REKLAMA
Hydrotechnika Wiadomości
3 Minuty czytania

O rozwoju retencji wód na Kujawach

14 marca w Minikowie wiceprezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz uczestniczył w posiedzeniu Rady Partnerstw Wodnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wydarzenie było okazją do podsumowania działań Rady Partnerstw Wodnych oraz efekty budowy sieci Lokalnych Partnerstw Wodnych w województwie kujawsko-pomorskim.

Zdjęcie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, www.gov.pl/web/wody-polskie/

Podczas spotkania z udziałem przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie omówiono kwestię dla rozwoju retencji i racjonalnego gospodarowania wodą na obszarach wiejskich w regionie. Mateusz Balcerowicz wygłosił prezentację na temat obszarów współpracy PGW Wody Polskie z Lokalnymi Partnerstwami Wodnymi.

Wiceprezes Wód Polskich rozpoczął przemówienie od przytoczenia Planu przeciwdziałania skutkom suszy, który jest głównym dokumentem planistycznym na podstawie którego prowadzone jest przeciwdziałanie skutkom suszy. Ważnym elementem Planu są nie tylko inwestycje na rzecz zwiększenia retencji, ale także edukacja w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą, w tym na obszarach rolniczych i wiejskich. Realizacja zaplanowanych działań jest wspólnym zadaniem Wód Polskich oraz organów administracji rządowej i samorządowej.

– Najważniejsze jest, żeby woda była wykorzystywana tam gdzie spada, a nie żebyśmy ją tracili. W związku z tym retencja jest naprawdę istotna i te działania będziemy się starali kontynuować. To jest punkt wspólny z organizacjami ekologicznymi, które chcą tego samego – tylko innymi metodami – powiedział Mateusz Balcerowicz.

Wiceprezes Mateusz Balcerowicz omówił następnie efekty realizacji zadań w ramach założeń do Programu Kształtowania Zasobów Wodnych (zPKZW). Od 2020 roku w ramach zPKZW na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zrealizowano 24 działania o charakterze utrzymaniowym na 74 urządzeniach wodnych, co pozwoliło zwiększyć retencję o 3,4 mln m3 wody i nawodnić grunty na obszarze 3,6 tys. ha. Wartość prac wyniosła około 1 mln zł. W 2024 roku zaplanowano do realizacji 4 zadania.

– Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego istnieje możliwość prowadzenia piętrzeń na około 213 obiektach, co może przynieść zwiększenie retencji nawet o 5,9 mln m3 wody – powiedział Mateusz Balcerowicz.

Przez modernizację urządzeń melioracji wodnej możliwe jest przywrócenie ich prawidłowego funkcjonowania, co przekłada się na prowadzenie właściwej gospodarki wodnej na terenach użytkowanych rolniczo, efektywne korzystanie z zasobów wodnych i zwiększenie zdolności produkcyjnych gleby.

– Co ważne Wody Polskie są beneficjentem PROW-u. Zaplanowano ok. 150 mln zł środków do dyspozycji Wód Polskich. Jest to lista około 20 inwestycji w skali kraju – podkreślił Mateusz Balcerowicz.

Mateusz Balcerowicz podkreślił, że Wody Polskie współpracują z lokalnymi samorządami na rzecz przeciwdziałania skutkom suszy i poprawy bilansu wodnego. W ramach zPKZW i działalności statutowej, PGW Wody Polskie zorganizowały 16 spotkań z interesariuszami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Pracownicy Wód Polskich biorą również udział w spotkaniach Lokalnych Partnerstw ds. Wody, które mają na celu wymianę doświadczeń z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie współpracy dla racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Inicjatorem tworzenia LPW jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a organizacja struktur realizowana jest przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego w całym kraju. Do tej pory na terenie województwa kujawsko-pomorskiego odbyły się już 73 spotkania.

– W każdym Urzędzie Wojewódzkim wyznaczyliśmy koordynatorzy ds. rolnictwa, którzy współpracują ze spółkami wodnymi i Lokalnymi Partnerstwami Wodnymi, oczywiście poza tą współpracą codzienną, do której zachęcam – zaznaczył Mateusz Balcerowicz.

Na zakończenie wiceprezes Wód Polskich wspomniał o planowanych inwestycjach w zlewniach rolniczych, możliwych do realizacji przy wsparciu środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz prowadzonym pilotażu inwentaryzacji urządzeń melioracji wodnych na terenie nadzorów wodnych w Zduńskiej Woli i Ostrowie Wielkopolskim. Podsumowując swoją prezentację, Mateusz Balcerowicz zaznaczył że aktualnie trwa opracowanie projektów nowych Planów utrzymania wód, których zasadniczym elementem będzie wdrażanie dobrych praktyk dla ochrony środowiska naturalnego i lepszej adaptacji gospodarki wodnej do zmian klimatu, w tym rozwoju retencji w odpowiedzi na występujące susze.

– Plany Utrzymania Wód to element, który łączy Wody Polskie z rolnictwem. Obecnie tworzymy nowe plany, zgodnie z ustawą Prawo wodne. Namawiam właścicieli gruntów, spółki wodne, ODR-y, Lokalne Partnerstwa Wodne, abyście wzięli Państwo udział w konsultacjach społecznych tych planów. Wykonawca na podstawie dzisiaj istniejących planów dokonuje ich rewizji i przeglądu. Zaproponuje pewne rozwiązania, które będą wypadkową interesów różnych grup – powiedział Mateusz Balcerowicz.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA