REKLAMA
Drogi Wiadomości
4 Minuty czytania

GDDKiA rozwiązała umowy z Salini Polska

GDDKiA podjęła decyzję o odstąpieniu od umów z konsorcjum spółek realizującym budowę: autostrady A1 Rząsawa – Blachownia oraz drogi ekspresowej S3 węzeł Kaźmierzów – węzeł Lublin Północ.

Mapa: GDDKiA
Mapa: GDDKiA
Po wielokrotnych wezwaniach Generalnego Wykonawcy firmy Salini Polska, do powrotu na budowę i prowadzenia robót zgodnie z kontraktem, GDDKiA w oparciu o twarde dane podjęła decyzję o odstąpieniu od umów z konsorcjum realizującym budowę autostrady A1 pomiędzy węzłami Rząsawa i Blachownia, odc. F oraz drogę ekspresową S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ.

Konsorcjum firm, z Salini Polska w roli lidera, mimo wielokrotnych wezwań, w trybie kontraktowym 15.1 nie realizowało prac objętych kontraktem. Wykonawca prowadził kontrakty niezgodnie z zawartymi umowami, nie wypełniał zapisów dotyczących realizacji kontraktu w tym realizacji postępu robót zgodnego z harmonogramem oraz nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów.

Garść statystyk:

A1 pomiędzy węzłami Rząsawa i Blachownia


Wykonawca – konsorcjum firm: Salini Polska Sp. z o.o. (lider), Salini Impregilo S.p.A. oraz Todini Costruzioni Generali S.p.A.

Data zawarcia Kontraktu A1 F: 12.10.2015 r.

Kwota Kontraktu: 703 281 570,14 zł brutto (co stanowi około 80% kosztorysu inwestorskiego).

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację inwestycji: 885 721 531,58 zł brutto.

Na etapie procedury przetargowej Zamawiający zadawał pytania techniczne, w odpowiedzi na które wykonawca potwierdził swoją możliwość realizacji zamówienia.

Obecnie nie naliczano kary za przekroczenie Czasu na Ukończenie robót, gdyż termin ten jeszcze nie upłyną. Jednakże została naliczona kara za brak osiągnięcia „kamienia milowego” inwestycji w wysokości 32 491 607,61 zł. Wykonawca zgodnie z kontraktem miał możliwość zabezpieczenia kary stosowaną gwarancją bankową co zrealizował. Na wykonawcę naliczono zgodnie z umową kary w wysokości 15% wartości nieukończonych robót co szacunkowo wynosi ok. 44 mln zł.

Równolegle nałożono na wykonawcę kary z powodu opóźnionych płatności dla podmiotów realnie realizujących prace lub usługi na placu budowy w wysokości 5 550 000,00 zł. Dodatkowo Zamawiający naliczył kary za niezgłoszonych Podwykonawców, Usługodawców i Dostawców materiałów oraz za nieprzedłożenie Zamawiającemu projektów umów z podmiotami wykonującymi prace lub usługi, co łącznie wyniosło kwotę 915 000,00 zł.

Ponadto, na skutek braku regulowania wymagalnych wierzytelności, doszło do powstania zaległości wobec 30 podmiotów (zgłoszonych Zamawiającemu do 26.04.2019 r.) w łącznej wysokości ok. 5 mln zł.

Zaawansowanie na dzień 26.04.2019:
Zaawansowanie rzeczowe:
– ogółem: 58,25% a w tym roboty – 52,98%
Zaawansowanie finansowe:
– z wypłatą zaliczki: 66,60%
– bez zaliczki: 58,81%
Procentowy upływ czasu: 94,22% (z uwzględnieniem zmiany Czasu na Ukończenie – Aneks nr 7).

S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ


Wykonawca – konsorcjum firm: Salini Polska Sp. z o.o. (lider), Salini Impregilo S.p.A., Todini Costruzioni Generali S.p.A. oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych EXPORT-PRIBEX Sp. z o.o.

Data zawarcia kontraktu: 22.12.2014 r.

Kwota kontraktu: 456 128 375, 60 zł netto. 561 037 901,99 zł brutto (co stanowi około 85% kosztorysu inwestorskiego).

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację inwestycji: 655 845 572, 29 zł brutto.

GDDKiA naliczyła Wykonawcy kary umowne w wysokości 84 492 307,74 zł za przekroczenie czasu na zakończenie robót z winy wykonawcy.

Oprócz naliczonych kar umownych za przekroczenie czasu na zakończenie robót w wysokości 84 492 307,74 zł (na tą kwotę była wystawiona nota księgowa do Salini, dołączona do oświadczenia o odstąpieniu) Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy dalszymi karami umownych zgodnie z Subklauzulą 8.7 [Kary umowne, w tym w szczególności Karą umowną zgodnie z Subklauzulą 8.7 lit.b) w przypadku odstąpienia od części Robót – w wysokości 15% wartości nie zakończonych Robót. Na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu wartość przedmiotowej kary została oszacowana na kwotę 20 620 074,30 zł. Dokładna kwota będzie znana po zakończeniu inwentaryzacji.

Dodatkowo Zamawiający wystąpił do gwaranta o zabezpieczenie kwoty należytego wykonania umowy w kwocie 56 103 790,20 zł

Ponadto, na skutek zaniechania realizacji przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy, Dostawcy i Usługodawcy], w tym w szczególności obowiązku regulowania wymagalnych wierzytelności, doszło do powstania zaległości wobec szeregu podmiotów (71 podmiotów) w łącznej wysokości 41 288 496,83 zł. Zamawiający na dzień 26.04.2019 r., po rozpatrzeniu 15 wniosków, zgodnie z Subklauzulą 4.4 zapłacił bezpośrednio kwotę 9 798 764,40 zł.

Dodatkowo Zamawiający naliczył kary za niezgłoszonych Podwykonawców, Usługodawców i Dostawców.

Łączna wartość kar umownych naliczonych przez Oddział na podstawie Subklauzuli 8.7 [h] – za niezgłoszenie P/U/D wynosi: 4 920 000,00 zł:
– 210 000 zł – kwota kar, która została zapłacona przez Wykonawcę,
– 4 710 000,00 zł – kwota kar, która została potrącona z faktur Wykonawcy S3.

Kwota wynika z tytułu niezgłoszenia PUD w 164 przypadkach.

Tekst i mapa: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA