REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Najwyższa Izba Kontroli chwali GDDKiA

Prace dotyczące budowy drogi ekspresowej S19 są prowadzone przez GDDKiA w sposób rzetelny i właściwy – oceniła Najwyższa Izba Kontroli.

Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Terminowość przygotowania

W okresie objętym kontrolą w zakresie przygotowania inwestycji NIK nie stwierdziła istotnych zagrożeń, które mogą spowodować nieterminowe rozpoczęcia inwestycji. Dokumentacje dotyczące procesu przygotowania inwestycji były opracowane terminowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem, a stwierdzone przypadki zmiany terminów były w ocenie NIK uzasadnione.

Realizacja prawidłowa


Kontrola inwestycji będących w fazie realizacji, w większości przypadków, nie wykazała nieprawidłowości.

POIiŚ również prawidłowo


Inwestycje realizowane w ramach POIiŚ były prowadzone zgodnie z zapisami umów o dofinansowanie. Instytucja Pośrednicząca (w tym przypadku CUPT) w wyniku kontroli uznała poniesione przez GDDKiA wydatki za kwalifikowalne i zgodne z warunkami umowy o dofinansowanie. To tylko potwierdza prawidłowość działań GDDKiA jako skutecznego beneficjenta środków unijnych.

Zalecenia NIK


W swoim raporcie NIK skierowała do GDDKiA wnioski o dokonanie analizy możliwości wprowadzenia mechanizmów kontrolnych pozwalających na minimalizację wystąpienia przypadków przedłużających się odbiorów inwestycji. NIK zwróciła również uwagę na dokonanie analizy mechanizmów kontroli pracy Konsultanta, by uniknąć przypadków niezrealizowania zapisów kontraktowych dotyczących np. waloryzacji wynagrodzenia wykonawców, czy stwierdzonych nieprawidłowości, dotyczących danych umieszczanych w Przejściowych Świadectwach Płatności.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA