REKLAMA
Drogi Wiadomości
6 Minut czytania

GDDKiA wkrótce ogłosi nowe przetargi

Najbliższe tygodnie to kolejne postępowania przetargowe na nowe inwestycje oraz na kontynuacje prac na kontraktach, gdzie z winy wykonawców GDDKiA odstąpiła od umów.

Przypominamy, że obecnie realizujemy 111 zadań inwestycyjnych w ramach PBDK na łączną kwotę ponad 56 mld zł. Pojawiające się w ostatnim czasie informacje o braku środków na nowe i kontynuowane inwestycje są nieprawdziwe – finansowanie budowy dróg krajowych jest zapewnione i niezagrożone.

Analiza, wnioski – optymalizacja w zarządzaniu finansami

Szczegółowo przeanalizowaliśmy dokumentację przetargową potrzebną do wyłonienia wykonawców, którzy dokończą przerwane budowy. To właściwe podejście, a wyniki tych analiz pozwalają nam obecnie na opracowanie nowych założeń dla kolejnych postępowań przetargowych. Dzięki temu unikniemy zbyt wysokich ofert oraz ewentualnych komplikacji przy późniejszej realizacji kontraktów.

Szczegółowe analizy dokumentacji przetargowej dotyczą ryzyk, jakie leżą po stronie wykonawcy oraz braku elastyczności w realizacji inwestycji. Przykładem tego są choćby sztywne zapisy mówiące o wymiarach obiektów inżynierskich i innych elementów infrastruktury, wymuszające później uruchamianie czasochłonnych procedur uzgodnieniowych i związanych z nimi negocjacji cenowych.

A18 potwierdza słuszność naszych decyzji…


Dobrym przykładem jest przetarg na autostradę A18, gdzie po otrzymaniu ofert przekraczających nasz kosztorys, unieważniliśmy postępowanie. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad podjął taką decyzję pomimo nieznacznego przekroczenia wartości kosztorysowej (poniżej 2%) oraz pomimo krytyki ze strony branży. Na fali tej decyzji pojawiły się również spekulacje i zarzuty jakoby przetarg został unieważniony z powodu braku środków finansowych. Nic bardziej mylnego. Ogłosiliśmy kolejne, oparte już na nowych kryteriach, pozbawionych ryzyk po stronie wykonawców. Dzięki takiemu rozwiązaniu otrzymaliśmy tańsze oferty, przy tych samych wymaganiach jakościowych. Na osiem złożonych ofert siedem zmieściło się w obniżonym o prawie 15 mln zł kosztorysie GDDKiA. Co więcej, najniższa z nich to ponad 30 mln złotych mniej niż nasze szacunki. Na tym przykładzie wyraźnie widać, że podjęta decyzja była słuszna, a w kontekście dbałości o publiczne pieniądze również odpowiedzialna.

Wartość szacunkowa z pierwszego przetargu – ok. 303 mln zł.
Wartość szacunkowa z drugiego przetargu – ok. 288 mln zł.
Najniższa oferta w drugim przetargu – ok. 254 mln zł.

…A1 szybkość reagowania


Po decyzji o odstąpieniu od umowy na budowę jednego z odcinków autostrady A1 w województwie śląskim (od węzła Częstochowa Północ do węzła Częstochowa Blachownia) wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury podjęliśmy natychmiastowe, dozwolone przepisami prawa działania i nowa umowa została zawarta już po 84 dniach. Nowy wykonawca przejął już plac budowy i sprawnie kontynuuje realizację tej inwestycji. 31 lipca układano już nawierzchnię z betonu cementowego na trasie głównej. Zgodnie z planem udostępnienie kierowcom autostradowej obwodnicy Częstochowy nastąpi jeszcze w 2019 r.

Uwzględniając wartość kontraktu podpisanego z dotychczasowym wykonawcom (włoską firmą Salini), jak również pozytywną i szybką decyzję Ministra Infrastruktury o zwiększeniu wartości kosztorysowej dla tej budowy to kwota na jej realizację jedynie o ok. 7% przekroczy kosztorys GDDKiA z 2015 roku. Warto również podkreślić, że odzyskaliśmy już blisko 140 mln zł z gwarancji bankowych dotychczasowego wykonawcy tej inwestycji.

Cena zatacza koło

Warto w tym miejscu przypomnieć, że wartość umów, od których byliśmy zmuszeni odstąpić, wahała się pomiędzy 59,9% (droga ekspresowa S5 węzeł Dworzysko – węzeł Aleksandrowo) a 85,5% wartości kosztorysowej (droga ekspresowa S3 węzeł Kaźmierzów – węzeł Lubin Północ). Oznacza to, że nasze pierwotne kosztorysy z 2015 r. zachowały aktualność i przyjęte wartości wystarczą na realizację tych zadań obecnie. Pamiętajmy, że w ostatnich latach zdecydowana większość umów była zawierana na kwoty niższe niż wartość kosztorysowa. Umowy, od których odstąpiliśmy, stanowią jedynie ok. 5% realizowanych inwestycji. Na pozostałych kontraktach udało się w ten sposób wygenerować oszczędności. Środki te będą mogły być wykorzystane na kolejne inwestycje drogowe.

Przykładowe wartości umów:
– A1, węzeł Częstochowa Północ – węzeł Częstochowa Blachownia – 703 281 570,14 zł, co stanowiło 79% wartości kosztorysu inwestorskiego,
– S3, węzeł Kaźmierzów – węzeł Lubin Północ – 561 037 901,99 zł – 85,5%,
– S5, węzeł Nowe Marzy – węzeł Dworzysko – 374 722 113,70 zł – 63,5%,
– S5, węzeł Dworzysko – węzeł Aleksandrowo – 409 760 779,95 zł – 59,9%,
– S5, węzeł Białe Błota – węzeł Szubin – 259 926 113,82 zł – 60,6%,
– S61, obwodnica Augustowa – granica państwa – 605 580 962,90 zł – 71,0%.

Wyjątkiem jest w tym przypadku jedynie budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku od Warszawy do Grójca (odcinek od węzła Lotnisko do węzła Lesznowola), gdzie wartość umowy wyniosła 100,7% wartości kosztorysu inwestorskiego.

Działamy zgodnie z planem, wsłuchując się w postulaty branży

Grafika: GDDKiA
Grafika: GDDKiA
Jesteśmy gotowi do ogłoszenia kolejnych przetargów na dokończenie inwestycji po nierzetelnych wykonawcach, jak i na nowe odcinki. Ogłaszanie tych postępowań rozkładamy jednak w czasie, uwzględniając postulaty branży. Chcemy w ten sposób uniknąć spiętrzenia postępowań przetargowych. Przykładem są przetargi na S7 Płońsk – Czosnów. Na pierwszy odcinek, Siedlin – Załuski, wysłaliśmy dokumenty do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Kolejne będziemy ogłaszać co dwa tygodnie. Taka optymalizacja harmonogramu nowych postępowań pozwoli na profesjonalne i rzetelne przygotowanie się firm do złożenia właściwie skalkulowanych ofert.

Najbliższe przetargi to:
– S5 Nowe Marzy – Dworzysko,
– S5 Dworzysko – Aleksandrowo,
– S5 Białe Błota – Szubin,
– S5 Wirwajdy – Ornowo,
– S7 Płońsk – Czosnów (odcinek II i III),
– S7 Moczydło – Miechów,
– S61 Ostrów Mazowiecka – Śniadowo,
– S61 obwodnica Augustowa – granica państwa,
– S16 Borki Wielkie – Mrągowo,
– S19 Rzeszów Południe – Babica.

Nie ma ryzyka utraty dofinansowania unijnego


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest największym beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Skutecznie wykorzystujemy przyznane nam środki – rozliczyliśmy ich już ponad 56 proc. Rozliczanie finansowe projektów UE w obecnej perspektywie zakończy się 31 grudnia 2023 r. Nie ma ryzyka utraty dofinansowania unijnego.

Skuteczne wykorzystanie środków z UE


Do dofinansowania w tej perspektywie przewidziano 91 naszych projektów, na które przyznano środki UE w kwocie ponad 42 mld zł. Pełen potencjał finansowy projektów unijnych GDDKiA (wkład UE) wynosi około 47 mld zł. Oznacza to, że GDDKiA posiada zdecydowanie większy potencjał finansowy projektów niż przyznana w ramach POIiŚ kwota dofinansowania.

GDDKiA w ramach POIiŚ zawarła już 54 umowy o dofinansowanie ze środków unijnych. Trwa już ich wdrażanie i rozliczanie. Trzy kolejne wnioski o dofinansowanie są w trakcie rozpatrywania. Łączna wartość inwestycji, dla których zawarliśmy umowy o dofinansowanie, wynosi około 64,5 mld zł. Wykorzystaliśmy już ok. 72 proc. przyznanych nam środków unijnych. Do końca 2019 r. planujemy złożyć wnioski o dofinansowanie dla 9 kolejnych projektów i zakładamy, że poziom wykorzystania środków UE dla GDDKiA wyniesie około 81 proc.

Szeroki portfel zamówień i kolejne realizacje przed nami


Do końca 2019 r. planujemy ogłosić w ramach nowo realizowanych inwestycji z Programu Budowy Dróg Krajowych postępowania na 11 zadań o łącznej długości około 250 km. Koszty robót budowlanych szacujemy na kwotę blisko 12 miliardów złotych.

Tekst i grafika: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA