REKLAMA
Drogi Wiadomości
6 Minut czytania

GDDKiA traktuje wszystkich wykonawców jednakowo

GDDKiA ma jasno określone zasady współpracy, te same narzędzia wspierające i jednakowe konsekwencje wobec braku realizowania zapisów kontraktowych, w tym wstrzymywania lub nierealizowania robót budowlanych oraz braku regulowania płatności na rzecz podwykonawców, usługodawców i dostawców.

Budowa autostrady A1, fot. GDDKiA
Budowa autostrady A1, fot. GDDKiA
Stosujemy równe zasady dla wszystkich generalnych wykonawców, z którymi zostały zawarte kontrakty, w ramach ówcześnie obowiązujących ram ustawowych i umownych. Rozmawiamy z każdym wykonawcą, który deklaruje chęć współpracy i rozwiązywania problemów na budowach w ramach i na zasadach, na jakie pozwalają nam powszechnie obowiązujące przepisy oraz wiążące nas umowy.

Elastyczność GDDKiA dla rozwoju dróg


W swoich działaniach jesteśmy elastyczni i konsekwentni. Wspieramy każdego wykonawcę realizującego zamówienie (zarówno samodzielnego, jak i działającego w konsorcjum), niezależnie od jego wielkości, pozycji rynkowej, liczby zawartych kontraktów czy obecnej kondycji finansowej. Wszystko to przy zachowaniu jasnych zasad poszanowania wzajemnych zobowiązań, mając na uwadze cel, jaki przyszło nam zrealizować, zapewniając ochronę interesu Skarbu Państwa, a więc całego społeczeństwa partycypującego w finansowaniu inwestycji. Współpracujemy i szukamy rozwiązań przewidzianych prawem i umową, które pozwolą sprawnie i z poszanowaniem publicznych środków zrealizować wszystkie inwestycje, dokładając należytej staranności i zaangażowania wszystkich odpowiedzialnych osób.

Naszym fundamentalnym celem jest sprawna realizacja inwestycji. Właśnie dlatego stawiamy na decyzyjność i otwartość oraz zdolność do rozwiązywania problemów. Rozmawiamy z każdym wykonawcą, polskim i zagranicznym, realizującym jeden lub więcej kontraktów, niezależnie od ich wartości. W razie pojawienia się problemów, prosimy o niezwłoczny kontakt z kierownictwem właściwego terenowo oddziału lub centralą GDDKiA. Z doświadczenia wiemy, że wiele problemów można łatwo rozwiązać w początkowej ich fazie. Staje się to coraz trudniejsze, gdy problem narasta i tym samym ubywa narzędzi do jego rozwiązania.

Roszczenia kontraktowe (tzw. prawno-instytucjonalne, archeologiczne, pogodowe czy geologiczne), polecenia zmiany, uzgodnienia z gestorami sieci czy rozwiązania zamienne – umiejętne rozstrzyganie i finalizowanie tych kwestii stanowi jeden z kluczowych aspektów sprawnego realizowania inwestycji.

Obecnie w realizacji jest ponad sto kontraktów, a kolejne są w fazie przetargu lub przygotowania. W każdym miesiącu ogłaszamy kolejne postępowania.

Realizacja inwestycji i poszanowanie interesów obydwu stron…


GDDKiA troszcząc się o interes Skarbu Państwa, a więc i Podatnika, dba o odpowiednio płynny postęp prac, jak i realizację kontraktów przy zachowaniu jak najefektywniejszego rozliczenia finansowego. To z kolei wpływa na koszty inwestycji infrastrukturalnych i równolegle możliwość rozwoju firm realizujących zadania. Stąd postępowania przetargowe są nieograniczone, obwarowane wymaganiami i gwarancjami, a wykonawcy deklarują własne oferty. To wszystko wiąże się także z odpowiedzialnością za podpisane później kontrakty.

…także podwykonawców


Przy okazji warto przypomnieć, że we wszystkich umowach podpisanych przez GDDKiA, zawarte są mechanizmy zabezpieczające podwykonawców. Jeden z nich mówi, iż wykonawcy zobowiązani są dołączyć do każdego rozliczenia dowody zapłaty lub oświadczenia podmiotów trzecich o wypłaceniu wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Brak tych dowodów wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia za odebrane roboty. Jednocześnie wzywamy wykonawcę do uregulowania należności na rzecz podwykonawców, usługodawców i dostawców. Jeśli nie zostanie to zrealizowane, wówczas po uprzedniej analizie dokumentacji, dokonujemy bezpośredniej płatności na rzecz podmiotu trzeciego, potrącając kwotę z należności wykonawcy.

Na stronie internetowej GDDKiA uruchomiliśmy Serwis dla podwykonawców. Zebraliśmy tam najważniejsze informacje, które posłużą jako poradnik dla podmiotów współpracujących z generalnymi wykonawcami.

Nieprzestrzeganie umów wiąże się z konsekwencjami


Brak realizacji zadania i przedwczesne zakończenie współpracy ze zleceniobiorcą, wiąże się z dotkliwym konsekwencjami finansowymi szczególnie dla wykonawcy. Nakładane są zawarte w kontrakcie kary umowne, a więc te na które wcześniej zgadzają się obie strony umowy. Wykonawca odstępujący ze swojej winy w trakcie prac od realizacji zadania, zobowiązuje się tym samym do pokrycia koszów 10 proc. wartości kontraktu w ramach kar umownych oraz innych kosztów, jak np. tych związanych z brakiem należnych płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów.

Odstąpienie od umowy jest dla nas ostatecznością. Wiąże się zwykle z potrzebą pilnego przygotowania nowego postępowania na wybór nowego wykonawcy, oraz dokładną inwentaryzacją placu budowy i zabezpieczeniem wykonanych już prac, mogących ulec zniszczeniu w trakcie trwania postępowania przetargowego.

Niezależnie od inwestycji o jakiej jest mowa, GDDKiA zawsze zmierza do zrealizowania zadania przy jak najwyższym poziomie jakości prac oraz przy jak najbardziej efektywnym rozliczeniu finansowym z pierwotnie wybranym wykonawcą. To z kolei przekłada się na szybszą realizację określonych zadań oraz zakończenie realizacji inwestycji w ramach założonego terminu.
Priorytetem dla nas jest realizacja zawartych z wykonawcami umów. Odstępowanie od nich jest ostatecznością i dzieje się tak wyłącznie, gdy wykonawcy nie pozostawiają nam wyboru – przez podejmowanie działania lub częściej zaniechania. Nie chcemy dodatkowych kosztów społecznych wynikających z przedłużania czasu realizacji kontraktu za sprawą opieszałości wykonawcy lub z konieczności wyłonienia nowego wykonawcy i wydłużenia cyklu realizacji inwestycji. Jednocześnie nie możemy się godzić na „dofinansowanie wcześniej zawartych kontraktów”, poza przepisami obowiązującego prawa i zapisami umów według stanu na dzień ich zawarcia.

Dlatego też sięgamy po nowe rozwiązania przyspieszające udostępnianie kierowcom kolejnych odcinków dróg.

Energopol nie jest wyjątkiem


Podobnie jak w przypadku innych inwestycji, również na kontraktach realizowanych przez Energopol Szczecin, GDDKiA na bieżąco monitoruje sytuacje i postępy prac. Kierując się zrównoważonymi i transparentnymi zasadami już na początku roku spotkaliśmy się z przedstawicielami firmy Energopol Szczecin, wskazując sposoby rozwiązania pojawiających się problemów. Wielokrotne wizyty przedstawicieli firmy i konsultacje z GDDKiA, które trwają od kilku miesięcy, są naszym standardowym działaniem, mającym na celu dokończenie inwestycji przez wykonawców, w tym przypadku firmę Energopol Szczecin. Główne zastrzeżenia GDDKiA skupiają się na niskiej jakości dokumentów przedkładanych do rozliczenia wykonanych robót czy dostarczonych materiałów budowlanych. Ich niekompletności i niejednoznaczność powoduje, że procedura wypłaty wynagrodzenia przedłuża się, co nie jest korzystne dla żadnej ze stron. Poprawa jakości i dbałość o kompletność dokumentacji sprawi, że środki finansowe będą mogły być na bieżąco, bez zbędnej zwłoki przekazywane Wykonawcy. Ta zasada ma zastosowanie do wszystkich wykonawców świadczących usługi na rzecz GDDKiA, bez wyjątków.

Kierujmy się zasadą: Razem możemy więcej, problemy rozwiązujmy wspólnie!

Tekst i zdjęcie: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA