć obwodnice Stargardu z obwodnicą Wałcza i dalej obwodnicę Wałcza z obwodnicą Piły (połączenie dróg S10 i S11). Droga będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę, nowa trasa będzie omijała wszystkie miejscowości na przebiegu drogi krajowej nr 10. Połączenia z pozostałą siecią drogową będą tylko na węzłach drogowych.

Województwo wielkopolskie

Obwodnica Wyrzyska została oddana do ruchu w 2010 roku.

S10 Piła – Wyrzysk

7 września 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą (AECOM Polska Sp. z.o.o.) na wykonanie opracowań projektowych dla drogi ekspresowej S10 dla odcinka Piła – Wyrzysk (długość ok. 31 km). Zakres umowy obejmuje Studium Korytarzowe, Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ), materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) oraz Koncepcję Programową (KP).

W II kwartale 2019 r. zakończono etap Studium Korytarzowego, w wyniku czego zarekomendowano korytarze do STEŚ, a ponadto zorganizowano serię spotkań informacyjnych.

Harmonogram dalszych prac i decyzji:
– III kw. 2020 r. – przewidywany termin wyboru wariantu preferowanego do DŚU,
– II kw. 2021 r. – przewidywany termin uzyskania DŚU (wybór wariantu do realizacji),
– II kw. 2022 r. – planowane zakończenie etapu KP.

Obwodnica Piły i Ujścia

Obecnie na etapie opracowania projektowego jest obwodnica Piły i Ujścia w ciągu drogi ekspresowej S10 i S11. W zależności od wybranego wariantu przewidywana długość nowego fragmentu drogi wyniesie od 23 do 25,4 km. Dotychczas zrealizowaliśmy szereg prac przygotowawczych, w tym w październiku 2011 r. zorganizowaliśmy spotkania informacyjne (etap STEŚ), następnie w maju 2017 r. dokonaliśmy wyboru preferowanego wariantu przebiegu drogi, a w czerwcu 2018 r. złożyliśmy wniosek o DŚU.

Województwo kujawsko-pomorskie

S10 Wyrzysk – Bydgoszcz

26 czerwca 2018 r. podpisano umowę na przygotowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S10 na odcinku Wyrzysk – Bydgoszcz.

Dla tego odcinka przygotowano do tej pory Studium Korytarzowe, będące elementem wyjściowym do opracowania STEŚ, które umożliwia uściślenie zakresu rzeczowego inwestycji i służy do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Parametry techniczne:
– Długość projektowanego odcinka: ok. 40 km,
– Liczba pasów ruchu: 2×2,
– Szerokość pasa ruchu: 3,5 m,
– Prędkość projektowa – 120 km/h,
– Wykonawca: Mosty Katowice Sp. z o.o.

Zakończyły się spotkania informacyjne z mieszkańcami gmin znajdujących się na trasie projektowanej drogi ekspresowej S10 odcinek Wyrzysk – Bydgoszcz. Spotkania odbyły się w gminach Sicienko, Nakło i Sadki. Podczas spotkań mieszkańcy zostali zapoznani z zaprojektowanymi wariantami przebiegu drogi S10 wraz z obsługą komunikacyjną terenu przyległego. Przekazaliśmy ankiety, w których mieszkańcy mogli wyrazić opinie na temat preferencji dotyczących przebiegu drogi, jak również zgłosić uwagi i wnioski dotyczące proponowanych rozwiązań projektowych. Planowany termin uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – II połowa 2020 r.

S10 Bydgoszcz – Toruń

28 listopada 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą na przygotowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S10 na odcinku Bydgoszcz – Toruń.

31 stycznia 2019 r. w ramach procedury mającej na celu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy tego odcinka S10 złożyliśmy w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Raport Oddziaływania na Środowisko z wnioskiem o kontynuowanie procedury i wydanie DŚU.

GDDKiA rekomenduje przebieg zasadniczej części drogi ekspresowej według wariantu zlokalizowanego na południe od istniejącej drogi krajowej nr 10. Zadanie na tym etapie obejmuje również uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy odcinka drogi krajowej nr 25 od węzła Bydgoszcz Południe do miejscowości Brzoza. Planowany termin uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – przełom 2019 i 2020 r.

Parametry techniczne:
– Długość projektowanego odcinka: ok. 50 km,
– Liczba pasów ruchu: 2×2 (docelowo 2×3),
– Szerokość pasa ruchu: 3,5 m,
– Prędkość projektowa – 120 km/h,
– Wykonawca: Mosty Katowice Sp. z o.o.

S10 Bydgoszcz – Toruń a formuła PPP

Odcinek S10 Bydgoszcz – Toruń już w 2018 r. decyzją Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, jako jeden z czterech projektów drogowych, został skierowany do szczegółowych analiz pod kątem możliwości jego realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP).

Umowa z partnerem prywatnym będzie umową długoterminową, zawartą na okres 30 lat. Swoim zakresem będzie obejmowała projektowanie oraz budowę drogi ekspresowej, zorganizowanie finansowania inwestycji oraz utrzymanie i zapewnienie dostępności drogi w okresie obowiązywania umowy. Partner prywatny zostanie wybrany na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie dialogu konkurencyjnego, między innymi z uwagi na konieczność przedyskutowania z partnerami prywatnymi kwestii wrażliwych z punktu widzenia zapewnienia komercyjnego finansowania tego przedsięwzięcia. Stronami umowy o PPP będą Skarb Państwa, reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad jako zarządcę dróg krajowych, realizującego budżet państwa w zakresie dróg krajowych (art. 18 ust 1 ustawy o drogach publicznych), oraz partner prywatny.

Warunkiem uruchomienia postępowań przetargowych dla przedmiotowej inwestycji jest zabezpieczenie finansowania i uzyskanie zgody Ministra Finansów. Na samym jednak wstępie, aby przekazać tę inwestycję do realizacji w trybie PPP, niezbędne jest uzyskanie decyzji Europejskiego Urzędu Statystycznego – Eurostat – o pozabilansowym ujęciu projektu, tj. niezaliczaniu projektu do sektora instytucji rządowych i samorządowych. W tym celu dokonano odpowiedniej alokacji ryzyka: partnerowi prywatnemu zostały przypisane ryzyka projektowania, budowy, utrzymania, dostępności drogi oraz pozyskanie finansowania, natomiast strona publiczna ponosi m.in. ryzyko nabycia nieruchomości, zmiany prawa oraz ryzyko popytu. Jako formę wynagrodzenia dla partnera prywatnego przewidziano opłatę za dostępność.

Województwo mazowieckie

S10 Toruń – Warszawa

GDDKiA po roku intensywnej pracy ekspertów przedstawiła wypracowane warianty korytarzy przebiegu nowej trasy S10 łączącej się z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej (OAW). Analizując sytuację komunikacyjną widzimy ogromną potrzebę nowych rozwiązań drogowych, które usprawnią nie tylko ruch tranzytowy w centralnej Polsce, ale będą też oddziaływać na przemieszczanie się pojazdów na całej sieci dróg krajowych i autostrad.

S10 o znaczeniu międzynarodowym

Droga ekspresowa S10 połączy docelowo Szczecin (od autostrady A6), Bydgoszcz i Toruń oraz Warszawę. Powstanie w ten sposób ważna oś transportu drogowego pomiędzy stolicami województw: zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Droga ta połączy jednocześnie teren północnych Niemczech ze stolicą Polski i będzie alternatywą dla autostrady A2 w transporcie międzynarodowym.

Autor: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA