REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Odstąpienie od umowy na budowę obwodnicy Łomży

GDDKiA odstąpiła od umowy na realizację drogi ekspresowej S61 na odcinku Łomża Zachód – Kolno z winy wykonawcy. Wykonawcą obwodnicy Łomży była włoska firma TOTO.

 
Zdjęcie: GDDKiA, www.gddkia.gov.pl
Zdjęcie: GDDKiA, www.gddkia.gov.pl
Odstąpienie od umowy nastąpi za 14 dni i jest efektem nienależytej mobilizacji w zakresie sprzętu, personelu i słabego tempa w zawieraniu umów z podwykonawcami. Wykonawca (firma TOTO) nie reagował też na wezwania do rozpoczęcia realizacji robót. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji i opracowaniu dokumentów przetargowych, jeszcze w tym roku ogłoszony zostanie nowy przetarg. Podpisanie umowy z nowym wykonawcą planowane jest na I kwartał 2022 r.

Trudne początki obwodnicy Łomży


Przetarg na zaprojektowanie i budowę blisko 13 km obwodnicy Łomży w ciągu drogi ekspresowej S61 wraz z budową niemal 7 km drogi krajowej nr 64 od węzła Łomża Północ do miejscowości Elżbiecin ogłoszono 31 marca 2017 r.

Pierwotnie jako najkorzystniejszą wskazano ofertę złożoną przez firmę Impresa Pizzarotii. Wpłynęły jednak dwa odwołania, a jedno z nich zostało uznane przez Krajową Izbę Odwoławczą. W efekcie unieważniono wybór oferty i ponowiono procedury. Wyłoniono wykonawcę ale i tym razem wpłynęło jedno odwołanie. Wprawdzie KIO je odrzuciła, ale przeciągające się procedury odwoławcze zmusiły GDDKiA do unieważnienia wyboru najlepszej oferty i ponownego wyboru wykonawcy.

26 czerwca 2018 r. jako najkorzystniejszą wskazano czwartą w kolejności ofertę włoskiej firmy TOTO. Od tego wyboru także wpłynęło odwołanie, które zostało odrzucone przez KIO. W efekcie czego dopiero 11 października 2018 r. podpisano umowę.

Wydłużone przygotowanie projektów


Pierwszy etap realizacji obwodnicy Łomży to opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

12 sierpnia 2019 r. do Wojewody Podlaskiego trafił wniosek o wydanie ZRID. Jednak za sprawą kolizji z inwestycją prowadzoną przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich (PZDW) na drodze wojewódzkiej nr 645 w rejonie miejscowości Kupiski Nowe (węzeł Nowogród na trasie drogi S61), procedura uzyskiwania ZRID znacznie się wydłużyła. Wpłynęło bowiem odwołanie od decyzji Wojewody Podlaskiego zezwalającej PZDW na budowę drogi wojewódzkiej nr 645. Dopiero po uzyskaniu ostateczności tej decyzji można było wykonać projekty podziałów nieruchomości koniecznych do uzyskania ZRID na S61. Na odcinek między węzłami Łomża Zachód – Kolno, Wojewoda Podlaski wydał decyzję ZRID 12 listopada 2020 r.

Brak mobilizacji wykonawcy


Mimo tak znacząco wydłużonego czasu uzyskiwania decyzji ZRID, firma TOTO nie zakończyła sporządzania niezbędnych do prowadzenia prac dokumentów. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, recepty wykonania betonów oraz programy zapewnienia jakości powinny zostać wykonane do końca lutego 2020 r. Na terenie budowy udało się jedynie przeprowadzić rozpoznanie saperskie, a Lasy Państwowe wykonały wycinkę drzew.
Po zakończeniu okresu zimowego, w ciągu którego możliwe było przygotowywanie się do rozpoczęcia prac, wykonawca nie poczynił żadnych postępów.

Wezwania – brak reakcji


23 marca br. Inżynier kontraktu, w trybie Subklauzuli 15.1 po raz pierwszy wezwał wykonawcę do poprawienia, wyznaczając 8 kwietnia jako termin na rozpoczęcie robót.
22 kwietnia ponowiono wezwanie do rozpoczęcia robót, wskazując zakres koniecznych prac oraz datę 6 maja.

Wykonawca w dalszym ciągu nie rozpoczął wskazanych robót, w tym m.in. pomiarów geodezyjnych, budowy dróg tymczasowych, usuwania kolizji z liniami elektrycznymi, palowania na jednym z dwudziestu obiektów inżynierskich, przebudowy i budowy linii telekomunikacyjnych, wodociągowych, prac melioracyjnych, wzmocnień podłoża czy też koniecznych rozbiórek istniejących obiektów.

Źródło: tekst GDDKiA, www.gddkia.gov.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA